Gå til sidens indhold

DISCO08_ALLE_INDK_13

Langt navn

Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året- fra 2010 (AKM)

Generel Beskrivelse

Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året.

DISCO08_ALLE_INDK_13 er for lønmodtagere lig med fagklassifikationskoden for det arbejdssted hvor der er arbejdet flest timer i løbet af året. Hovedkilden hertil er indberetninger til Danmarks Statistiks lønstatistikregister fra arbejdsgivere.

For selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er DISCO08_ALLE_INDK_13 lig med fagklassifikationskoden for det arbejde, de udfører i deres virksomhed.

I bilaget DISCO_kode fra 2010 er beskrevet ændringerne i DISCO-nomenklaturen fra en gamle DISCO til DISCO08.

Detaljeret beskrivelse

DISCO08_ALLE_INDK_13 er for de fleste personer lig med DISCO08_ALLE_INDK. Der er forskel for 20.000-30.000 personer. Det er især personer som er klassificeret som selvstændige i SOCIO02, men i SOCIO13 er klas-sificeret som andet end selvstændig, samt omvendt.

Detaljeret beskrivelse af kilder og metoder til dannelse af DISCO08_ALLE_INDK_13 er beskrevet i bilaget "Dannelse af DISCO08_ALLE_INDK_13.docx".

For personer, hvis væsentligste indkomst er løn, sættes DISCO08_ALLE_INDK_13 koden ud fra indberettede værdier til Danmarks Statistik fra arbejdsgivere. Hvis der ikke findes en indberettet værdi, sættes DIS-CO08_ALLE_INDK_13 værdien i nogle tilfælde ud fra en række beslutningsreg-ler og oplysninger fra andre registre.

Der indberettes ikke til Danmarks Statistiks Lønstatistik fra private arbejdsgi-vere med mindre end 10 ansatte. I 2014 var der 650.000 personer med hoved-job i disse virksomheder. Heraf har det kun været muligt at imputere DISCO-kode for 350.000.

I variablen DISCOTYP (kilde til lønmodtageres DISCO- kode) er angivet hvilken kilde, der er anvendt til dannelsen af lønmodtagernes DISCO-kode. Kvaliteten af lønmodtagernes DISCO-kode er generelt størst for de indberettede kodeværdier fra arbejdsgivere (DISCOTYP lig med 1,2,4 eller 10). DISCOTYP viser kilde til dannelsen af DISCO08_ALLE_INDK_13 for personer hvor SOCIO13 antager værdier større end 120

DISCO08_ALLE_INDK_13 eksisterer fra og med 2010.

Kode "400000" er alle personer, som det ikke har været muligt at tilknytte en kode med 2,3,4, eller 5 betydende cifre inden for kontorarbejde. Men ud fra medlemsskab af A-kasse, er koden sat til "4" - kontorarbejde uden nærmere an-givelse. Lignende regler gælder for 2 , 3 og 4 betydende cifre. Vil man f.eks. have alle personer, som er blevet klassificeret som havende kontorarbejde, så skal vælges alle personer, hvor første ciffer i DISCO08_ALLE_INDK er lig med "4".

Ændring i opgørelsesmetode fra 2010 til 2011: Fra 2011 er imputeringerne af discokoden for lønmodtagerjob ud fra uddannelser revideret. Imputeringerne ud fra igangværende uddannelse sættes nu i kombination med branchekoden ligesom for afsluttet uddannelse. Revideringerne giver følgende ændringer i kilde til DISCO (opgjort på 2010): Antal personer med DISCO-kode ud fra: · Afsluttet uddannelse +(branche) + 50.000 · Igangværende uddannelse +(branche) -3.000 · A-kassemedlemsskab -26.000 · Lønmodtagere uden kode -21.000

Fra 2014 er der rettet op på inddata (virksomhedsidentifikation). Det bevirker, at en række personer får DISCO-kode sat fra kommunal fil fra Lønstatistikken. Før fik de DISCO-kode, som var knyttet til e-indkomst fra lønfilerne. Det omfat-ter ca. 175.000 personer. Dermed får disse 175.000 personer DISCOTYP værdi-en 2 i stedet for 10.

I 2014 mangler der en del DISCO-koder på det private område (manglende op-lysning eller for dårlig kvalitet) - ca. 100.000. Heraf er ca. 30.000 imputeret ved hjælp af oplysning om medlemsskab af a-kasse. Andre 10.000 er imputeret ud fra oplysning om uddannelse og branchekode.

I 2016 er der kommet flere indberetninger fra private arbejdsgivere vedr. arbejdsfunktion (DISCO-kode). Det har flyttet en del personer fra SOCIO-gruppe 139 til grupperne 132 til134. Indvandreres medbragte uddannelse indgår for første gang i imputeringen af manglende DISCO-koder ud fra uddannelse og branchekode. Det har også medvirket til flytningen fra SOCIO-gruppe 139 til grupperne 132 til134. Men de mange ekstra indberetninger af DISCO-koder fra private arbejdsgivere bevirker, at der samlet set imputeres færre DISCO-koder.

I bilaget DISCO-NYSTGR-SOCIO13 er beskrevet sammenhængen til den tidligerer variabel NYSTGR (1980-1996)

Værdisæt

D460202.TXT_AKM_DISCO - Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året- fra 2010 (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
010000 Militært arbejde på officersniveau
011000 Militært arbejde på officersniveau
020000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
021000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
030000 Militært arbejde, øvrige rangordener
031000 Militært arbejde, øvrige rangordener
100000 Ledelsesarbejde
110000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
111000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
112000 Øverste virksomhedsledelse
112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
120000 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
121000 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
121200 Ledelse inden for HR-funktioner
121300 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
121310 Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området
121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
121900 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
121920 Ledelse af logistikfunktioner
121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
122000 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
122100 Ledelse af salg og marketing
122200 Ledelse af reklame og PR
122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
130000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
131000 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
132000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning distribution mv.
132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
133000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)
133020 Ledelse af intern IT
134000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
134900 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
140000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
141000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
142000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
143000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
200000 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
210000 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
211000 Arbejde inden for fysik og geologi
211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
211200 Arbejde inden for meteorologi
211300 Arbejde inden for kemi
211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
213000 Arbejde inden for biovidenskab
213100 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213110 Arbejde inden for biokemi
213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
214000 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
215000 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
216000 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
216100 Arbejde med bygningsarkitektur
216200 Arbejde med landskabsarkitektur
216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
220000 Arbejde inden for sundhedsområdet
221000 Lægearbejde
221100 Almindeligt lægearbejde
221200 Speciallægearbejde
222000 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
222100 Sygeplejerskearbejde
222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
222130 Sundhedsplejerskearbejde
222200 Jordemoderarbejde
223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
224000 Paramedicinsk arbejde
225000 Dyrlægearbejde
226000 Andet sundhedsarbejde
226100 Tandlægearbejde
226200 Farmaceutarbejde
226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
226400 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
226410 Fysioterapeutarbejde
226420 Afspændingspædagogarbejde
226500 Kost- og ernæringsarbejde
226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
226600 Arbejde inden for audiologi og logopædi
226610 Arbejde inden for audiologi
226620 Arbejde inden for logopædi
226700 Optiker/optometristarbejde
226900 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
226910 Ergoterapeutarbejde
226920 Fodterapeutarbejde
226930 Kiropraktikerarbejde
226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
230000 Undervisning og pædagogisk arbejde
231000 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
232000 Undervisning ved erhvervsuddannelser
232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
233000 Almen undervisning efter grundskoleniveau
233010 Undervisning på gymnasialt niveau
233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
234000 Undervisning og pædagogisk arbejde
234100 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
234200 Undervisning før grundskoleniveau
234300 Pædagogisk arbejde
234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
234390 Andet pædagogisk arbejde
235000 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
235200 Specialundervisning
235210 Specialundervisning, unge og voksne
235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
235300 Anden sprogundervisning
235400 Anden musik- og sangundervisning
235500 Anden undervisning inden for kreative fag
235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
235700 Specialpædagogisk arbejde
235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med- og ledsagning af voksne
235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
235790 Andet specialpædagogisk arbejde
235900 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
240000 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
241000 Arbejde inden for finans og økonomi
241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
241200 Rådgivning inden for finans, forsikring og investering
241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring
241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans og forsikring
241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans og forsikring
241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
241300 Arbejde med analyse, produktudvikling- og vedligeholdelse inden for finans og forsikring
241310 Analytikerarbejde inden for finans og forsikring
241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank- og forsikringsprodukter
242000 Arbejde inden for virksomhedsadministration ¿ privat og offentlig
242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
242400 Arbejde med personale og -oplæring
243000 Arbejde inden for salg, marketing og PR
243100 Arbejde inden for reklame og marketing
243200 Arbejde inden for PR
243300 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243320 Arbejde inden for medicinsk salg
243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
250000 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
251000 Udvikling og analyse af software og applikatoner
251100 Systemanalytikerarbejde
251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
251200 Softwareudvikling
251210 IT-projektstyring
251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
251300 Web- og multimedieudvikling
251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
252000 Arbejde med databaser og netværk
252100 Design og administration af databaser
252200 Systemadministration
252300 Arbejde med computernetværk
252900 Andet arbejde med databaser og netværk
260000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
261000 Juridisk arbejde
261100 Advokatarbejde
261110 Advokatarbejde
261120 Advokatfuldmægtigarbejde
261200 Dommerarbejde
261900 Andet juridisk arbejde
262000 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
263000 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
263400 Arbejde inden for psykologi
263500 Socialrådgivningsarbejde
263600 Arbejde inden for religion
264000 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
264100 Forfatterarbejde
264200 Journalistisk arbejde
264300 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
264310 Translatørarbejde
264320 Tolkearbejde
264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
265000 Arbejde med kunst og kreative fag
265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
265500 Skuespilarbejde
265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
310000 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
311000 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
311100 Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab
311110 Laborantarbejde
311120 Assistentarbejde i laboratorier
311130 Laboratorieteknikerarbejde
311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
311400 Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
311500 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
311510 Teknikerarbejde inden for VVS
311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
311800 Teknisk tegnearbejde
311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
312000 Tilsynsførende inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed
312100 Tilsynsførende inden for råstofindvinding
312200 Tilsynsførende inden for fremstillingsvirksomhed
312300 Tilsynsførende inden for bygge- og anlægsvirksomhed
313000 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
314000 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
314200 Landbrugsteknikerarbejde
314300 Skovbrugsteknikerarbejde
315000 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
315200 Skibsførerarbejde
315300 Flypilotarbejde
315400 Flyvelederarbejde
315410 Flyvelederarbejde
315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
320000 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
321000 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
321200 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
321300 Arbejde inden for farmaci
321310 Farmakonomarbejde
321390 Andet arbejde inden for farmaci
321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
322000 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
325000 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
325100 Arbejde med tandpleje
325110 Tandklinikassistentarbejde
325120 Tandplejerarbejde
325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
325700 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
330000 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
331000 Arbejde med finans, regnskab og matematik
331100 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
331110 Handel med værdipapirer og valuta
331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
331200 Arbejde med kredit- og långivning
331210 Arbejde med kreditbevilling og ¿ analyse
331220 Arbejde med erhverskunder ¿ standardprodukter
331230 Arbejde med privatkunder ¿ standardprodukter
331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder ¿ standardprodukter
331300 Regnskabsarbejde
331400 Arbejde med statistik og matematik
331500 Vurderings- og takseringsarbejde
332000 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
332100 Forsikringsarbejde
332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
332130 Forsikringsteknisk vurdering
332200 Salgsarbejde (agenter)
332300 Indkøbsarbejde (agenter)
332400 Erhvervsmæglerarbejde
333000 Arbejde inden for forretningsservice
333100 Speditørarbejde
333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
333190 Speditørarbejde i øvrigt
333200 Konference- og eventplanlægning
333300 Jobformidling
333400 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
333410 Ejendomsmæglerarbejde
333420 Ejendomshandlerarbejde
333430 Ejendomsadministratorarbejde
333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
334000 Administrativt sekretærarbejde
334100 Kontorlederarbejde
334200 Advokatsekretærarbejde
334300 Chef- og direktionssekretærarbejde
334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
334320 Oversættelse af korrespondance
334400 Lægesekretærarbejde
335000 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
335100 Told- og grænsebetjentarbejde
335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
335300 Formidling af offentlige ydelser
335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
340000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
341000 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
342000 Arbejde med sport og fitness
342100 Sportsudøvere
342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
343000 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
343100 Fotografarbejde
343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
343400 Køkkenchefarbejde
343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
350000 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
351000 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351400 Internetteknikerarbejde
352000 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
400000 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
410000 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
411000 Almindeligt kontorarbejde
412000 Almindeligt sekretærarbejde
413000 Indtastningsarbejde
413100 Tekstbehandlingsarbejde
413200 Dataregistreringsarbejde
420000 Kundeservice
421000 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
421100 Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter
421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
422000 Kundeinformationsarbejde
422100 Rejsebureauarbejde
422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
422300 Telefonomstillingsarbejde
422400 Hotelreceptionistarbejde
422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
422900 Andet kundeinformationsarbejde
430000 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
431000 Almindeligt beregningsarbejde
431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
431200 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader
431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
432000 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
432100 Lagerekspeditionsarbejde
432200 Registreringsarbejde inden for produktion
432300 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
432320 Tilrettelæggelse af lufttransport ¿ ikke flyveledere
432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
432390 Anden tilrettelæggelse af transport
440000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
441000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
441100 Biblioteksservicearbejde
441200 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
441210 Postbudarbejde
441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
441500 Arbejde med arkivering og kopiering
441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
500000 Service- og salgsarbejde
510000 Servicearbejde
511000 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
511100 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
511110 Passagerbetjening under rejser
511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
511200 Kontrolarbejde under rejser
511300 Turist- og rejselederarbejde
512000 Kokkearbejde
513000 Tjenere og bartendere
513100 Tjenerarbejde
513200 Bartenderarbejde
514000 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
514100 Frisørarbejde
514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
515000 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
515100 Rengøringsinspektørarbejde
515200 Husbestyrerarbejde
515300 Ejendomsinspektørarbejde
516000 Andet servicearbejde
516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
516200 Kammertjenerarbejde
516300 Bedemandsarbejde
516400 Arbejde med kæledyr
516500 Kørelærerarbejde
516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
520000 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
521000 Salgsarbejde på gade og marked
521100 Stade- og markedssalg
521200 Gadesalg af fødevarer
522000 Salgsarbejde i butik
522100 Butiksejere
522200 Butikslederarbejde
522300 Salgsarbejde i butik
523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
524000 Andet salgsarbejde
524100 Modelarbejde
524200 Demonstrationsarbejde
524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
524500 Salgsarbejde på servicestationer
524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
530000 Omsorgsarbejde
531000 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde
531100 Børneomsorgsarbejde
531110 Dagplejearbejde
531120 Pædagogisk medhjælp
531190 Andet børneomsorgsarbejde
531200 Hjælpelærerarbejde
532000 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
532100 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
532200 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
540000 Rednings- og overvågningsarbejde
541000 Rednings- og overvågningsarbejde
541100 Brandslukningsarbejde
541200 Politiarbejde
541300 Fængselsbetjentarbejde
541400 Sikkerhedsvagtarbejde
541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
600000 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
610000 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
611000 Arbejde med plantevækst
611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
611300 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
611320 Anlægsgartnerarbejde
611390 Andet gartnerarbejde
611400 Dyrkning af blandede afgrøder
612000 Arbejde med dyreopdræt
612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
612300 Arbejde med bi- og silkeavl
612900 Andet arbejde med dyreopdræt
613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
620000 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
621000 Skovbrugsarbejde
622000 Arbejde med fiskeri og jagt
622100 Arbejde inden for akvakultur
622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
622300 Arbejde med havfiskeri
622400 Jagtarbejde
700000 Håndværkspræget arbejde
710000 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
711000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
711200 Murer- og brolægningsarbejde
711210 Murerarbejde
711220 Brolægningsarbejde
711300 Stenhuggerarbejde
711400 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
711410 Struktørarbejde
711420 Terrazzoarbejde
711500 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
711900 Andet bygningsarbejde ¿ basis
711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
712000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
712100 Arbejde med tagdækning
712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
712300 Stukkatørarbejde
712400 Arbejde med isolering af bygninger
712500 Glarmesterarbejde
712600 VVS-arbejde
712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
713000 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
713100 Malerarbejde
713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
713120 Skibsmalerarbejde
713200 Sprøjtelakererarbejde
713300 Rensning af bygninger
713310 Skorstensfejerarbejde
713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
720000 Metal- og maskinarbejde
721000 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
721100 Formning og støbning af emner i metal
721200 Svejsearbejde og skærebrænding
721300 Pladesmedarbejde
721400 Stålkonstruktionsarbejde
721500 Riggerarbejde
722000 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
722100 Smedearbejde
722200 Værktøjsmagerarbejde
722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
723000 Mekanikerarbejde
723100 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
723190 Mekanikerarbejde, andre områder
723200 Flymekanikerarbejde
723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
730000 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
731000 Præcisionshåndværk
731100 Finmekanikerarbejde
731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
731600 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
731610 Skiltemalerarbejde
731620 Porcelænsmalerarbejde
731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
731900 Andet præcisionshåndværk
732000 Grafisk arbejde
732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
732200 Trykkerarbejde
732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
740000 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
741000 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
741100 Elektrikerarbejde
741200 Elektromekanikerarbejde
741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
742000 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
742100 Elektronikmekanikerarbejde
742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
750000 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
751000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
751100 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
751110 Slagterarbejde i detailhandelen
751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
751300 Fremstilling af mejeriprodukter
751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
751600 Fremstilling af tobaksprodukter
752000 Håndværkspræget arbejde i træindustri
752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
752200 Møbelsnedkerarbejde
752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
753000 Tekstil- og beklædningsarbejde
753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
753200 Tilskærerarbejde
753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
753400 Møbelpolstrerarbejde
753500 Forarbejdning af skind
753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
754000 Andet håndværkspræget arbejde
754100 Dykkerarbejde
754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
800000 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
810000 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
811000 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
811100 Mine- og stenbrudsarbejde
811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
811300 Boreanlægsarbejde
811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
812000 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
813000 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
813100 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
814000 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
814200 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
815000 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
815300 Operatørarbejde af symaskiner
815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
816000 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
817000 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
818000 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
818200 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
818900 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændnings- og rensningsanlæg
818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
820000 Monteringsarbejde
821000 Monteringsarbejde
821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
821900 Andet monteringsarbejde
830000 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
831000 Lokomotivførerarbejde og tograngering
831100 Lokomotivførerarbejde
831200 Tograngering
832000 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
832100 Motorcykelførere
832200 Chauffører af biler, taxier og varevogne
832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
832220 Varevognschaufførarbejde
832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
833000 Chauffører af busser og lastbiler
833100 Buschauffører
833110 Buschauffører, national rutefart
833120 Buschauffører, national turistfart
833130 Buschauffører, international rutefart
833140 Buschauffører, international turistfart
833200 Lastbilchauffører
833210 Lastbilchauffører, national transport
833220 Lastbilchauffører, international transport
833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
833260 Lastbilchauffører med farligt gods
834000 Førere af mobile maskiner
834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
834300 Kran- og liftførerarbejde
834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
834400 Truckførerarbejde
835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
900000 Andet manuelt arbejde
910000 Rengøringsarbejde
911000 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
911100 Rengøringsarbejde i private hjem
911200 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
911220 Rengøring på hospitaler o.l.
911230 Rengøring af industrilokaliteter
911240 Rengøring på hoteller o.l.
911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
911260 Tværgående serviceopgaver
912000 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
912100 Manuel vask og presning af tøj
912200 Rengøring af transportmidler
912300 Vinduespudsning
912900 Andet rengøringsarbejde
912910 Rengøring ved skadeservice
912990 Andet rengøringsarbejde
920000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
921000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
921500 Manuelt skovarbejde
921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
930000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
931000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
931200 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
931210 Asfaltarbejde
931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
931230 Kabelarbejde
931240 Montage af luftledninger
931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
931300 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
931330 Medhjælp ved murerarbejde
931340 Beton-, jernbeton- og montagearbejde
931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
932000 Manuelt produktionsarbejde
932100 Pakkeriarbejde
932900 Andet manuelt produktionsarbejde
933000 Transport- og lagerarbejde
933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
933300 Arbejde med lastning og losning
933400 Arbejde med opfyldning af lager og butik
933410 Lager- og pakhusarbejde
933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
940000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
941000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
941100 Tilberedning af fastfood
941200 Køkkenhjælp mv.
941210 Medhjælp i køkken
941220 Afrydning i restaurationer o.l.
950000 Gadesalg og -service
951000 Servicearbejde på gaden
952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
960000 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
961000 Renovationsarbejde
961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
961200 Arbejde med affaldssortering
961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
962000 Andet manuelt arbejde
962100 Kurérarbejde og transport af bagage
962110 Kurérarbejde
962120 Transport af bagage
962200 Forefaldende arbejde
962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
962900 Andet manuelt arbejde
999999 Ikke oplyst