Gå til sidens indhold

ST12PCT

Langt navn

12 pct. skat til staten

Generel Beskrivelse

Beregnet 12 pct. skat til staten reduceret med skattemæssig værdi af personfradraget.

12 pct. skat blev indført med skattereformen i 1987 og erstattede 3. progressionstrin på den indtil da gældende skatteskala. Ved skattereformen i 1994 erstattedes den i store træk med det, der senere er blevet kendt som topskatten.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

ST12PCT beregnes som 12 pct. af personlig indkomst ud over et bundfradrag, som varierer fra år til år. For visse kommuner i visse år er 12-pct.-satsen reduceret som følge af skatteloftsregel.

SKAT's begreb personlig indkomst er defineret som summen af en persons erhvervsindkomst, sociale ydelser, pensionsudbetalinger med fradrag af private indbetalinger på skattebegunstigede pensionsordninger mv. Begrebet må ikke forveksles med Danmarks Statistiks begreb personindkomst i alt , som også inkluderer formueindkomst og er før fradrag- det ligger i variablen PERINDKIALT. I højkvalitetsdatasættet ligger også variablen PERSONINDK, som er lig med PERINDKIALT fratrukket formueindkomst.

Skatteprocenterne på 6, 12 og 22 pct. (1987 til 1993) hører til i den periode hvor kontanthjælpsydelser var skattefri og pensionister havde forhøjet personfradrag. Sammenligning med skattesystemet fra 1994 skal ses i lyset af, at kontanthjælpen fra 1994 blev forhøjet og gjort skattepligtig og folkepensionen blev forhøjet samtidig med at det særlige personfradrag for pensionister blev afskaffet.

Find satser, beløbsgrænser, love m.m. på http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=all eller se diverse årgange af publikationerne "Skatten" og "Skatter og afgifter" på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub

Vedr. særlige ordninger for selvstændige henvises til det vedlagte dokument "skattereformer 1980-2010.doc".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel