Gå til sidens indhold

QTJPENS

Langt navn

Tjenestemandspension inkl. pension til efterladte ægtefæller og børn.

Generel Beskrivelse

Tjenestemandspension inkl. pension til efterladte ægtefæller og børn. QTJPENS omfatter både pension til egentlige tjenestemænd og pension til personer, som er ansat på tjenestemandslignende vilkår (hvorunder pensionsdelen svarer til tjenestemændenes ordninger).

I Statistikbanktabellerne INDKP1,INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.15 og benævnes 'Tjenestemandspensioner'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Tjenestemandspension er fastsat efter lov om tjenestemandspension (se lovbekendtgørelse nr. 573 af 5. august 1991).

Danmarks Statistik har opgjort tjenestmandspensionen fra og med 1991. Før dette år ligger beløbet i variablen RESUINK_GL.

Beløbene i variablen QTJPENS er fastlagt i en model, jf. vedlagte bilag "opgørelse_af_private_pensioner.doc". QTJPENS er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

I årene 1991 til 1994 er der mange modtagere af tjenestemandspension sammenlignet med årene 1995 til 2000. Der er især mange flere personer med små beløb. En mulig forklaring er fejlindberettede indtægtsartskoder til SKAT, eller at der i disse år er andre typer indkomster indberettet til SKAT på "tjenestemands" SE-nummer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel