Gå til sidens indhold

Biblioteker

Kontaktinfo

Forskning, teknologi og kultur, Erhvervsstatistik
Trine Jensen
20 13 88 17

tsn@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Biblioteker 2022

Formålet med biblioteksstatistikken er at belyse aktiviteten og økonomien ved folke- og forskningsbiblioteker i Danmark. Statistikken er udarbejdet i Danmarks Statistik siden 2009. Statistikken blev udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen fra 2000 til og med tællingsåret 2009.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af folke- og forskningsbibliotekernes aktiviteter, herunder udlån, bestand, afgang og tilvækst i materialer, samt enkelte økonomiske nøgletal. Statistikken opgøres for alle folke- og forskningsbiblioteker i Danmark og opdeles efter aktivitet og fysisk og elektronisk materialetype mv. I statistikken er opdelt i forskningsbiblioteker opdelt på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser og øvrige forskningsbiblioteker.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra folke- og forskningsbibliotekerne via elektronisk spørgeskema. Data fra de enkelte folke- og forskningsbiblioteker kontrolleres i forhold til deres indberetning for de forgående år. Indsamling af data sker på samme detaljeringsniveau som det, den færdige statistik offentliggøres på.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

De centrale brugere er kommuner, medier og Slots- og Kulturstyrelsen. Statistikken bliver brugt til analyser og planlægning på biblioteksområdet. Der er ikke foretaget undersøgelse af brugertilfredshed på denne statistik. Der er løbende kontakt med Slots-og Kulturstyrelsen hvor kvaliteten af statistikken og brugerbehov vurderes.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen omfatter alle folke- og forskningsbiblioteker i Danmark og svarprocenten er høj. Usikkerhed som følge af forkert indberettede tal og misforståelser er minimal. Dette skyldes gentagende kontrol af folkebibliotekernes indberettede tal. I forbindelse med årsopdateringen af den individbaserede biblioteksstatistik kan der blive foretaget mindre justeringer for de enkelte kvartaler.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer normalt ca. 6 måneder efter referenceårets udgang og normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt. Den individbaserede biblioteksstatistik udkommer kvartalsvist, tre måneder efter referenceperiode.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken over folkebiblioteker er sammenlignelig med tidligere udgivelser, og på overordnet niveau før kommunalreformen i 2007. Statistikken er udarbejdet i Danmarks Statistik siden 2009. Statistikken blev lavet af Slots- og Kulturstyrelsen fra 2000 til og med tællingsåret 2009. Den individbaserede biblioteksstatistik udkom for første gang i 2020.

For forskningsbiblioteksstatistikken gælder at data er sammenligneligt fra 2009 og frem. For 2016 er spørgeskemaet reduceret. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale eller udenlandske opgørelser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Forskningsbiblioteker. Derudover indgår tallene i publikationen Kultur.

Læs mere om tilgængelighed