Gå til sidens indhold

KONTANTHJ_13

Langt navn

Kontanthjælp (underhold/forsørgelse)

Generel Beskrivelse

Kontanthjælp omfatter ren kontanthjælp og uddannelseshjælp:

1994-1998 Kontanthjælp efter bistandslovens §37 (kontanthjælp til underhold mv.) 1999 Kontanthjælp efter aktivlovens §25 (hjælp til forsørgelse). Skattefri kontanthjælp (KONTSKFRI)

Ændringen i loven 1999 fører ikke til ændring i indholdet i variablen.

I Statistikbanktabellerne INDKP101 har variablen under indkomsttype nr.11 og benævnes 'Kontanthjælp.'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Den kan dannes med formlerne KONTANTHJ_13 = KONTHJ - TBKONTHJ + KONTSKFRI

Kontanthjælp og uddannelseshjælp til aktiverede ligger i variablen KHFLYGT / OVRIG_KONTANTHJALP_13.

KONTSKFRI har meget svingende kvalitet fra år til år 2018: Tabt arbejdsfortjeneste er fjernet fra den skattefri kontanthjælp, da den også findes i e-indkomst registret(BFL), hvor den enten indgår som løn eller med indkomst_art_kode =105. Hjælp i særlige tilfælde mangler for: Gentofte, Gladsaxe, Allerød, Hørsholm, Vejle, Herning, Ikast-brande og Hjørring. Loftreduktionen i særlig støtte er nu indregnet (Har manglet indtil 2018). Samlet reduceres den skattefrie kontanthjælp ed 1,1 mia. på grund af dette. 2017 Skattefri kontanthjælp er komplet. 2016: Skattefri kontanthjælp er mangelfuld for alle kommuner (der mangler hjælp i særlige tilfælde). Ingen imputation. 2015: Skattefri kontanthjælp er mangelfuld for alle kommuner (der mangler hjælp i særlige tilfælde). Data imputeret på baggrund af 2014 data. 2014: data for skattefri kontanthjælp er mangelfuld i Glostrup, slagelse, Nyborg, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg, Varde, Ikast-Brande, Skive og Viborg kommuneDe manglende data er målt i 2013 indkomstopgørelsen. I forhold til den samlede kontanthjælp, udgør den manglende kontanhjælpstype mest i Viborg kommune med 13 pct. Målt i forhold til den disponible indkomst udgør det manglende beløb i 2013 mest i Glostrup kommune med 0,13 pct. 2013: Data for skattefri kontanthjælp er mangelfuld i Brøndby, Egedal og Sønderborg kommune. Fra 2004 til 2006 mangler der en del ydelser i variablen KONTSKFRI

2017: Inkl. enkelte andre ydelser fra kommunen( bla. supplerende kontanthjælp til førtidspensionister). Før 2017 ligger disse ydelser i stedet i variablen LEDIGHEDSYDELSE.

Om KONTANTHJ_13:

Variablen KONTANTHJ_13: er dannet fra og med 1994.

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR), fra 2008 Skats E_indkomstregister hvortil der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Ud over KONTANTHJ_13: skal der indberettes kode for revalidering, aktivering samt øvrig kontanthjælp (fra 1999 ydelse efter lov om orlov, service og aktivlov).

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR/e-indkomstregisteret. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalide-ringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret eller den sammenhængende socialstatistik anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fire kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da de i kontanthjælpsregistret er placeret på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb. Der findes et residual bestående af personer som har modtaget ydelser fra kommunen, men som ikke findes i registeret for offentligt forsørgede. Det udgør samlet 668 mio. kr. i 2015 og er lagt til KONTANTHJ_13. For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen en stigning i antal personer på "passiv" kontanthjælp(KONTANTHJ_13) på 2 pct. og en stigning i udbetalt ydelse på 14 pct.

Sammenhæng med andre variable: KONTANTHJ_13 indgår i varaiblen DAGPENGE_KONTANT_13 (Dagpenge og kontanthjælp mv. ialt)

DAGPENGE_KONTANT_13=ARBLHUMV+OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13+KONTANTHJ_13+OVRIG_KONTANTHJALP_13+SYG_BARSEL_13

Hvor: ARBLHUMV er arbejdsløshedsdagpenge og dagpenge under kursus/uddannelse OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er alle udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse KONTANTHJ_13 er kontanthjælp OVRIG_KONTANTHJALP_13 er aktiverings og revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløns tilskud, Uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb mm. SYG_BARSEL_13 er syge-og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne/Udbetaling Danmark(ekskl. refusion til arbejdsgiver)

Variablen KONTNATHJ_13 bør ses i sammenhæng med variablen KHFLYGT, som er aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Om en person er på kontanthjælp uden aktivering eller på aktivering, kan variere en del, afhæng af hvor i forløbet en person er.

KONTANTHJ_13 indeholder ikke revalideringsydelse, aktiveringsydelse og anden ydelse (disse tre ligger i variablen OVRIG_KONTANTHJALP_13 (andre ydelser fra kommuner.

Fra år 1999 får flygtninge og indvandrere introduktionsydelse i stedet for kontanthjælp, (se også. variablen BEL_K699 i den sammenhængende socialstatistik). Beløbet ligger i variablen OVRIG_KONTANTHJALP_13 (ved fejl i indberetninger fra kommuner til skat kan beløbet ligge i KONTANTHJ_13 før 2008).

Kontanthjælpen er forhøjet for personer der har forsørgerpligt over for børn, og er reduceret for personer under 25 år, jf. LBK nr 946 af 01/10/2009, bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik. Se også den sammenhængende socialstatistiks variable (BEL_K194) årligt udbetalt hjælp til underhold til forsørgere og (BEL_K294) årligt udbetalt hjælp til underhold til ikke-forsørgere.

Før 1994 ligger kontanthjælp til forsørgelse i variablen KONT_GL (kontanthjælpsydelser 1980-1993).

Se også variablen QBISTYD2 (kontanthjælps-, aktiverings- og revaliderings-ydelser fra 1994).

Kontanthjælpen bliver hævet i 1994, samtidig med at størstedelen heraf bliver skattepligtig.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel