Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Thisted  |  Enhed: -
2022M012023M01
Thisted1,72,1
Bruttoledighedstallene i AUS07 og AUS08 suppleres i AUS09 med hurtige, månedlige ledighedstal via Danmarks Statistiks ledighedsindikator. Indikatortallene er estimater på den seneste måneds bruttoledighedstal opgjort på et mindre detaljeret niveau end de detaljerede tabeller, AUS07 og AUS08. AUS09 foreligger ca. 10-12 dage inde i den efterfølgende måned. AUS09 opdateres og overskrives ved offentliggørelsen af de opdaterede bruttoledighedstal i AUS07 og AUS08 ca. 20 dage senere. I den mellemliggende periode vil der for de foregående måneder for de sæsonkorrigerede serier være afvigelser mellem AUS09 og de detaljerede oplysninger i AUS07 og AUS08.
Areal 1. januar
Område: Thisted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Thisted1 072,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2022K12023K1
Mænd21 75021 872
Kvinder21 33921 511

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte223225
Døde279274
Fødselsoverskud-56-49
Tilflyttede724728
Fraflyttede808747
Nettotilflyttede-84-19
Nettoindvandrede97185
Korrektioner35
Befolkningstilvækst-40122
Kvinder
Levendefødte187194
Døde263260
Fødselsoverskud-76-66
Tilflyttede680693
Fraflyttede697684
Nettotilflyttede-179
Nettoindvandrede66231
Korrektioner-4-2
Befolkningstilvækst-31172
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Thisted  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 80132 736
Vuggestue (0-2 år)42 60344 638
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 30722 319
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 54618 898
Skolefritidsordninger (10-13 år)18 54618 898
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 0571 392
Seksualforbrydelser i alt3337
Voldsforbrydelser i alt134162
Ejendomsforbrydelser i alt8451 142
Andre straffelovsforbrydelser i alt4551
Særlove i alt669710
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt350675
Seksualforbrydelser i alt2032
Voldsforbrydelser i alt94124
Ejendomsforbrydelser i alt207483
Andre straffelovsforbrydelser i alt2936
Særlove i alt417491
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Thisted  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,501,2723,75
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.