Gå til sidens indhold

AFHFORM

Langt navn

Gevinst og tab ved afhændelse af formuegoder samt anden ikke specielt klassificeret kapitalindkomst. Variablen er ekskl. aktieindkomster samt kapitalindkomst i selvstændig virksomhed.

Generel Beskrivelse

Gevinst og tab ved afhændelse af formuegoder samt anden ikke specielt klassificeret kapitalindkomst. Variablen er ekskl. aktieindkomster samt kapitalindkomst i selvstændig virksomhed.

2010 omfatter AFHFORM følgende kapitalindkomster:

Renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot.

Skattepligtig fortjeneste/fradragsberettiget tab ved afhændelse af obligationer og gældsbreve,

Skattepligtig fortjeneste/fradragsberettiget tab ved afhændelse af finansielle kontrakter eller aftaler, fx terminskontrakt, option, futures mv.

Skattepligtig fortjeneste/fradragsberettiget tab ved afhændelse af indekseret obligationer

Gevinst/tab på aktier og investeringsforeningsbeviser mv. der er udstedt af et investeringsselskab

Tab på fast ejendom og finansielle kontrakter, der skal fremføres til modregning er ikke en del af variablen AFHFORM

Udlodningsandel fra dansk kontoførende investeringsforening, der er kapitalindkomst

Fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven

Ved genbeskatning af boligopsparinger oprettet i 1998 indberetter SKAT tilskrevne renter samt 5 % tillæg i feltet.

Renter af offentlig gæld, dog ikke af skatter og afgifter. Endvidere indberettes kursgevinster ved hel eller delvis indfrielse af kontantlån, optaget eller overdraget den 1. januar 1996.

Garantiprovision, der er udbetalt til den skattepligtige som en godtgørelse,indgår i AFHFORM (udgift for den skattepligtige indgår ikke i AFHFORM)

Udenlandske kapitalindkomst der skal beskattes i Danmark, og som ikke er lempelsesberettiget.

Variablen eksisterer fra 1983.

Detaljeret beskrivelse

Variablen AFHFORM er en sum af forskellige kapitalindkomster- dannet af Skat.

AFHFORM indgår i variablen ANKAPPER (anden privat kapitalindkomst end renteindtægter, ekskl. kapitalindkomst i virksomhed)

Varaiblen har ændret indhold over tid.

1983-90 Kursgevinster og eller tab hvoraf der skal betales skat, samt udbytte af danske aktier hvoraf der ikke forlods er betalt udbytteskat. Udbytte af anparter, andelsbeviser, investeringsforeningsbeviser mm. hvoraf der ikke er betalt udbytteskat.

Fra 1987 Renteindtægter fra udlandet som ikke er skattemæssigt lempelsesberettiget

1991: Fragår danske aktieudbytter hvoraf der ikke er betalt skat samt tab og gevinst ved salg af udenlandske aktier ejet mere end tre år (disse ligger fra 1991 i variablen AKTIEINDK).

1995: Fragår udenlandske aktieindkomster der ikke er lemplesesberettigede(disse ligger fra 1995 i AKTIEINDK)

1992: Tilgår renter af pantebreve der ikke er i depot

1993: Tilgår udenlandske renter, som ikke er lempelsesberettiget 1993: Fragår renter af pantebreve der ikke er i depot, flyttes til særskilt variabel RENTPBED )

2000- Fragår renter fra rene obligationsbaserede investerinsgforeninsgbeviser(flyttes til variablen RENTBANK renteindtægtre fra pengeinstitutter mv.) RENTBANK er fra 2000 alle skattepligtige renteindtægter på nær virksomhedsrenter(selvstændig virksomhed) asmt rentiindtægt af pantebreve uden for depot

Inkl: En skatteyders indkomst vedr. afhændelse af obligationer og gældsbreve samt fortjeneste ved salg af investeringsforeningsbeviser der er kapitalindkomst for indkomståret, renter af pantebreve der ikke er i depot og renter af visse investeringsforeningsbeviser. Under feltet anføres også tab ved salg af investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger som udelukkende investerer i udenlandske obligationer. Endvidere selvangives kursgevinst ved hel eller delvis indfrielse af kontantlån optaget eller overdraget efter 1.januar 1996.

Fra 2006 til 2009 er gevinst/tab på aktier og investeringsforeningsbeviser mv. der er udstedt af et investeringsselskab flyttet til variablen RENTPBED

Fra 2010 inkl. renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel