Gå til sidens indhold

FORMREST_NY05

Langt navn

Nettorestformue ultimo året, ekskl. pensionsformuer

Generel Beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter FORMPERS registret, når man arbejder med formuer. Se https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Fordelene ved at anvende FORMPERS er, at det yderligere indeholder information om Pensionsformuer, værdi af biler, andelsboliger, virksomhedsordningen, unoterede aktier samt gæld til inddrivelse og indefrysningsordninger. Herudover bør man være opmærksom på, at ejendomsvurderingerne i indkomstregistret er de offentlige vurderinger. I formueregistret er ejendomsværdierne opgjort til markedsværdi.

I begge register mangler information om værdi af kontantbeholdning/valuta, kryptovaluta, indbo, børneopsparinger, forsikringsreserver, formuer skjult i udlandet, nogle unoterede aktier som ikke kan fordeles på personer, ikke rentebærende lån/gæld mellem private & humankapital.

FORMREST_NY05 er dannet fra 1997.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

FORMREST_NY05=QAKTIVF_NY05-QPASSIVN, hvor: - QAKTIVF_NY05 er aktiver opgjort efter ny metode - QPASSIVN er passiver opgjort efter ny metode. Aktiver og passiver fra Danmark er indberetninger fra registre (ejendomsregister og indberetninger fra pengeinstitutter, depotholdere og kreditforeninger). Aktiver og passiver fra udlandet (udenlandsk depot/ejendom i udlandet) er indberetninger til SKAT af skatteyderen. 1980-1997 er formuerne opgjort efter gammel metode, lagt i variablen FORM. Formuerne i FORM er opgjort til den skattemæssige værdi i 1980-1996. Forskellen e på variablen FORM og FORMREST_NY05 for 1997, hvor begge er dannet, er disse: - Ejendomsværdien i FORM kommer fra SKATs slutligningsregister og omfatter værdien af boliger inkl. driftsbygninger. - Ejendomsværdien i FORMREST_NY05 er dannet ud fra oplysninger i SKATs ejendomsregister og omfatter alle ejendomme inkl. ubebyggede grunde. Læs mere om forskellen på FORM (1980-1996) og FORMREST_NY05 i det vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" og under variablene QAKTIVF_NY05 og QPASSIVN.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel