Gå til sidens indhold

OFF_OVERFORSEL_13

Langt navn

Offentlige overførsler

Generel Beskrivelse

OFF_OVERFORSEL_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

Variablen er en sumvariabel. Variablen består af alle overførsler, som primært finansieres af det offentlige inkl. dagpenge og efterløn, men ekskl. tjenestemandspension.

I Statistikbanktabellerne INDKP101, INDKP104, INDKP107 og INDKP111 findes variablen som indkomsttype nr.7 og benævnes 'offentlige overførsler'

Beløb er i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable OFF_OVERFORSEL_13=DAGPENGE_KONTANT_13+OVRIG_OVERFORSEL_13+OFFPENS_EFTLON_13

Hvor: DAGPENGE_KONTANT_13 er dagpenge og kontanthjælp mv. i alt OVRIG_OVERFORSEL_13 er andre overførsler. SU, boligstøtte, grøn check og børnetilskud OFFPENS_EFTLON_13 er offentlige pensioner, inkl. efterløn.

Sammenhæng med variable før 2013 revision OFF_OVERFORSEL_13=QMIDYD+ANDOVERFORSEL+QPENSNY+QEFTLON-TBKONTHJ(1997-2013) - ADAGPAGN(2002-2013) - ADAGPAG(1994-2001) +GRON_CHECK(2010-2013) + VARMEHJALP(2008-2009)

Hvor: QMIDYD er midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser) ANDOVERFORSEL er andre overførsler, og består af SU, boligstøtte og børnetilskud QPENSNY er folke- og førtidspension, delpension samt skattefrie tillæg til førtidspensionister QEFTLON er efterløn, overgangsydelse og (fra 2008) flexydelse TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til timelønnede (de første 2 til 4 uger varierer over tid) ADAGPAG er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til timelønnede(de første 2 til 4 uger varierer over tid), vederlag for konkurrenceklausul mm. GRON_CHECK er grøn check VARMEHJÆLP er varmehjælp til folkepensionister.

OFF_OVERFORSEL_13 består af midlertidige ydelser, folke-og førtidspension, efterløn mm. samt boligstøtte og børnefamilieydelser

De midlertidige ydelser er summen af en række ydelser fra a-kasser og kommunernes bistands-/kontanthjælpskontorer.

Ændringer over tid i OFF_OVERFORSEL_13

1983 stipendier fra Statens uddannelsesstøtte opgøres særskilt og indgår fra dette år i variablen OFF_OVERFORSEL_13 (før 1983 ligger SU i variablen RESUINK_13).

I 1986/87 indføres iværksætterydelse, etableringsydelse og uddannelsesgodtgørelse.

I 1987 ændres reglerne for børnetilskud og børnefamilieydelse, hvilket giver en kraftig stigning i 1987 og 1988. For yderligere detaljer, se variablen KORYDIAL.

En større reform af Statens Uddannelsesstøtte fra og med studieåret 1988/89 giver anledning til en kraftig stigning i STIP fra 1987 til 1988 og fra 1988 til 1989 - for yderligere detaljer se variablen STIP.

  1. oktober 1990 bruttofiseres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig.

I 1992 indføres orlovsydelser. Bidraget fra orlovsydelser er størst i årene 1995/96, hvorefter de langsomt udfases.

Før 1994 ligger ydelser fra a-kasser, som ikke er type-markeret af a-kassen, i indberetningen til SKAT i variablen RESUINK_13 (gælder specielt for 1986)

I 1994 bruttofiseres kontanthjælpsydelser (de hæves og gøres skattepligtige).

Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i offentlige overførsler før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994.

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensionister og skattefri kontanthjælp. Det giver i 2002 anledning til en kraftig vækst i antallet af personer, som modtager midlertidige overførselsindkomster.

Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepensionen. Dette beløb er en del af offentlige overførsler.

  1. juli 2004 trådte en ændring af folkepensionsloven i kraft. Personer, der er født før 1. juli 1939, får folkepension, fra de er fyldt 67 år. Personer, der er født 1. juli 1939 eller senere, får folkepension, fra de er 65 år. Den nye lov giver personer, der er berettiget til folkepension, mulighed for at udsætte deres pension, en såkaldt opsat pension, i op til ti år. Pensionen kan dog højst opsættes i to perioder.

Fra 1.januar 2014 og frem hæves efterlønsalderen gradvis- se også variablen EFTLOEN. Fra 1. januar 2019 og frem hæves folkepensionsalderen gradvis. Både for efterløn og folkepension gælder det for personer født 1.januar 1954 eller senere.

Fra 2010 modtager personer med lave indkomster grøn check som kompensation for grønne afgifter. Det øger antallet af modtagere af overførselsindkomst med en million. Det er dog små beløb jf. variablen GRON_CHECK.

Fra 2016 baseres indkomsten på udtræk fra Skats registre primo august i året efter indkomståret mod tidligere primo november. Fremrykningen har især betydning for overskud af selvstændig virksomhed. I 2015 er der blandt fuldt skattepligtige personer på mindst 15 år i augustudtrækket 0,1 pct. færre personer med offentlig overførsel sammenlignet med novemberudtrækket. Det gennemsnitlige overskud for personer medoffentlig overførsel er 0,3 pct. større i augustudtrækket end i novemberudtrækket.

For yderligere detaljer vedr. offentlige overførsler se bilaget "opgørelse af udbetalinger fra a-kasser.doc" samt dokumentationen af de variable, som benyttes til at danne OFF_OVERFORSEL_13. Se også mere vedr. statistikken over folke- og førtidspension på http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/folke--og-foertidspension.

For detaljeret oplysning om satser, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel