Gå til sidens indhold

FORM

Langt navn

Skattemæssigt beregnet værdi af nettoformuen ultimo året, ekskl. pensionsformuer

Generel Beskrivelse

Nettoformue ultimo året.

Driftsbygninger og driftsmidler i selvstændiges virksomhed er opgjort til den skattemæssige værdi (1983-1987 lig med 70 pct. af nettoformuen i virksomheden og 1988-1996 lig med 60 pct. af nettoformuen i virksomheden).

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

FORM = QAKTIV - QPASSIV,

hvor: - QAKTIVF er aktiver opgjort efter gammel opgørelse - QPASSIV er passiver opgjort efter gammel opgørelse.

Opgørelsen af FORM er til dels baseret på selvangivne oplysninger om fx kontant formue, værdi af bil mv. Pålideligheden af disse er næppe generelt stor for personer, der ikke betaler formueskat.

Der er følgende hovedændringer i opgørelsen af formuerne:

Fra 1983: Formuerne opgøres for gifte hos hver af ægtefællerne mod før samlet hos manden.

1987-1996: Der opgøres en skattemæssig værdi af egenkapital (kan være negativ) i selvstændiges virksomhed, som lægges til aktiverne.

Fra 1997 er der en ny formueopgørelse, som ligger i variablen FORMREST_NY05. Denne opgørelse (FORMREST_NY05) er baseret på offentlige registre og indberetninger fra depotholdere (pengeinstitutter og kreditforeninger).

Se detaljeret beskrivelse af databrud i variablen FORM og sammenligning med variablen FORMREST_NY05 i vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" og under variablene QAKTIVF og QPASSIV.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel