Gå til sidens indhold

Børnepasning efter skolestart

Statistikken børnepasning efter skolestart belyser antallet af indskrevne børn og unge og pædagogisk ansatte i børnepasning efter skolestart. Opgørelsen af børn og unge og ansatte har i forskellige former været udarbejdet siden 1943. Statistikken har tidligere været en del af statistikken for pasningsområdet 0-18 år, men fra og med 2015 er området opdelt i børnepasning før skolestart (0-5 år) og børnepasning efter skolestart (fra 5 til 18 år). Denne statistik belyser børnepasning efter skolestart.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal indmeldte børn og unge og pædagogisk ansatte i børnepasning efter skolestart. Børnene fordeles på kommuner, pasningstilbud, institutionernes ejeform og alder. De ansatte opgøres som fuldtidsansatte og fordeles på kommuner og stillingskategori. Statistikken publiceres i statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysninger om indskrevne børn og unge samt ansatte indsamles primært fra kommunale forældreopkrævningssystemer og lønanvisningssystemer. Oplysningerne suppleres med data fra Undervisningsministeriet og elektroniske indberetninger til Danmarks Statistik fra selvejende og private pasningsinstitutioner. Det indsamlede data valideres for væsentlige afvigelser og sammenlignes med tidligere års data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikkens brugere er mange og forskelligartede. Statistikken anvendes af Ministerier til vurdering af økonomiske og sociale effekter af ny lovgivning (Lovmodellen) og politikudvikling på dagtilbudsområdet. Kommuner og faglige organisationer anvender statistikken som grundlag for analyser og anbefalinger på børnepasningsområdet. Data er indsamlet på baggrund af en aftale mellem Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

98 kommuner er inkluderet med oplysninger om børn og unge, mens 98 kommuner er inkluderet med oplysninger om ansatte. Præcisionen påvirkes af kommunernes registreringspraksis, som i flere tilfælde har vist sig at give forkerte registreringer af institutionernes pasningstilbud og lovgrundlag. Fejlregistreringen giver ikke systematiske fejl i opgørelsen. Præcisionen af antal ansatte i skolefritidsordninger påvirkes endvidere af at det ofte vurderes, hvor meget tid en ansat underviser i skolen i forhold til at passe børn i skolens fritidstilbud.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken for 2020 udkommer den 18. juni 2021. Statistikken offentliggøres ca. 9 måneder efter referencetidspunktet. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes statistik om børnepasning tilbage til 1943. Generelt er det muligt at sammenligne det samlede antal børn fra 1983 og de enkelte pasningstilbud fra 1994. Dog skal man være opmærksom på, at tællingstidspunktet ændrer sig fra foråret til efteråret i 2004. Børnepasningsområdet på tværs af OECD lande er beskrevet i seneste rapport fra Education at a Glance 2019.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Børn og Personale. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed