Gå til sidens indhold

RENTUDIO

Langt navn

Øvrige rentudgifter, ekskl. lempelsesberettigede renteudgifter til udlandet og renteudgift i selvstændig virksomhed

Generel Beskrivelse

Renteudgifter vedrørende anden gæld (dvs. ekskl. renteudgift, af gæld til pengeinstitutter, realkreditinstitutter og SU-styrelsen samt renteudgift af pantebreve i depot). Omfatter bl. a. renteudgifter af pantebreve, der ikke er i depot, renteudgifter af statsgaranterede studielån, der tilbagebetales til et pengeinstitut og eller Økonomistyrelsen.

Renteudgifter af gæld vedrørende studielån fra Økonomistyrelsen/fra SU-styrelsen ligger i variablen RNTUDSTU (renteudgifter af studielån fra økonomistyrelsen)

Alene renter, der er fradragsberettiget i kapitalindkomst.

Detaljeret beskrivelse

RENTUDIO indgår i variablen RENTUDGPR hvor

RENTUDGPR: Renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed

Ændringer i indhold i RENTUDIO:

1984-1986 ekskl. personer med selvstændig virksomhed, eller udenlandsk indkomst eller arbejde i udlandet i mindst 6 mdr.

1984-1986 alle andre renteudgifter end prioritetsrenter, excl. renteudgifter i udlandet.

Fra 1987- alle andre renteudgifter end renter af prioritesgæld, gæld til pengeinstitutter, virksomhedsrenter og pantebrevsgæld (omfatter bl. a. renter af kontokort,finanseringskontrakter, gæld til Hypotekbanken). Inkl. alle renteudgifter i udlandet, der ikke vedrører skattemæssigt lempelsesberettiget indkomst

Fra 1988 ekskl. renter af studielån

Fra 1990 ekskl. renter af gæld til Hypotekbanken, finansiseringsinstitutter og kontokortordninger

Fra 1992 Inkl. renter af pantebreve, der ikke er i depot.

Fra 2003 inkl. renter af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkosmtåret først trækkes far når de betales.

Provisioner gebyrer mm: QRENTUD2 indeholder følgende: Løbende provisioner eller præmier for lån, som en skattepligtig optager. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr.1 . b. Løbende provisioner eller præmier for sikring af en skattepligtigs tilgodehavende. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr. 1. c. Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld. Se LL § 8, stk. 3, litra b/nr. 2. Ad a-c Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. - c/nr. 1-3., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år. Se LL § 8, stk. 3, litra /nr.3.

Følgende indgår IKKE QRENTUD2: · Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes. · Et gebyr, som betales af debitor til kreditor, fordi debitor ikke har betalt renter eller afdrag til tiden, kan ikke fradrages. Se skd. 1975.123. · Faste månedlige gebyrer på kontoordninger i fx. stormagasiner og kontosammenslutninger kan ikke fradrages, da der ikke er tale om provision eller præmie for lån. · Honorar til formidling af finansiering (formidlingshonorar), kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3, litra c/nr. 3.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel