Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet

Statistikken er en årlig opgørelse af nøgletal om ledighedsprocenter for dimittender, erhvervsfrekvensen, antal beskæftigede og gennemsnitlige indkomster, for personer der har afsluttet kunstneriske og kulturelle uddannelser. Statistikken fordeles efter uddannelsesinstitution, uddannelse, køn, indkomsttype, ledighedstype, sektor, samt geografisk efter arbejdsstedsregion.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser hvordan dimittender fra kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, efterfølgende klarer sig på arbejdsmarkedet via forskellige indikatorer og på de enkelte dimittendårgange. Dimittender følges i op til 10 år efter de har afsluttet deres uddannelse. Statistikken er en årlig opgørelse af:

 • Ledighedsprocenter for dimittender (netto- og bruttoledige)
 • Erhvervsfrekvenser i pct. (ultimo november)
 • Antal beskæftigede (ultimo november)
 • Antal beskæftigede dimittender (ultimo november)
 • Gennemsnitlige erhvervs- og personindkomster i kr.

Grupperinger og klassifikationer

Ledighedsprocent (netto- og bruttoledige), erhvervsfrekvens, antal beskæftigede samt gennemsnitlige indkomster (person- og erhvervsindkomst), grupperes efter køn, på de enkelte uddannelsesinstitutioner samt efter uddannelse, herunder:

 • Mellemlang videregående uddannelse
 • Bachelor
 • Kandidat
 • Ph.d., solist

Antal beskæftigede fordeles på sektor på baggrund af ESA2010.

 • Lønmodtager offentlige sektor (består af offentlig forvaltning og service)
 • Lønmodtager privat sektor (består af offentlige selskaber og den private sektor)
 • Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle

Geografisk grupperes arbejdsstedsregion efter regioner.

Sektordækning

I denne statistik anvendes sektordefinitionerne i ESA2010.

Begreber og definitioner

Erhvervsfrekvens: Andelen i arbejdsstyrken i forhold til befolkningen, opgjort i procent.

Diskretioneringsgrænse: Offentliggjorte statistikker fra Danmarks Statistik har en form, så enkelt personer eller virksomheder forbliver anonyme. Danmarks Statistik diskretionerer/anonymiserer derfor data i det omfang, det skønnes nødvendigt. I tabelserierne, som danner grundlag for tabellerne i statistikbanken, anonymiseres data hvis der er under 5 personer i en celle.

Ledighedsgrad: En ledighedsgrad (i året) på 1000 betegner 37 timers ledighed pr. uge i et helt år. En dimittend kan derfor have en ledighedsgrad på mellem 0 og 1000. Når tallet summeres, tæller man i enheder af fuldtidsledige. Det er dette tal, man benytter til beregning af ledighedsprocenten.

Beskæftigede: Opgøres på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), der i vides muligt omgang udarbejdes i overensstemmelse med ILO's retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. En person opgøres som beskæftiget, når vedkommende har mindst 1 times betalt arbejde i referenceugen ultimo november. De beskæftigede kan enten være selvstændige, medarbejdende ægtefæller eller lønmodtagere. Personer, der er midlertidigt fraværende fra beskæftigelse, fordi de enten er på børnepasningsorlov, barselsorlov eller på sygedagpenge (fra beskæftigelse), opgøres som beskæftigede, idet de fortsat har en tilknytning til arbejdsmarkedet. For fravær pga. sygdom gælder, at der skal være foretaget en refusion af sygedagpenge til arbejdsgiveren, for at personen registreres som fraværende. Der foregår først en refusion af sygedagpenge, når personen har været sygemeldt i mere end 30 dage.

Dimittend: Ordet "kandidat" kunne være brugt som synonym for "dimittend". Da ikke alle kulturministeriets dimittender opnår en bachelor- eller kandidatgrad, anvendes begrebet "dimittend" som alle afgængere fra uddannelsesinstitutionerne. Dimittender, der har bopæl i udlandet, er ikke inkluderet, da Danmarks Statistik ikke har oplysninger om disse.

Arbejdsstyrken: Summen af de beskæftigede og arbejdsløse (brutto).

Arbejdsmarkedsstatus: Tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november for beskæftigede personer. De beskæftigede er opdelt i selvstændige (inkl. medarbejdende ægtefæller) og lønmodtagere i holdholdsvis den private og offentlige sektor.

Personindkomst: Omfatter alle indkomster (med undtagelse af formueindkomster) det vil sige: erhvervsindkomster, dagpenge og lignende. (kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelser og andre bistandsydelser), andre overførsler (SU, boligstøtte og børnetilskud) og anden personlig indkomst (fx. legater fra Statens Kunstfond).

Erhvervsindkomst: Omfatter løn og frynsegoder for lønmodtagere og i overskud af selvstændig virksomhed for selvstændige. Overskud af selvstændig virksomhed beregnes med udgangspunkt i de skattemæssige regler for opgørelse af virksomhedsoverskud.

Arbejdsløse: Opgøres på baggrund af den registerbaserede ledighedsstatistik, der i videst muligt omfang, udarbejdes i overensstemmelse med ILO's definition af ledighed. Ifølge definitionen skal en person, for at være ledig, opfylde tre betingelser, nemlig at være uden arbejde, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og at være aktivt jobsøgende. Nettoledige består af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklare (match-kategori 1). Bruttoledige består af netteledige og desuden af aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklare (match-kategori 1).

Ledighedsprocent: Summerede netto- og bruttoledighedsgrader (i året) i forhold til antallet af dimittender, beregnet som procent.

Enheder

Dimittender (personer) fra kunstneriske og kulturelle uddannelser.

Population

Dimittender fra kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, som har bopæl i Danmark og ikke er i gang med anden uddannelse. Dimittender følges i op til 10 år efter at de har afsluttet deres kunstneriske eller kulturelle uddannelse.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2010 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Ledigheds- og erhvervsfrekvenser opgøres i pct. Indkomster opgøres i kroner. Øvrige tal opgøres i personer.

Referencetid

Populationen består af alle personer, der har bopæl i Danmark og som ikke er i gang med en uddannelse ultimo november, i det år hvor tallene opgøres. Det betyder fx, at når der opgøres ledighedsprocenter for 2015, består populationen af dimittender fra kunstneriske og kulturelle uddannelser, som har bopæl i Danmark og som ikke er under uddannelse, ultimo november 2015.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er ingen EU-regulering for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Se mere på statistikkens emneside.