Gå til sidens indhold

SLUTBID

Langt navn

Samlet arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag er fra og med 1997 lig med otte pct. af erhvervsindkomsten (løn, overskud af selvstændig virksomhed samt honorarløn).

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen SLUTBID indgår i variablen ARBBIDMVALM) og udgør størstedelen af denne.

ARBIDMVALM er lig arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension af erhvervsindkomst.

Arbejdsmarkedsbidraget er lig med 8 pct af bidragsgrundlaget (løn mv., overskud af selvstændig virksomhed og honorarer).

Bidragsgrundlaget for lønmodtagere er bruttoløn fratrukket bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pension (pensionsselskabet overfører arbejdsmarkedsbidraget af pensionsbidraget til SKAT).

Der er nogle undtagelser for arbejdsmarkedsbidrag af erhvervsindkomst.

For personer med midlertidigt ophold i Danmark, er det muligt at blive fritaget for at betale dansk arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension. Det kræver, at personen er socialt sikret i hjemlandet, og Danmark har indgået en aftale om social sikring med hjemlandet. Arbejdsgiveren vil være forpligtet til at betale social sikring efter hjemlandets regler.

Bidragsgrundlaget for selvstændige, som ikke bruger virksomhedsordningerne, er lig med overskud før renteindtægter og renteudgifter. For selvstændige i virksomhedsordningen er der nogle forskelle fra det ovenstående, se publikationen "Skatten Erhverv".

Følgende honoraraflønninger indgår ikke i bidragsgrundlaget: honorarer for arbejde udført i udlandet, forsikringsselskabers udbetaling af erstatning for arbejdsindtægt. Indbetalinger for immaterielle goder som fx vederlag for udnyttelse af ophavsret, biblioteksafgift, patent, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig brug af en person. Se også lov om en arbejdsmarkedsfond (lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006 §7-11).

Arbejdsmarkedsbidraget udgør: 1994 5 pct. af bidragsgrundlag 1995 6 pct. af bidragsgrundlag 1996 7 pct. af bidragsgrundlag Fra 1997 8 pct. af bidragsgrundlag.

Yderligere information findes i"Skatter og afgifter" på www.dst.dk/Publ/SkatterAfgifter.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel