Gå til sidens indhold

BRANCHE_77

Langt navn

Dansk branchekode 1977 til 1993 (AKM)

Generel Beskrivelse

Variablen har skiftet navn fra "BRANCHE" til "BRANCHE_77" (indhold uændret).

Danmarks Statistiks femcifrede brancheopdeling (nomenklatur) 1977 til 1993 for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

For lønmodtagere er branchekode for det arbejdssted, hvor de har haft størst indkomst i løbet af året. For selvstændigt erhvervsdrivende er det branchekode for deres virksomhed.

Detaljeret beskrivelse

Variablen BRANCHE er dannet for perioden 1980 til 1996.

Den femcifrede branche nomenklatur afløses i 1993 af den 6-cifrede NACE - den fælles EU-branchenomenklatur.

Koden er uoplyst for alle øvrige personer end erhvervsaktive.

For årene 1994,1995 og 1996 dannes koden BRANCHE ud fra den 6-cifrede NACE-kode, jf. vedlagte konverteringstabel mellem 5-cifret BRANCHE-kode og 6-cifret NACE- kode: "nace til DST77".

Fra 1992 er de erhvervsaktive også klassificeret efter den 6-cifrede NACE-kode, der ligger i variablen NACE.

Værdisæt

D460202.TXT_DST_77 - Dansk branchekode 1977 til 1993 (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
00000 Branche-oplysning mgl.
10000 Brancher uden indhold
10001 Landbrug
11101 Landbrug
11102 Gartnerier, frugtplant. og planteskoler
11103 Anlægsgartnerier
11104 Pelsdyravl
11105 Biavl
11106 Stutterier
11107 Kenneler
11201 Landbrugsmaskinstationer
11202 Drift af afvandingssyst. for landbrugsjord
11209 Servicevirksomhed for landbrug, gartneri o.l
11300 Jagt og vildtpleje
12000 Skovbrug
13010 Hav- og kystfiskeri
13021 Dambrug
13029 Diverse fiskerivirksomhed(herunder fiskeri-se
21000 Brunkulslejer
22000 Udvinding og efterforskn.af olie og naturgas
23000 Malmgravning
29011 Ler- og grusgrave samt stenbrud
29012 Stenfiskeri
29013 Kalk- og kridtbrud
29020 Udvinding af mineraler t.gødnings- og kemisk
29030 Saltudvinding
29090 Udvinding af ikke-metall.råstoffer, + brikett
30000 Fremstillingsvirksomhed uoplyst vareområde
30001 Fremstilling
31111 Svineslagterier
31112 Kødv.- og kødkonservesfabrikker
31113 Kreaturslagterier
31114 Offentlige slagtehuse
31115 Talgsmelterier
31116 Tarmrenserier
31117 Fjerkræslagterier
31119 Hjemmeslagtere samt røgning og saltning
31121 Mejerier
31122 Smelteostfabrikker
31123 Mælkekondenseringsfabr.
31124 Konsumisfabrikker
31130 Grønt- og frugtkonserves-fabr. samt æblemoste
31141 Røgning og saltn. af fisk
31142 Fiskehermetik-,fiskefars-og fiskefiletfabrikk
31151 Oliemøller
31152 Margarinefabrikker
31153 Fiskemelsfabrikker
31154 Destruktionsanstalter og kødfoderfabrikker
31160 Møller (fremstilling af mel, gryn og corn-fla
31171 Brødfabrikker
31172 Kiks- og vaffelfabrikker
31173 Kagefabrikker
31174 Bagerforretninger og konditorier
31179 Fremstilling af makaroni og spaghetti mv
31180 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
31190 Chokolade- og sukkervarefabrikker
31211 Kartoffelmels- eller stivelsesfabrikker
31219 Fremstilling af næringsmidler i.a.n
31220 Fremstilling af færdige foderstoffer
31310 Sprit- og likørfabrikker
31330 Bryggerier og maltfabr.
31340 Mineralvandsfabrikker
31400 Tobaksfabrikker
32111 Uldspinderier og -væverier
32112 Bomuldsspinderier og -væverier
32113 Fremstilling af garner og stoffer af kemofibr
32114 Håndvæverier
32115 Fremstilling af bånd, possement samt elastik
32116 Andre spinderier og væverier
32117 Tekstilfarverier og imprægneringsfabrikker
32121 Fremstilling af broderier
32122 Plisse- og hulsømforretn.
32123 Flag- og teltfabrikker);(inkl. sejlmagerier)
32124 Fremstilling af gardiner,sengetæpper og linne
32129 Fremstilling af div. færdige tekstilvarer
32130 Trikotagefabrikker
32140 Tæppefabrikker
32151 Rebslagerier
32152 Fiskenetfabrikker
32190 Fremst. af div. tekstilv.heru. tvist-og vat,
32211 Herrekonfektionsfabrikker
32212 Kjolekonfektionsfabrikker
32213 Konfektionsfabrikker for dameovertøj
32214 Skjortefabrikker
32215 Fremst. af korsetter m.v.
32219 Anden konfektionsindustri
32291 Skrædderforretninger
32292 Kjolesyning
32293 Hattefabrikker
32294 Buntmagerier
32295 Damehatte- og modevarefremstilling
32296 Handskefabrikker
32299 Beklædningsindustri i øvrigt
32310 Garverier
32320 Pelsberedning m.v.
32330 Lædervarefabrikker
32401 Skotøjsfabrikker
32402 Håndskomagere
32403 Træskofabrikker
32409 Fodtøjsindustri i øvrigt
33111 Savværker m.v.
33112 Træimprægneringsanstalter
33113 Fremstilling af spånplader, finer m.v.
33114 Fremstilling af bygningsartikler
33121 Træemballagefabrikker
33122 Bødkere
33123 Kurvemagere
33191 Trævarefabrikker
33192 Rammelistefabrikker
33193 Trædrejere
33194 Billedskærere
33195 Modelsnedkere
33196 Korkvarefabrikker
33197 Ligkistefabrikker
33201 Træ- og polstermøbelfabr.
33202 Møbelpolstrere og sadelm.
33203 Madrasfabrikker
33209 Lakering samt afsyring mv af møbler
34110 Papir- og papfabrikker
34120 Papir- og papembalagefabrikker
34191 Tapetfabrikker
34199 Papir- og papvareindustri (undtagen tapetfabr
34211 Reproduktionsanstalter
34212 Sætterier
34221 Bogtrykkerier
34222 Offsettrykker. (plantryk)
34223 Serigrafiske trykkerier
34224 Anilintrykkerier
34229 Anden grafisk virksomhed
34230 Bogbinderier
34240 Dagblade
34291 Bog- og kunstforlag
34292 Ugeblade og magasiner
34293 Distr.- og annonceblade
34299 Udgivelse af fagblade og foreningsblade m.v.
35111 Fremstilling af ilt og andre industrigasser
35119 Fremst. af primære kemiske forb. og grundstof
35121 Fremst. af kunstgødning
35122 Fremstilling af færdige bekæmpelsesmidler
35131 Fremst. af basisplast
35132 Fremstilling af plader, folier, rør m.v. af p
35133 Fremst. af klæbestrimler
35210 Farve- og lakfabrikker
35220 Medicinalvarefabrikker
35231 Sæbefabrikker
35232 Kosmetikfabrikker
35291 Sprængstoffabrikker
35292 Pudse- og rensemiddelfabrikker
35293 Fremst. af stearinlys
35294 Limfabrikker
35295 Fremstilling af lysfølsomt papir og pap
35299 Kemisk industri i øvrigt
35300 Mineralolieraffinaderier
35401 Asfaltfabrikker
35402 Tagpapfabrikker
35409 Fremstilling af olie- og kulprodukter
35510 Vulkaniseringsanstalter
35590 Gummifabrikker
35601 Fremstilling af plastemballage
35609 Fremst. af plastvarer
36101 Porcelæns- og fajancefabrikker
36102 Fremstilling af keramik- og lervarer
36103 Porcelænsmalere og -brænderier
36201 Glasværker
36202 Glasbearbejdning
36911 Teglværker
36912 Fremstilling af molerprodukter
36921 Cementfabrikker
36922 Kalk- og kridtværker
36923 Mørtelfabrikker
36991 Stenhuggerier
36992 Fremstilling af færdigblandet beton
36993 Betonvarefabrikker
36994 Fremstilling af glasuld og glasfiber
36995 Fremstilling af kalksand-sten og gipsplader
36996 Fremstilling af slibematerialer
36999 Fremstilling af sten-,ler- og glasprodukter
37101 Jern- og stålværker
37102 Jernstøberier
37201 Metalværker
37202 Metalstøberier
38110 Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik
38121 Metalmøbelfabrikker
38122 Lampefabrikker
38131 Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner,
38132 Fremstilling af stationære beholdere
38133 Rørfabrikker
38190 Fremstilling af centralvarmekedler
38191 Metalemballagefabrikker
38192 Fremstilling af ovne og radiatorer
38193 Armaturfabrikker
38194 Fremstilling af bolte, skruer og søm
38195 Galvaniseringsanst. m.v.
38196 Industrilakering
38197 Fremstilling af fjedre ogkæder
38198 Fremstilling af tråd og trådvarer
38199 Fremstilling af jern- og metalvarer i øvrigt
38210 Fremstilling af motorer
38220 Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør
38231 Fremstilling af maskiner til træforarbejdning
38232 Fremstilling af maskiner til metalforarbejdni
38233 Fremstilling af støberimaskiner
38241 Fremstilling af tekstil- maskiner og tilbehør
38242 Fremst. af maskiner til næringsmiddel-og kemi
38243 Fremst. af maskiner til skotøjs-,papir-,pap-
38249 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
38251 Fremst. og reparation af kontor- og datamaski
38252 Vægtfabrikker
38280 Smede- og maskinreparationsværksteder
38291 Fremstilling af storkøkkenmateriel
38292 Fremst. af komfurer og kogeapparater
38293 Fremstilling af husholdningsmaskiner
38294 Fremstilling af internt transportmateriel
38295 Fremstilling og reparation af symaskiner
38296 Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksl
38297 Fremstilling af maskiner til renserier
38298 Underleverandørfabr. med jern- og metalforarb
38299 Fremst. af div. maskiner,kompressorer, pumper
38311 Fremstill. af el-motorer samt el-apparatur
38312 Elektromek. værksteder
38321 Radio- og fjernsynsfabr.
38329 Fremstilling af telemateriel
38331 Fremstilling af el-vand- varmere, el-radiator
38332 Fremstilling af el-husholdningsartikler i øvr
38391 Kabelfabrikker
38392 Akkumulator- og tørelementfabrikker
38393 Fremstilling af glødelamper og lysstofrør
38399 Fremstilling af elektrisk materiel i øvrigt
38411 Jern- og stålskibsværfter
38412 Træskibsværfter og bådebyggerier
38413 Skibsmotorfabrikker
38419 Fremstilling af skibsmateriel
38420 Fremstilling af banemateriel
38431 Samling og fremstilling af biler m.v.
38432 Karosserifabrikker
38439 Fremstilling af motorer, bremser, gear
38440 Cykel- og knallertfabr.
38450 Flyvemaskineværksteder
38491 Fremstilling af håndtransportvogne
38492 Barnevognsfabrikker
38499 Transportmiddelindustri i øvrigt
38511 Fremstilling af medicinske ikke-el. instrumen
38512 Fremstilling af medicinske el.-instrumenter
38513 Fremstilling af ikke-el. måleinstrumenter
38514 Fremstilling af elektr. måleinstrumenter
38515 Bandagister
38520 Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr
39011 Guld- og sølvvarefabr.
39012 Guld- og sølvsmedeværkst.
39020 Fremstilling af musikinstrumenter
39030 Fremstilling af sportsrekvisitter
39091 Legetøjsfabrikker
39092 Fremstill. af børstevarer
39093 Pibefabrikker
39094 Fremstilling af karbonpapir, blyanter mm
39095 Fremstilling af kontorartikler i øvrigt
39096 Fremstill. af lampeskærme
39097 Skiltefabrikker og skiltemalere
39099 Fremstilling af div. varer i.a.n.
41010 Fremst. og distribution af elektricitet
41020 Gasforsyning
41030 Varmeværker
42000 Vandværker m.v.
50000 Bygge- og anlægsvirksomh.uden nærmere angivel
50001 Bygge- og anlægsvirksomhed
50110 Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed
50121 Entreprenørforretninger
50122 Dræningsmestre
50123 Brolæggermestre
50124 Kloakmestre
50130 Murerforretninger
50140 Tømrer- og snedkerforretninger
50150 Malerforretninger
50160 Vvs-installatører, blikkenslagerforretn.
50170 Elektroinstallationsforretninger
50180 Glarmesterforretninger
50191 Gulvbelægnings- og terrazzoforretninger
50192 Isoleringsforretninger
50193 Tagtækkere og tagpapdækkere
50194 Brøndborere
50195 Ovnsætning
50196 Stilladsforretninger
50199 Byggevirksomhed i øvrigt
61000 Engroshandel, uoplyst); vareområde
61001 Engroshandel
61111 Engroshandel med kolonialvarer
61112 Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ
61113 Engroshandel med fisk
61114 Engroshandel med frugt og grøntsager
61115 Engroshandel med mælk, smør, ost og æg
61116 Engroshandel med kaffe, te og kakao
61117 Engroshandel med chokolade og sukkervarer
61118 Engroshandel med brød, kager og bisquits
61119 Engroshandel med øl og mineralvand
61121 Engroshandel med vin og spiritus
61122 Engroshandel med tobaksvarer
61131 Engroshandel med beklædning, trikotage og man
61132 Engroshandel med tæpper, møbelstoffer og bol
61133 Engroshandel med skotøj
61141 Engroshandel med møbler
61142 Engroshandel med radio, fjernsyn
61143 Engrosh. m. isenkram,husholdningsart., kunsth
61144 Engrosh.m. hårde hvidevarer og belysningsarti
61151 Engrosh.m. toilet-, parfumeri- og rengørings
61152 Engrosh.m. medicinalvarer og sygeplejeartikle
61153 Engrosh.m. guld- og sølvvarer, ure, optik og
61154 Engrosh.m. cykler, knallerter, barnevogne og
61155 Engrosh.m. legetøj, sportsartikler, camp.-uds
61156 Engrosh.m. bøger, blade, papir og papirvarer
61157 Engrosh.m. lædervarer, galanteri varer og sou
61158 Engrosh. med blomster og planter
61161 Handel med korn, foder- og gødningsstoffer
61162 Engrosh. med frø, såsæd og blomsterløg
61163 Handel med kreaturer og grise
61164 Handel med råhuder, læder og skind
61165 Handel med råuld, garner og metervarer
61166 Handel med kemikalier
61167 Handel med jern og andre metaller
61168 Handel med træ, trælast og bygningsartikler
61169 Handel med rør, sanitet og støbegods
61171 Engrosh. med farver, tapet og gulvbelægningsa
61172 Handel med elinstallationsmateriel og elektro
61173 Handel med gammelt jern, metal, og papir m.v.
61179 Handel med råvarer og halvfabrikata
61181 Handel med landbrugsmask.
61182 Handel med industrimask. og entreprenørmateri
61183 Handel med værktøjsmaskiner, værktøj mm
61184 Handel med kontor- og datamaskiner og udstyr
61185 Handel med læge- og hospitalsartikler
61189 Engroshandel med maskiner og andet udstyr i.a
61191 Engroshandel med biler,motorcykler og dele he
61192 Engrosh.m. benzin, fast og flydende brændsel
61291 Skibsproviantering
61299 Engroshandel
61311 Engrosagenturer
61312 Kvægkommisionærer
61313 Kommissionshandel
61314 Frugt- og grøntauktioner
61315 Fiskeauktioner
61319 Auktionsforretninger
62000 Detailhandel uoplyst vareområde
62001 Detailhandel
62111 Kolonial og blandet købmandshandel uden grovv
62112 Kolonial og blandet købmandshandel med grovva
62113 Supermarkeder
62114 Varehuse (dobbeltsupermarkeder)
62121 Slagter- og viktualieforretninger
62122 Fiskeforretninger
62123 Mejeri- og brødudsalg
62124 Osteforretninger
62125 Frugt- og grøntforretn.
62126 Tobaks- og vinforretn.
62127 Kaffe-,te- og delikatesseforretninger
62128 Chokoladeforretninger
62129 Iskiosker
62131 Farve- og tapetforretning
62132 Parfumerier
62133 Materialister
62134 Apoteker
62135 Håndkøbsudsalg
62140 Stormagasiner
62151 Manufakturforretninger
62152 Boligtekstilforretninger
62153 Trikotageforretninger
62154 Herreekviperingsforretn.
62155 Damekonfektionsforretn.
62156 Herre- og damekonfektionsforretninger
62157 Skotøjsforretninger
62158 Lædervareforretninger
62159 Detailha. m tekstil-og beklædningsvarer i.a.n
62161 Møbelforretninger
62162 Tæppeforretninger
62163 Kunst- og antikvitetsforretninger
62164 Detailhandel med gaveartikler og brugskunst
62171 Isenkramforretninger
62172 Specialforretninger for hårde hvidevarer
62173 Jagt-,sports- og camping-udstyrsforretninger
62174 Cykel- og knallert forretninger samt barnevog
62175 Kombinerede cykel- og radioforretninger
62176 Radio- og tv-forhandlere,grammofonpladeforret
62177 Musikforretninger
62179 Salg af symaskiner, støvsugere,lamper og træv
62181 Urmagerforretninger
62182 Urmager- og guldsmedeforretninger
62183 Guldsmede- og juvelerforretninger
62184 Specialoptikere
62185 Fotoforretninger
62191 Boghandlere
62192 Bog-antikvariater
62193 Papirvareforretninger
62194 Bladkiosker
62195 Frimærke- og møntforretninger
62211 Bil- og motorcykelforretninger, herunder dæk
62212 Autoudstyr, campingvogne, både,incudlejn. af
62213 Servicestationer
62221 Detailhandel med fyringsolie og fast brændsel
62222 Detailhandel med flaskegas
62291 Legetøjs- og hobbyforretninger
62292 Blomsterforretninger
62293 Fugle- og akvarieforretn.
62299 Anden detailhandel i.a.n.
63001 Restaurations- og hotelvirksomhed
63101 Restaurationer
63102 Marketenderier
63109 Grill- og burgerbarer samt pølsevogne
63201 Hoteller og moteller
63202 Vandrerhjem
63203 Campingpladser
63209 Pensionater,feriekolonierog kursusejendomme m
70001 Transportvirksomhed
71110 Jernbaner
71121 Busdrift (rutebiler)
71122 Rutebilstationer
71131 Turistvognmænd
71132 Taxivognmænd
71133 Taxicentraler
71141 Vognmandsforretninger (undt. taxi- og turist
71142 Flytteforretninger
71143 Fragtcentraler
71149 Transportforretninger i.a.n.
71150 Rørtransport
71161 Udlejning af køretøjer u.fører (herunder leas
71162 Redningskorps
71169 Hjælpevirksomheder for landtransport
71211 Rederier
71212 Færgefart
71219 Bådfart m.v.
71231 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
71232 Havne
71233 Laste- og losseentreprenører (stevedorer)
71234 Fyrvæsen og lodserier
71239 Hjælpevirksomheder for søtransport
71311 Ruteflyvnings- og charterselskaber
71319 Lufttransport
71321 Lufthavne
71329 Hjælpevirksomheder for lufttransport
71911 Rejse- og turistbureauer
71912 Skibsmæglere
71913 Speditører og shippingvirksomhed
71914 Vejere og målere
71919 Tjenesteydelser iforbindelse med transport
71920 Pakhus- og oplagringsvirksomhed
72000 Telefonselskaber,post- og telegrafvæsen
72001 Postvæsen
72002 Telekommunikation
80001 Bank- og finansieringsvirksomhed
81011 Nationalbank
81012 Forretningsbanker
81013 Sparekasser
81014 Andelskasser
81015 Postgiro
81021 Reakkreditinstitutter
81022 Øvrige obligationsudstedende institutter
81023 Finansieringsfonde
81024 Holding-, investerings-, finansierings-selska
81027 Børsmæglerselskaber
81028 Investeringsforeninger
81029 Finansieringsvirksomheder i øvrigt
81030 Tjenesteydelser i forbindelse med finansierin
81090 Hvilende selskaber
82001 Livsforsikringsselsk. og skadesforsikringssel
82003 Tjenesteydelser i forbindelse med livs- og sk
82004 Pensionskasser
82005 Pensionsforsikringsselsk.
82006 Sygeforsikringsselskaber
82007 Arbejdsløshedskasser
82008 Begravelseskasser
82009 Anden forsikringsvirksomhed
83111 Administration og udlejn.af egne ejendomme
83112 Administration af fremmede ejendomme
83121 Ejendomsmæglere og ejendomshandlere
83122 Boliganvisning
83129 Handel og formidling vedr. fast ejendom
83210 Advokatvirksomheder
83220 Revisions- og bogføringsvirksomheder
83230 Databehandlingsvirksomh.
83241 Rådgivende ingeniør virksomheder
83242 Landinspektører
83243 Arkitektvirksomheder
83244 Havearkitektvirksomheder
83245 Tekniske og kemiske laboratorier
83249 Anden teknisk rådgivning
83250 Reklamebureauer og markedsanalyse
83291 Presse- og telegrambureau
83292 Maskinskrivningsbureauer
83293 Adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere
83294 Landbrugskonsulenter
83295 Rationaliserings- og planlægningskonsulenter
83299 Forretningsservice i øvrigt
83300 Udl. el. leasing af maskiner og andre driftsm
83310 Finansiel leasing
83321 Udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidl
83322 Udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvir
83323 Udlejning af industrimaskiner
83324 Udlejning af edbudstyr og kontormaskiner
83329 Udlejning af andre maskiner og andet driftsma
91011 Centraladministration
91019 Statslig administration
91020 Politi og retsvæsen
91030 Forsvar og civilforsvar
91040 Amtskomm. administration
91050 Kommunal administration
92011 Kloakvæsen
92012 Renovationsvirksomheder
92021 Rengøringsvirksomheder (sanitører)
92022 Vinduespolering
92023 Skorstensfejere
92024 Desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o. lign.
93101 Højere læreanstalter
93102 Gymnasier, hf- og studenterkurser
93103 Børneskoler
93104 Højskoler, efterskoler og aftenskoler
93105 Handelsskoler, tekniske skoler, efg-skoler
93106 Fagskoler
93107 Specialskoler for handicappede
93108 Køreskoler
93109 Undervisning i øvrigt
93200 Forskningsinstitutioner
93311 Hospitaler, sanatorier og lignende
93312 Praktiserende læger
93313 Praktiserende tandlæger
93314 Praktiserende tandteknik.
93315 Dentallaboratorier
93316 Fødeklinikker og praktiserende jordemødre
93317 Fysioterapeutiske klinik.og praktiserende fys
93319 Institutioner og praktiserende inden for sun
93320 Dyrlægevirksomheder
93401 Velfærdsinstitutioner og foreninger for mødre
93402 Vuggestuer og børnehaver
93403 Daginstitutioner for børn og unge
93404 Hjem for børn og unge
93405 Velfærdsinstitutioner og foreninger for børn
93406 Velfærdsinstitutioner og foreninger for syge
93407 Velfærdsinstitutioner og foreninger for alkoh
93408 Velfærdsinstitutioner og foreninger for ældre
93409 Velfærdsinstitutioner og foreninger i øvrigt
93501 Arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisatio
93502 Lønmodtagerorganisationer
93503 Grundejerforeninger
93504 Lejerforeninger
93509 Økonomiske interesseorganisationer i øvrigt
93910 Religiøse foreninger og institutioner
93991 Politiske partier
93992 Politiske og ideologiske organisationer
93993 Faglige og oplysende foreninger
93994 Oplysende og kulturelle foreninger og institu
93995 Friluftsorganisationer
93996 Selskabelige foreninger og loger
93997 Elevråd
93998 Personaleforeninger
93999 Organisationer og institutioner i øvrigt
94110 Filmproduktion
94121 Filmudlejning
94122 Biografer
94129 Virksomheder i relation til film i øvrigt
94130 Radio og tv
94141 Teatre
94142 Orkestre
94143 Grammofonpladeindspilning
94149 Teatervirksomheder o.l.
94150 Selvstændigt udøvende kunstnere
94200 Biblioteker, museer, botan. og zoolog. haver
94901 Forlystelsesparker og cirkus m.v.
94902 Idrætsklubber og -sammenslutninger
94903 Idrætsanlæg
94909 Forlystelser, rekreation,heru. ride- og danse
95001 Reparation og anden servicevirksomhed
95110 Reparation af skotøj og andre lædervarer
95121 Radio- og tv-reparations-værksteder
95122 Reparation af elektriske husholdningsmask. o.
95131 Autoreparationsværksteder
95132 Karosseriværksteder, undervognsbehandling
95133 Autolakerier
95134 Autoelektrikere
95139 Autoservice i øvrigt
95140 Reparation af ure
95150 Cykelreparationsværksted.
95190 Reparationsvirksomheder, herunder låsesmede
95201 Vaskerier
95202 Selvbetjeningsvaskerier
95203 Rulleforretninger
95204 Renserier og farverier
95205 Selvbetjeningsrenserier
95206 Indleveringssteder for renserier og vaskerie
95207 Udlejning af kitler,håndklæder o.l.
95400 Private husholdninger medans. medhjælp (barne
95911 Damefrisører, skønheds- saloner og solarier
95912 Herrefrisører
95913 Herre- og damefrisører
95920 Fotografiske virksomheder
95991 Udlejning af service o.l.
95992 Udlejningsvirksomhed i øvrigt
95993 Bedemænd og begravelsesvæsen
95999 Personlige tjenesteydelser i øvrigt
96001 Internationale organer
96002 Fremmede staters repræsentationer
99999 Uoplyst