Gå til sidens indhold

DISPON_13

Langt navn

Indkomst efter skat og renteudgifter tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig.

Generel Beskrivelse

Med virkning fra 2013 blev beregningen af den disponible indkomst revideret. Variablen DISPON_13 afløste hermed den tidligere variabel DISPON_NY.

Disponibel indkomst omfatter løn, overskud af egen virksomhed, pensioner og andre overførsler, renteindkomster og udbytter fra værdipapirer mv. Hertil tillægges en beregnet lejeværdi af egen bolig. Fra denne indkomst fra-trækkes skatter, renteudgifter, betalte underholdsbidrag mv. Resultatet bliver den disponible indkomst. Dette beløb er et godt mål for, hvor meget der er tilbage til forbrug eller opsparing mv.

Når der for boligejerne er tillagt et beregnet beløb - lejeværdi af egen bolig - er det for bedre at kunne sammenligne med dem, der bor til leje. Boligejere sparer den husleje, som lejere skulle have betalt for den samme bolig, hvis den var en udlejningsbolig. Til brug for sammenligningen af boligejeres og lejeres indkomst er det derfor relevant at beregne en fiktiv leje af egen bolig.

Normalt vil indkomsten være et positivt beløb, men for især selvstændigt erhvervsdrivende kan den blive negativ - fx i forbindelse med store skattemæssige afskrivninger på investeringer, eller fordi virksomheden det pågæl-dende år gav underskud. Hertil kommer, at det sker, at indkomsten eller enkelte dele af indkomsten bliver negative i forbindelse med efterregulerin-ger, hvor man fx har fået udbetalt et for stort beløb i en art overførselsind-komst, som så efterfølgende betales tilbage.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i den disponible indkomst. Bl.a. indgår følgende indkomster, der enten er beskattet på anden måde eller er skattefri, ikke: - Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og ar-bejdsgivers andel) - Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide - Lotterigevinster mv. - Helbredstillæg til pensionister og forskellige skattefri tilskud til medicin mv.

Sorte indkomster, der burde have været beskattet, men som den skattepligti-ge ikke har oplyst skattemyndighederne om, indgår naturligvis heller ikke.

Detaljeret beskrivelse

Variablen DISPON_13 er beregnet således ud fra øvrige variable: DISPON_13 = PERINDKIALT_13 +LEJEV_EGEN_BOLIG -RENTUDGPR -SKATMVIALT_13 -UNDERHOL

PERINDK_IALT_13 er personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter LEJEV_EGEN_BOLIG er beregnet lejeværdi af egen bolig efter 2013 defi-nitionerne RENTUDGPR er fradragsberettigede renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed SKATMVIALT_13 er skat (ekskl. kirkeskat), arbejdsmarkedsbidrag og sæelig pension i alt UNDERHOL er betalt underholdsbidrag til børn eller ægtefælle

Sammenhæng med variable før 2013-revisionen: DISPON_13= DISPON_NY +KISKAT -UDL_BETALT_SOCBIDRAG (2011-) +GRON_CHECK (2010-) +tilbagebetalt efterløns- og fleksydelsesbidrag - udgået fra 2013 -OVSKEJD07 (2007-) -OVSKEJD02_NY (1987-2006) +LEJEV_EGEN_BOLIG +VARMEHJALP (2008-2009)

DISPON_NY er indkomst efter skat og renter (samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat m.m.) KISKAT er kirkeskat. Kirkeskatten blev tidligere behandlet som en egentlig skat, men opfattes nu som et frivilligt bidrag til kirken, selv om det opkræves via skattesystemet. UDL_BETALT_SOCBIDRAG er udenlandske betalte sociale bidrag GRØN_CHECK er kompensation for grønne afgifter OVSKEJD07/OVSKEJD02_NY er beregnet lejeværdi af egen bolig (opgø-relse efter metode før 2013-revisionerne) VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister

Ændringer over tid. De væsentligste ændringer i opgørelsen af den disponible indkomst: 2016: Udtræksdatoen for statistikken ændres til primo august i året efter ind-komståret mod tidligere primo november. Samlet betyder fremrykningen en stigning i den disponible indkomst på 0,2 pct. Årsagen er især, at indkomsten opgjort på det tidligere tidspunkt er højere for nogle selvstændige med negative indkomster, der først bliver regi-streret på et senere tidspunkt.

2016: Børnebidrag, hvor kommunen har lagt beløbet ud for den bidragspligtige, medtages som indkomst.

2002: Skattefri kontanthjælp og varmehjælp indgår i registret. Den skattefri del af betalt børnebidrag lægges til børnenes indkomst.

1994: Beregningen af lejeværdi af egen bolig ændres til at bygge på ejendomsvær-dien, jf. LEJEV_EGEN_BOLIG

1994: Arbejdsmarkedsbidrag af løn og overskud af egen virksomhed indføres.

1994: Kontanthjælp, folke- og førtidspension bruttoficeres. - dvs. at bruttobeløbene blev sat op, men samtidig blev de skattepligtige.

1990: Revalideringsydelsen bruttoficeres fra oktober 1990 - dvs. at bruttobeløbet blev sat op, men samtidig blev det skattepligtigt.

1986: Lejeværdi af egen bolig blev beregnet ud fra overskud af egen bolig (OVSKEJD). Denne værdi indgik ikke for alle boligejere, så LEJEV_EGEN_BOLIG mangler for ca. 20 pct. af personerne i 1980-1982 faldende til 4 pct. i 1986.

1984: Fra 1984 inkluderes skattefrie tillæg til førtidspensionister, udbetalte børnetilskud og familieydelse samt boligsikring og boligydelse efter opregning til hele kalenderåret.

1983: Formueindkomst og -udgift opgøres for sambeskattede personer på den enkelte, mens de tidligere blev opført hos manden.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel