Gå til sidens indhold

FRADRAG

Langt navn

Samlet beregnet fradrag i skattepligtig indkomst

Generel Beskrivelse

Samlet fradrag i skattepligtig indkomst er en beregnet variabel. Fradraget omfatter: fradrag for private indbetalinger til pensionsordninger, betalte renteudgifter, kørselsfradrag, underholdsbidrag og børnebidrag, udgifter til arbejdsløshedsforsikring, fagligt kontingent, efterlønsordning, beskæftigelsesfradrag m.m.

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.27 og benævnes 'Fradrag i alt'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Følgende variable er en del af det samlede beløb i variablen FRADRAG: - QRENTUD2, fradragsberettigede renteudgifter - QPRIPEN, private pensionsindbetalinger (denne variabel afviger i enkelte tilfælde fra det fradrag, der indgår i variablen FRADRAG) - ARBFORS, fradrag vedr. A-kasse, fagforening og efterløn - BEFORDR, befordringsfradrag - UNDERHOL, fradragsberettiget betalt underholdsbidrag.

Variablen FRADRAG er dannet ud fra følgende formel: FRADRAG=BRUTTO-QSPLINDK-(ARBBIDMVALM fra 1994),

hvor - BRUTTO er lig med indkomst, der kommer til almindelig beskatning (defineret af Danmarks Statistik) - QSPLINDK er lig med skattepligtig indkomst opgjort af SKAT - ARBBIDMVALM er lig med arbejdsmarkedsbidrag (fra 1994) og særlig pensionsbidrag (fra 1998 til 2003) opgjort af SKAT.

Fradraget kan for enkelte personer (i 2006 ca. 7.500 personer) blive negativt - det skyldes negativ BRUTTO eller en ikke-færdig opgørelse af en persons skat-temæssige forhold på det tidspunkt, hvor udtrækket fra SKATs slutligningsregi-ster til Danmarks Statistik foretages.

Ændringer:

Fra 1987 åbnes der op for en række nye privattegnede pensionsformer, hvorfra bidragene kan fratrækkes i indkomsten. Se også diverse årgange af publikationen "Skatten".

Fra 1987 til 1993 er der et 3 pct. fradrag i personlig indkomst (erhversindkomst og skattepligtig del af overførselsindkomster); dog er der grænse for størrelsen af fradraget (se http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=alll ).

Fra 1994 udgår fradrag for skiftende arbejdspladser (indgår i variablen BE-FORDR (befordringsfradrag).

Fra 1999 indbetalinger til efterlønsbidrag indføres (indgår i variablen ARBFORS (fradrag vedr. a-kasse, fagforening og efterløn)). Medlemmer af a-kasser får mulighed for at beholde retten til efterløn mod at betale et efterlønsbidrag.

Fra 2004 indføres beskæftigelsesfradrag for arbejdsindkomst. Størrelsen heraf er i 2004 2,5 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 7.000 kr. For procentsatser og beløbsgrænser for efterfølgende år, se diverse årgange af publikationen "Skatten" samt http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=all

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel