Gå til sidens indhold

QMIDYD

Langt navn

Midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser)

Generel Beskrivelse

Midlertidige overførselsindkomster består af kontanthjælpsydelser (tidligere bistandsydelser), integrationsydelse , a-kasseydelser inkl. orlov, arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge.

Midlertidige ydelser omfatter ikke folke- og førtidspension, delpension, overgangsydelse, efterløn og pensionsudbetalinger fra ATP.

Eksisterer fra 1980 til 2013. QMIDYD erstattes af variablen DAGPENGE_KONTANT_13 QMIDYD= DAGPENGE_KONTANT_13+ADAGPAGN(2002-)+ADAGPAG(1994-2001) ) +VARMEHJALP(2002-2007,2010-2013) +TBKONTHJ(1997-2013)

Hvor DAGPENGE_KONTANT_13 er udbetaling af dagpenge og kontantyhjælp fra kommuner og a_kasser. ADAGPAGN og ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp

I Statistikbanktabellerne INDKP1,INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.17 og benævnes 'Dagpenge og lign.'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

QMIDYD er en sumvariabel og er beregnet således:

QMIDYD = KONT_GL + ARBLHUMV + QORLOV2 + ANDBISTANDYD (fra 1980 til 1993)

QMIDYD = KONTHJ + ARBLHUMV + QORLOV2 + ANDBISTANDYD (fra 1994)

Hvor: KONT_GL/ KONTHJ er kontanthjælp
ARBLHUMV er arbejdsløshedsdagpenge QORLOV2 er orlovsydelser ANDBISTANDYD andre bistandsydelser

De midlertidige ydelser er summen af en række ydelser fra a-kasser og kommunernes bistands-/kontanthjælpskontorer.

I 1986/87 indføres iværksætterydelse, etableringsydelse og uddannelsesgodtgørelse.

Arbejdsløshedsdagpengene er undervurderet i 1986. Den resterende del af beløbet ligger i RESUINK_GL (indkomster, der ikke har kunnet klassificeres).

  1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig.

I 1992 indføres orlovsydelser. Bidraget fra orlovsydelser er størst i årene 1995/96, hvorefter de langsomt udfases.

Før 1994 ligger ydelser fra a-kasser, som ikke er type-markeret af a-kassen, i indberetningen til SKAT i variablen RESUINK_GL.

1994 bruttoficeres kontanthjælpsydelser (de hæves og gøres skattepligtige).

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensionister og skattefri kontanthjælp. Det giver i 2002 anledning til en kraftig vækst i antallet af personer, som modtager midlertidige overførselsindkomster. I 2008 og 2009 er QMIDYD ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene, og kan leveres særskilt)

For yderligere detaljer se bilaget "opgørelse af udbetalinger fra a-kasser.doc" samt dokumentationen af de variable, som benyttes til at danne QMIDYD.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel