Gå til sidens indhold

RENTEUDGIFT

Langt navn

Renteudgifter- skattemæssigt fradragsberettiget

Generel Beskrivelse

Renteudgifter, som er fradragsberettigede på skatteopgørelsen. I perioden 1980 til 1986 er denne variabel inkl. renteudgifter i selvstændig virksomhed

RENTEUDGIFT omfatter renteudgifter af gæld i pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitut, kurstab ved omlægning af kontantlån, pantebreve, renter af studielån (medgår først, når renterne betales). Renter af boligstøttelån er ikke fradragsberettigede og indgår derfor ikke her.

Variablen er inkl. løbende provisioner m.v. og reservefonds- og administrationsbidrag til realkreditinstitutter (LL§15J), der er forfalden i det pågældende år. Morarenter indberettes for det kalenderår, hvor der sker opkrævning. (LL står for Ligningsloven).

Data for renteudgift i selvstændig virksomhed indberettes først fra 1987 særskilt til Skat, kommer i forbindelse med Skattereformen 1987.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable: RENTEUDGIFT=QRENTUD2(1980-1986) + RENTUDGPR(1987-)

Hvor QRENTUD2 er samlede fradragsberettigede renteudgifter inkl. virksomhedsrenter RENTUDGPR er samlede fradragsberettigede renteudgifter ekskl. virksomhedsrenter

Fradrag for renter skal som hovedregel finde sted i det år, hvori de er forfaldne til betaling. Undtagelsen er renter af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter indtil afvikling begynder (denne låneform ophørte ultimo juli 1993). Ved afviklingen af denne lånetype kan fradrages årets påløbne renter samt den del af afdraget som er påløbne renter i studietiden (se også publikationen "Skatten" diverse årgange).

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkomståret først trækkes fra når restancerne er betalt. RENTEUDGIFT inkluderer fradragsberettigede renter fra udlandet, dog med visse undtagelser.

Renter af skattebøde indgår i rentefradraget.

Ændringer over tid 1980-1982 Samlede fradragsberettigede renteudgifter, for sambeskattede ligger hele beløbet hos manden 1983-1986 Samlede fradragsberettigede renteudgifter, regel for sambeskattede ophævet fra 1983 1987 renteudgifter i selvstændig virksomhed indgår ikke længere i RENTEUDGIFT. De er fratrukket i overskud af selvstændig virksomhed(NETOVSKUD_13)

Fra 2013 indgår renteudgifter af gæld til det offentlige(fra Skats inddrivelsessystem)

Renteudgifterne er fra 1987 til 2008 steget med 50 pct., og indkomst i alt (PERINDKIALT) er steget med 100 pct. Denne forskel skyldes især, at rentesatsen er faldet kraftigt i denne periode.

Provisioner gebyrer mm: RENTEUDGIFT indeholder følgende: Løbende provisioner eller præmier for lån, som en skattepligtig optager. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr.1 . b. Løbende provisioner eller præmier for sikring af en skattepligtiges tilgodehavende. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr. 1. c. Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld. Se LL § 8, stk. 3, litra b/nr. 2. Ad a-c Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. - c/nr. 1-3., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år. Se LL § 8, stk. 3, litra /nr.3.

Følgende indgår ikke i RENTEUDGIFT: Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes. Et gebyr, som betales af debitor til kreditor, fordi debitor ikke har betalt renter eller afdrag til tiden, kan ikke fradrages. Se skd. 1975.123. Faste månedlige gebyrer på kontoordninger i fx. stormagasiner og kontosammenslutninger kan ikke fradrages, da der ikke er tale om provision eller præmie for lån. Honorar til formidling af finansiering (formidlingshonorar), kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3, litra c/nr. 3.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel