Gå til sidens indhold

DAGPENGE_KONTANT_13

Langt navn

Dagpenge og kontanthjælp mv. ialt

Generel Beskrivelse

Dagpenge og kontanthjælp mv. i alt består af kontanthjælpsydelser (tidligere bistandsydelser), integrationsydelse, a-kasseydelser inkl. orlov, arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge, men ekskl. efterløn og overgangsydelse.

I Statistikbanktabellen INDKP101 og benævnes '8 Dagpenge og kontanthjælp i alt

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable. DAGPENGE_KONTANT_13 indgår i variablen OFF_OVERFORSEL_13 DAGPENGE_KONTANT_13=ARBLHUMV+OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13+KONTANTHJ_13+OVRIG_KONTANTHJALP_13+SYG_BARSEL_13

Hvor: ARBLHUMV er arbejdsløshedsdagpenge og dagpenge under kursus/uddannelse OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er alle udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse KONTANTHJ_13 er kontanthjælp OVRIG_KONTANTHJALP_13 er aktiverings og revalideringsydelse, ledighedsydelse, flekslønstilskud, Uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb mm. SYG_BARSEL_13 er syge-og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne/Udbetaling Danmark(ekskl. refusion til arbejdsgiver)

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen DAGPENGE_KONTANT_13 =QMIDYD- ADAGPAGN(2002-)-ADAGPAG(1994-2001) -VARMEHJALP(2002-2007,2010-2013) -TBKONTHJ(1997-2013) Hvor QMIDYD er midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser) -ADAGPAGN og ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge -VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister -TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp

Ændringer over tid. Arbejdsløshedsdagpengene er undervurderet i 1986; manglende beløbet ligger i variablen RESUINK_GL. I 1986/87 indføres iværksætterydelse, etableringsydelse og uddannelsesgodtgørelse. 1. oktober 1990 bruttofiseres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig. I 1992 indføres orlovsydelser. Bidraget fra orlovsydelser er størst i årene 1995/96, hvorefter de langsomt udfases. Før 1994 ligger ydelser fra a-kasser, som ikke er type-markeret af a-kassen, i indberetningen til SKAT i variablen RESUINK_13. 1994 bruttofiseres kontanthjælpsydelser (de hæves og gøres skattepligtige).

Den skattefrie kontanthjælp, som er en delmængde af KONTANTHJ_13, er meget ustabil over tid. Se variablen KONTSKFRI

For yderligere detaljer se bilaget "opgørelse af udbetalinger fra a-kasser.doc" samt dokumentationen af de variable, som benyttes til at danne DAGPENGE_KONTANT_13

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel