Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

PERINDKIALT_13

Langt navn

Personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter

Generel Beskrivelse

Personindkomst i alt er lig summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst, formueindkomster (ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig) og anden ikke klassificerbar indkomst, der kan henføres direkte til den enkelte person, og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

For selvstændige kan variablen antage negative værdier som følge af underskud i virksomheden.

For skattefri tillæg til pensionister se variablene TILBTOT og VARMEHJALP.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i personindkomst i alt. Bl.a. indgår følgende ikke:

-Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud til medicin, tandlæge, fysioterapi mm.) - Lotterigevinster mv. - Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel) - Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide - Indkomster, som ikke er oplyst til offentlige myndigheder.

Personindkomst i alt er et bruttobeløb. Dvs. at personlige renteudgifter ikke er fratrukket.

Variablen indgår i statiskbanktabellen INDKP101, INDKP104, INDKP107 og INDKP111 og benævnes her '2 Indkomst i alt, før skatter mv.'.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable PERINDKIALT_13=ERHVERSINDK_13+OFF_OVERFORSEL_13+PRIVAT_PENSION_13+FORMUEINDK_BRUTTO+RESUINK_13

Hvor: ERHVERSINDK_13 er erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer OFF_OVERFORSEL_13 er offentlige overførsler PRIVAT_PENSION_13 er udbetalte private pensioner FORMUEINDK_BRUTTO er renteindtægter og realiserede tab/gevinster på værdipapirer, ekskl. indkomst fra selvstændig virksomhed samt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig RESUINK_13 er restindkomst inkl. børnebidrag.

Sammenhæng med definitioner fra før 2013 revisionen PERINDKIALT_13 = PERINDKIALT - RNTUDIOV + GRON_CHECK (2010-) - TBKONTHJ(1997-) + tilbagebetalt efterløns og flexydelsesbidrag(2007- )

Hvor: PERINDKIALT er personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter RNTUDIOV er renteudgifter i virksomhed GRON_CHECK er den grønne check TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp.

Ændringer over tid Udvalg af de største ændringer: (Se under de enkelte undervariable for yderligere detaljer.)

Personindkomst i alt er inkl. skattefrie indkomster. Den må ikke forveksles med begrebet personlig indkomst fra SKAT der indføres med skattereformen 1987.

Udvalg af de største ændringer: (Se under de enkelte undervariable for yderligere detaljer).

Fra 1983 opgøres kapitalindkomster særskilt for sambeskattede (oftest gifte personer). Før 1983 blev kapitalindkomsterne for sambeskattede opgjort hos manden

1984: Skattefrie tillæg til førtidspensionister, udbetalte børnetilskud og familieydelse samt boligsikring og/el. boligydelse tilføjet til indkomststatistikken.

Fra 1980 til 1995 er skattepligtig fortjeneste ved salg af ejendom inkluderet i PERSONINDK, se variablen QSAR (særlig indkomst).

Fra 1987 til 1995 er skattepligtig fortjeneste ved salg af ejendom inkluderet i PERSONINDK, se variablen QSAR (særlig indkomst).

1. oktober 1990 bruttofiseres revalideringsydelsen (§42 i lov om social bistand)- dvs. at den fra denne dato hæves og bliver skattepligtig.

1991-2000 indgår aktieindkomster ikke i alle tilfælde i personindkomsten, se vedlagte dokument "aktieindkomstindberetning".

Medio 1992 indføres forskerordningen. Fra 2002 inkl. løn til udenlandske forskere og specialister som beskattes efter kildeskattelovens § 48E og F (forsker-ordningen); ikke alle oplysninger er modtaget af Danmarks Statistik, før ordningen indberettes i Skats almindelige indberetningssystem (oplysningssedlerne, COR fra 2004), og specielt mangler mange for 2003.

I 1994 gennemføres bruttofisering af kontanthjælpsydelser (satserne hæves og gøres skattepligtige). Satser for folke-/førtidspensionerne hæves, og det særlige personfradrag for pensionister fjernes.

Fra 1997 fratrækkes tilbagebetalt kontanthjælp.

I 2002 er personindkomst inkl. skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Den skattefri del af børnebidraget lægges til børnenes indkomst. Børnebidraget er beregnet ud fra det fradrag for børnebidrag, den betalende forælder har i skattepligtig indkomst.

Fra 2006 lægges den del af børnebidraget, som ikke er betalt af den ydelsespligtige, men udlagt af kommunen, til barnets indkomst.

Fra 2007 tillægges tilbagebetalt fleksydelse og efterlønsbidrag.

Fra 2010 kommer grøn check, som lægges til.

Fra 2016 baseres indkomsten på udtræk fra Skats registre primo august i året efter indkomståret mod tidligere primo november. Fremrykningen har især betydning for overskud af selvstændig virksomhed. I 2015 er der blandt fuldt skattepligtige personer på mindst 15 år i augustudtrækket uændret antal med disponibel indkomst forskellig fra nul sammenlignet med novemberudtrækket. Den gennemsnitlige disponible indkomst er 0,1 pct. mindre i augustudtrækket end i novemberudtrækket.

Vedr. Skattefri kontanthjælp se variablen KONTSKFRI, (manglende eller mangelfuld opgørelse)

Se følgende link til publikationen "Indkomster" http://www.dst.dk/pubomtale/11126.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel