Gå til sidens indhold

OVERFORSINDK

Langt navn

Overførselsindkomster inkl. udbetalinger fra pensionskasser, ratepension mv.

Generel Beskrivelse

Samlede overførselsindkomster er en sumvariabel indeholdende både skattepligtige og skattefri ydelser. I variablen indgår: kontanthjælp, aktiveringsydelser, revalidering mm, a-kasseydelser inkl. orlov, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, pensioner inkl. efterløn og udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger (ratepensioner mm.) , boligstøtte, børnetilskud og SU mm.

Eksisterer fra 1980 til 2013. Begrebet OVERFORSINDK udgår fra og med 2014. Det er erstattes af OFF_OVERFORSEL_13 ( offentlig overførsel ) og PRIVAT_PENSION_13 (privat pension)

OVERFORSINDK= (OFF_OVERFORSEL_13 + PRIVAT_PENSION_13 +TBKONTHJ+ADAGPAGN-GRON_CHECK

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.9 og benævnes 'Overførselsindkomst'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen er dannet som en sum af andre variable. Den er sammensat som følger:

OVERFORSINDK=QPENSIALT+QMIDYD+ANDOVERFORSEL Hvor QPENSIALT er folke- og førtidspension, efterløn, arbejdsmarkedspensioner og private pensioner QMIDYD er midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser) ANDOVERFORSEL er andre overførsler, består af SU, boligstøtte og børnetilskud.

Udvalg af de vigtigste ændringer (for yderligere detaljer, se de enkelte undervariable): Fra 1983 inkl. stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte, som før 1983 ligger i variablen RESUINK_GL (indkomster, der ikke har kunnet klassificeres).

Fra 1984 inkl. tillæg til førtidspensionister, boligstøtte og børnetilskud (alle skattefri). De indgår ikke i indkomststatistikken før 1984.

I året 1986 er arbejdsløshedsdagpengene undervurderet - manglende beløb ligger i RESUINK_GL.

Fra 1986/87 indgår iværksætterydelser, etableringsydelser og uddannelsesgodtgørelse.

I 1987 reformeres børnetilskuddet, og børnefamilieydelsen indføres, hvilket giver en kraftig stigning i 1987 og 1988. For yderligere detaljer se variablen KORYDIAL (børnetilskud og familieydelser)

Fra og med studieåret 1988/89 hæves ydelserne fra Statens Uddannelsesstøtte, hvilket giver en kraftig stigning fra 1987 til 1988 og fra 1988 til 1989.

  1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig.

1991 dannes tjenestemandspension og arbejdsmarkeds- og privatpensioner for første gang. Før dette år ligger beløbet i variablen RESUINK_GL.

1992 indføres overgangsydelse.

1992 indføres orlovsydelser, som når deres største udbredelse omkring 1995/96.

Før 1994 vil ydelser fra a-kasser, som ikke er markeret af a-kassen i indberetningen til SKAT, ligge i variablen RESUINK_GL.

1994 bruttoficeres kontanthjælpsydelser, hvilket vil sige, at de hæves og gøres skattepligtige.

1994 fjernes det særlige personfradrag for pensionister, og ydelsen for folke- og førtidspension hæves som led i bruttoficeringen 1999 gør en reform af efterlønsordningen den mindre attraktiv for personer på 60 og 61 år.

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensionister og skattefri kontanthjælp.

2004 nedsættes folkepensionsalderen for personer født efter 30. juni 1939 til 65 år.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel