Gå til sidens indhold

RENTBANK

Langt navn

Renteindtægt af obligationer, pantebreve i depot samt indestående i pengeinstitutter i Danmark, ekskl. renteindtægt i selstændig virksomhed

Generel Beskrivelse

Renteindtægt af obligationer, pantebreve i depot samt indestående i pengeinstitutter i Danmark, ekskl. renteindtægt i selstændig virksomhed, Inkl. løbende provisioner der er forfalden i det pågældende år. Morarenter indberettes for det kalenderår, hvor der sker opkrævning.

Endvidere indgår: Afkast af selvpensionskonto i pengeinstitut, hvis kontoen er oprettet 2. juli 1998 eller senere, Vedhængende renter (renteindtægter/udgifter i forbindelse med køb og salg af obligationer)

Variablen eksisterer fra 1980.

Detaljeret beskrivelse

RENTBANK indgår i variablen QRENTIND

Hvor QRENTIND: Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed

Ændringer i indhold i variablen RENTBANK:

Fra 1980: Renter af indestående i pengeinstitutter mv. Fra 1987: ncl. renter af uddannelsesopsparingskonti og boligopsparingskonti Fra 1992: Incl. renter af obligationer Fra 1993 Incl. renter af pantebreve i depot Fra 2000 Incl. udbytter fra rene obligationsbaserede investeringsforeninger (udbyttebetalende)

1980-1986 incl. renter af selvstændiges virksomheds indestående i pengeinstitutter

EkskL. renter fra udlandet

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel