Gå til sidens indhold

PASBOERN

Langt navn

Andre ydelser fra kommuner end kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelse og efterlevelseshjælp

Generel Beskrivelse

1994-medio 1998: Pasning af alvorligt syge syge børn under 14 år, bistandslovens § 48A

Medio 1998- 2004: Andre ydelser fra kommuner end: kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelse og efterlevelseshjælp (lov om orlov, aktivloven og Lov om social service)

Fra 2005 er andre ydelser næsten udelukkende ledighedsydelse, og er derfor fra dette år lagt i variablen LEDIGHEDSYDELSE.

Variblen PASBOERN eksisterer fra 1994 til 2004.

Detaljeret beskrivelse

Variablen PASBOERN indgår som en del af de samlede ydelser fra kommuner

QBISTYD=( KONTHJ+KHFLYGT+REVAL)+(PASBOERN 1994-2004)+(fra 1999 INTGRAYD)+( fra 2000 EFTLEVHJ)+(fra 2002 VARMEHJALP+KONTSKFRI) +(fra 2005 LEDIGHEDSYDELSE)

Hvor: QBISTYD: Kontanthjælps-, aktiverings-, revaliderings, integrations- og ledighedsydelse, varmehjælp (QBISTYD indeholder ikke barsels-og sygedagpenge) KONTHJ er kontanthjælp, KHFLYGT er aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse INTGRAYD er integrationsydelse VARMEHJALP er skattefri varmehjælp til pensionister (data forefindes ikke for 2008 og 2009) KONTSKFRI er skattefri kontanthjælpsydelser LEDIGHEDSYDELSE er ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR), fra 2008 Skats E_indkomstregister hvortil der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal der indberettes en kode for type af kontanthjælp. Ud over PASBOERN ( anden kontahjælpsydelse) skal der indberettes kode for kontanthjælp til forsørgelse, revalidering, aktivering samt integrationsydelse.

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalide-ringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret eller den sammenhængende socialstatistik anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Fra 1999 indeholder variablen PASBOERN også ledighedsydelse til personer der har været ansat under flexjobordningen og er blevet ledige ( ydelsen kan udbetales i maks 3 mdr. i alt inde for en 24 måneders periode. Fra 2000 er personer visisteret til flexjob af kommunen berettiget til ledighedsydelse indtil første ansættelse. Modtager personen kontanthjælp på tidspunktet for visiteringen til flexjob, fortsætter personen på kontanthjælp indtil første flexjob.

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fire kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering, integrationsydelse og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Anden ydelse fra kommuner ligger sammen med revalideringsydelse, aktiveringsydelse og integrationsydelse i variablen ANDBISTANDYD(andre ydelser fra kommuner og A-kasser ) .

Fra år 2000 får flygtninge og indvandrere introduktionsydelse i stedet for kontanthjælp, (se også. variablen BEL_K699 i den sammenhængende socialstatistik).

Før 1994 ligger kontanthjælpsydelser i variablen KONT_GL (kontanthjælpsydelser 1980-1993).

Kontanthjælpsydelserne bliver hævet i 1994, samtidig med at størstedelen heraf bliver skattepligtig.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel