Gå til sidens indhold

SOCIO

Langt navn

Socioøkonomisk klassifikation fra 1994 til 2001 (AKM)

Generel Beskrivelse

Den socioøkonomiske klassifikation dannes ud fra oplysninger om væsentligste indkomstkilde for personen. Ud fra indkomstkilden fastlægges, om personen er selvstændig erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, arbejdsløs, eller om personer er uden for arbejdsstyrken, herunder pensionist.

De selvstændigt erhvervsdrivende videreopdeles efter, hvor mange ansatte de har i deres virksomhed, og lønmodtagerne opdeles efter, hvilke færdigheder der kræves til deres job.

Detaljeret beskrivelse

SOCIO er dannet for perioden 1994 til 2001.

I dannelsen af SOCIO findes først de personer,hvis hovedindkomst er efterløn og overgangsydelse (kodeværdi 323). Derefter findes personer, som har været ledige mindst halvdelen af året (kodeværdi 2).

For de resterende personer følger SOCIO variablens hovedopdeling i variablen BESKST (beskæftigelsesstatus).

Sociogrupperne videreopdeles for selvstændige ud fra antal ansatte i virksomheden, og for lønmodtagere ud fra hovedgrupper i fagklassifikationsvariablen (DISCOALLE_INDK), jf. tabel 2 i vedlagte bilag "DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc". Da der er ændringer i datagrundlaget for dannelsen af DISCOALLE_INDK, vil der også være ændringer i dannelsen af SOCIO, jf. beskrivelsen af variablen DISCOALLE_INDK.

Pensionister (BESKST lig syv) opdeles i folkepensionister (alder større eller lig 67) og førtidspensionister. Gruppen af personer med ingen eller næsten ingen erhvervs- og eller overførselsindkomst (beskæftigelsesstatus BESKST lig otte) opdeles i uddannelsessøgende og andre. Denne gruppe personer karakteriseres som uddannelsessøgende (SOCIO02 lig med 31), hvis de er uddannelsessøgende første oktober eller har været uddannelsessøgende i mindst tre måneder i løbet af året. De resterende med beskæftigelsesstatus BESKST lig otte klassificeres som øvrige, SOCIO lig 33.

SOCIO afløses af variablen SOCIO02, som dækker perioden fra 2002. I variablen SOCIO02 er principperne for fastlæggelse af især selvstændige ændret jf. variablen BESKST02 (beskæftigelsesstatus fra 2002). Det skyldes, at der har været et stigende antal personer, som er markeret som selvstændige hos SKAT, uden at der er aktivitet i virksomheden. Ændring i opgørelsesmetoden er ved optælling for år 2000 opgjort til 22.000 færre selvstændige.

For perioden 1980 til 1996 findes variablen NYSTGR. Den kan ikke direkte sammenlignes med SOCIO, men er den, der kommer tættes på, jf. vedlagte bilag DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc.

Variablen NYSTGR, som dækker perioden før 1994, har nedenstående hovedgrupperinger, som er baseret på stillingskategorier, hvor opdelingen i SOCIO er baseret på de færdigheder, der kræves for at udfylde det givne job.

Hovedkategorier for NYSTGR: Selvstændige, 1100-1499 Medarbejdende ægtefælle, 2100-2990 Direktør mindst 20 ansatte, 3200-3900 Direktør 0-19 ansatte og overordnet funktionær, 4201-4299 Ledende funktionær, 4301-4399 Funktionær i øvrigt , 4401-4499 Faglært arbejder, 4506-4599 Ikke faglært arbejder, 4601-4699 Lønmodtager uoplyst funktion, 4799 Uddannelsessøgende, 5100 Pensionist, 5400 Øvrige, 5500

Værdisæt

D460202.TXT_SOCIO - Sociokode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Ikke i AKM
11 Selvstændig antal ansatte ikke oplyst
111 Selvstændig 50 eller flere ansatte
112 Selvstændig 10-49 ansatte
113 Selvstændig 1-9 ansatte
114 Selvstændig ingen ansatte
12 Medarbejdende ægtefælle
13 Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst
131 Lønmodtager med ledelsesarbejde
132 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau
133 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau
134 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau
135 Andre lønmodtagere
2 Arbejdsløs mindst halvdelen af året
31 Elever min. 15 år, under uddannelse
321 Førtidspensionister
322 Folkepensionister
323 Efterlønsmodtager mv.
33 Andre
4 Børn
999 Ikke i AKM