Gå til sidens indhold

Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

Klimaaftrykket af det danske forbrug er større ude i verden end i Danmark. Det skyldes, at det danske forbrug indeholder en stor del importerede produkter, som giver anledning til emissioner af drivhusgasser, når de produceres ude i verden.

Denne analyse undersøger gennem eksperimentelle beregninger, hvordan klimaaftrykket af det danske forbrug har udviklet sig fra 2010 og frem til 2020, samt hvor stor en del af aftrykket der sættes ude i verden. Analysen ser også nærmere på, hvor i verden dansk forbrug sætter det største aftryk og hvilke typer af forbrug, der skaber flest emissioner. I beregningerne af dansk forbrugs klimaaftryk indgår emissioner relateret til dansk forbrug forstået som summen af privat forbrug, offentligt forbrug og investeringer. Emissioner relateret til eksport er ikke en del af klimaaftrykket.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Klimaaftrykket af det danske forbrug er over de seneste ti år faldet fra 79,1 mio. ton CO2-ækvivalenter (CO2e) i 2010 til 65,4 mio. ton CO2e i 2020, svarende til 11 ton pr. dansker. Faldet fra 2010 til 2020 skyldes alene et fald i de emissioner, der sker i Danmark, da emissionerne i udlandet er stort set uændrede i perioden.
  • Dansk forbrug satte i 2020 et større klimaaftryk i udlandet end i Danmark. Således skabte dansk forbrug 40,8 mio. ton CO2e emissioner i udlandet i 2020, svarende til 62 pct. af dansk forbrugs samlede klimaaftryk. Andelen af emissioner i udlandet er steget med 12 procentpoint siden 2010.
  • Kina var i 2020 det land, hvor dansk forbrug satte størst udenlandsk klimaaftryk. Uden for Europa satte det danske forbrug desuden særligt aftryk i USA og Indien, mens emissionerne inden for Europa især skete i Tyskland og Rusland.
  • Det private forbrug forårsagede i 2020 40,7 mio. ton CO2e emissioner fordelt på 22,4 mio. ton CO2e i udlandet og 18,3 mio. ton CO2e i Danmark. Danskernes forbrug af transport (10,1 mio. ton CO2e) og dernæst fødevarer (8,3 mio. ton CO2e) skabte flest emissioner. Klimaaftrykket fra forbruget af kød udgjorde 40 pct. af fødevarernes klimaaftryk.
  • Dansk forbrug satte i 2020 et større klimaaftryk i udlandet end i Danmark for 8 ud af de 11 kategorier, som det private forbrug kan opdeles i. Samtidig gælder det for alle 11 forbrugsgrupper, at andelen af emissioner i udlandet var større i 2020 end i 2010.
Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

Kolofon

Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

Emnegruppe: Miljø og energi

Udgivet: 16. december 2021 kl. 08:00

Nr. 2021:22

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Bogomil Emilov Iliev
Telefon:

Peter Rørmose Jensen
Telefon: 39 17 38 62