Gå til sidens indhold

PRE_SOCIO

Langt navn

Socioøkonomisk klassifikation (Indkomst/AKM)

Generel Beskrivelse

PRE_SOCIO er et mellemprodukt i dannelsen af SOCIO13, som findes i AKM. Den er tilgængelig et par måneder før SOCIO13. Når AKM og SOCIO13 er danne, så anbefales det at bruge SOCIO13 i stedet. Den socioøkonomiske klassifikation dannes som hovedregel ud fra oplysninger om væsentligste indkomstkilde eller beskæftigelse (i skatteåret) for personen. Ud fra indkomstkilden/beskæftigelsesomfanget fastlægges, om personen er selvstændigt erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken, herunder pensionist, kontanthjælpsmodtager eller uddannelsessøgende. PRE_SOCIO er dannet ud fra variablen BESKST13.

Detaljeret beskrivelse

PRE_SOCIO er et mellemprodukt i dannelsen af SOCIO13, som findes i AKM. Den er tilgængelig et par måneder før SOCIO13. Når AKM og SOCIO13 er danne, så anbefales det at bruge SOCIO13 i stedet.

Sammenhæng med SOCIO13 PRE_SOCIO er på nær underopdelingen af lønmodtagere efter fagklassifikation lig med variablen SOCIO13. PRE_SOCIO er dannet tilbage til 1980, hvor variablen SOCIO13 er dannet fra og med 1991. Underopdelingen af lønmodtagere i SOCIO13 er baseret på DISCO-fagklassifikationen, og den findes ikke før 1991.

Sammenhæng med variablen BESKST13 PRE_SOCIO er på nær nogle få undtagelser lig med variablen BESKST13, jf. nedenfor.

I PRE_SOCIO videreopdeles selvstændige ud fra antal ansatte i virksomheden (fra 1994). Studerende og unge under uddannelse, som er karakteriseret som lønmodtagere i klassifikationen BESKST13, og som har arbejdet mindre end 950 timer i løbet af året (før 2008 2/3 af fuld ATP bidrag - svarer til 950 timer) bliver i PRE_SOCIO klassificeret som studerende, PRE_SOCIO=310. Personer med ud-dannelsesmarkering og beskæftigelsesstatus "andet" (BESKST13='08') får ligeledes PRE_SOCIO værdien 310 (studerende og unge under uddannelse). (Uddannelsesmarkering er givet ved, at personen er tilmeldt en uddannelsesinstitution pr. 1. oktober eller har været under uddannelse mindst 3 mdr. i løbet af året.

Kategorien "andre" kodeværdi 410 er karakteriseret ved: Personen ikke er under uddannelse og (kontanthjælpsydelser er større end erhvervsindkomst + dagpenge + folke- og førtidspension) og (kontanthjælpsydelser er mindre end grundbeløb). (I 2005 er grundbeløbet på 49.138 kr.; det reguleres med forbrugerprisindekset). Dvs. at personerne er karakteriseret ved, at de har ingen eller lille tilknytning til arbejdsmarkedet (erhvervsindkomst under 58.600 kr. i 2016 priser), samt at de ikke har ret meget indkomst fra dagpenge og kontanthjælp( i 2016 priser under 58.6000 kr.), samt at de ikke er under uddannelse.

Indkomster for personer/familier i kategorien PRE_SOCIO= 410 kan ses i statistikbanktabellerne INDKP104 og INDKF104

Vælg INDKP104 eller INDKF104 og herunder vælg: - Øvrige ude af erhverv(kode 410) ) under Socioøkonomisk status - alle indkomsttyper - alle fire kategorier under enhed

Ændringer over tid 1980-1986 resultat af selvstændig virksomhed er før nettokapitalindkomster(fradrag for renteudgifter i virksomhed). Dvs., at der indgår et højere overskud af selvstændig virksomhed i klassificeringsopgørelsen. Det bevirker, at en del flere personer bliver kategoriseret som selvstændige. For 1987 er lavet en optælling på de personer, som med 1980_1986 definitionen af overskud af selvstændig virksomhed for kode selvstændig, og havde en anden kode med definitionen af overskud efter korrektion for kapitalindkomst: Kode 130 lønmodtager 2.700 personer Kode 321 førtidspensionister 1.900 personer Kode 322 folkepensionister 2.500 personer Kode 410 Øvrige 400 personer

Fra 2008 indgår dage på feriedagpenge ikke i opgørelsen af ledighedsgraden. Dvs., at antallet af personer karakteriseret ved "arbejdsløs mindst halvdelen af året" (PRE_SOCIO=210) reduceres i forhold til opgørelser for årene før 2008.

Fra 2008 erstattes ATP-opgørelse med Løntimer til at måle lønarbejdets omfang.

Fra 2016 baseres opgørelserne på udtræk fra Skats Slutligningsregister 7-8 mdr. efter indkomstårets afslutning mod tidligere 10-11 mdr. efter. For SOCIO-klassifikationen har det især betydning for gruppen af selvstændige. I 2015 er der 7.000 personer, hvis overskud af selvstændig virksomhed ikke er indberettet primo august men primo november. Heraf er 4.000 klassificeret som selvstændige i opgørelsen baseret på november-udtrækket. Og af de 4.000 er 3.000 fuldt skattepligtige hele året( har værdien omfang=1).Nettoeffekten af statistikkens fremrykning bliver, at cirka 2.000 fuldt skattepligtige personer flyttes fra gruppen af selvstændige til Øvrige ude af erhverv (PRE_SOCIO =410). Et mindre antal selvstændige flytter ud i andre socioøkonomiske grupper, som konsekvens af sen indberetning til SKAT.

I perioden 1980 - 1993 er gruppen af selvstændige ikke underopdelt efter antal ansatte. De får alle PRE_SOCIO kodeværdien 110.

Sammenhæng med variabeldefinitioner før 2013 revisionen I bilaget DISCO-NYSTGR-SOCIO13 er vist sammenhængen mellem SOCIO13 og den gamle variabel NYSTGR. Dermed er der også vist forbindelsen mellem PRE_SOCIO og den gamle variabel NYSTGR

Værdisæt

.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Ikke i AKM
01-01-1600 31-12-9999 110 Selvstændige
01-01-1600 31-12-9999 111 Selvstændig, 10 eller flere ansatte
01-01-1600 31-12-9999 112 Selvstændig, 5 - 9 ansatte
01-01-1600 31-12-9999 113 Selvstændig, 1 - 4 ansatte
01-01-1600 31-12-9999 114 Selvstændig, ingen ansatte
01-01-1600 31-12-9999 120 Medarbejdende ægtefælle
01-01-1600 31-12-9999 130 Lønmodtager
01-01-1600 31-12-9999 210 Arbejdsløs mindst halvdelen af året
01-01-1600 31-12-9999 220 Modtager af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser mm.
01-01-1600 31-12-9999 310 Under uddannelse, inkl.skoleelever min. 15 år
01-01-1600 31-12-9999 321 Førtidspensionister
01-01-1600 31-12-9999 322 Folkepensionister
01-01-1600 31-12-9999 323 Efterlønsmodtager mv.
01-01-1600 31-12-9999 330 Kontanthjælpsmodtager
01-01-1600 31-12-9999 410 Andre
01-01-1600 31-12-9999 420 Børn under 15 år ultimo året