Gå til sidens indhold

NACE_13

Langt navn

Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 1993 til 2007 (AKM)

Generel Beskrivelse

NACE er branchekode for erhvervsaktives væsentligste beskæftigelse i løbet af året.

For lønmodtagere (SOCIO13>=131) sættes branchekoden ud fra det arbejds-sted, hvor de har haft størst løn i året. Fra 2003 sættes branchekoden også for personer med et lønmodtagerjob, selv om deres hovedindkomst er privat pension eller offentlig overførselsindkomst.

For selvstændigt erhvervsdrivende (SOCIO13 mellem 111 og 120) sættes bran-chekoden ud fra deres virksomhed.

Detaljeret beskrivelse

NACE_13 er for de fleste personer lig med NACE. Der er forskel for 20.000-30.000 personer. Det er især personer som er klassificeret som selv-stændige i SOCIO02, men i SOCIO13 er klassificeret som andet end selvstændig, samt omvendt.

Variablen NACE_13 afløses af variablen NACE_DB07_13 (1993-2007). Varia-belskiftet skyldes, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem den gamle nomenklatur (variabel NACE_13) og den nye nomenklatur (variabel NA-CE_DB07_13).

For yderligere information om sammenhængen mellem NACE_13 og NA-CE_DB07_13 se nedenstående link til Danmarks Statistiks hjemmeside: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/DB.aspx

I perioden 1993 til 2002 bruges nomenklaturen Dansk Branchekode 1993. Fra 2003 til 2007 bruges nomenklaturen Dansk Branchekode 2003. Ændrin-gerne i branchenomenklaturen fra DB1993 til DB2003 findes på vedlagte link: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/DB.aspx

OBS!! Værdien 999999 er sat for selvstændige, hvor der ikke har kunnet sættes en branche-kode, især selvstændige uden SENR/virksomhedsnummer. I 1991 og 1992 har 200.000 selvstændige branchekode null (blank). I 1993 har 200.000 selvstændige branchekoden 999999. I de efterfølgende år er antallet under 50.000

Værdierne blank og 0 betyder at personen ingen beskæftigelse har haft i året (de fleste), eller at der ikke har kunnet findes en branchekode.

For perioden før 2003 er NACE_13 koden alene sat for personer hvis hovedind-komst er erhvervsindkomst, værdi af SOCIO13 mindre end 140. Fra og med 2003 er NACE-koden også sat for personer, som har erhvervsbe-skæftigelse, men hvor den væsentligste indkomstkilde er anden indkomst.

Det betyder, at sammenligning af NACE-koder før 2003 og fra og med 2003 alene kan foretages på personer, hvis væsentligste indkomst er erhvervsind-komst. Rent teknisk betyder det, at sammenligningen skal foretages på perso-ner, som opfylder betingelsen: BESKST13<6 eller SOCIO13<140

NACE_13 variablen afløste i 1993 variablen BRANCHE_77, Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode 1977. Sammenhængen mellem NACE-nomenklaturen DB93 og BRANCHE-nomenklaturen DST77 er vist i det vedlagte bilag, "nace til DST77".

Værdisæt

D460202.TXT_DB93_TIMES - Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 1992 til 2007 (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Ikke oplyst
01-01-1992 11110 Kornavl
01-01-1992 11190 Agerbrug i øvrigt
01-01-1992 11210 Gartnerier
01-01-1992 11220 Planteskoler
01-01-1992 31-12-2002 11300 Dyrkning af frugt og bær
01-01-2003 11300 Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter
01-01-1992 12110 Malkekvæghold
01-01-1992 12190 Anden kvægavl
01-01-1992 12210 Stutterier
01-01-1996 12220 Fåre- og gedeavl
01-01-1992 31-12-1995 12220 Fåreavl
01-01-1992 12300 Svineavl
01-01-1992 12400 Fjerkræavl
01-01-1992 12510 Pelsdyravl
01-01-1992 12520 Biavl
01-01-1992 12530 Kenneler
01-01-1992 31-12-1995 12590 Gedeavl, kaninavl mv.
01-01-1996 12590 Opdræt af andre dyr
01-01-1992 13000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01-01-1992 14110 Landbrugsmaskinstationer
01-01-1992 14120 Anlægsgartnerier
01-01-1992 14190 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt
01-01-1992 14200 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-1992 15000 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01-01-1992 20100 Skovbrug
01-01-1992 20200 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
01-01-1992 50100 Fiskeri
01-01-1992 50200 Dambrug og fiskeavl
01-01-1992 31-12-1995 50300 Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri
01-01-1992 101000 Kulminer
01-01-1992 102000 Brunkulslejer
01-01-1992 103000 Tørvegrave
01-01-1992 111000 Udvinding af råolie og naturgas
01-01-1992 112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-1992 120000 Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-1992 131000 Brydning af jernmalm
01-01-1992 132000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
01-01-2003 141110 Brydning af sten
01-01-1992 31-12-2002 141110 Stenbrud
01-01-1992 141120 Stenfiskeri
01-01-1992 141200 Kalkbrud
01-01-1992 141300 Skiferbrud
01-01-1992 142100 Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-1992 142200 Udvinding af ler og kaolin
01-01-1992 143000 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-1992 144000 Saltudvinding
01-01-1992 145000 Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-1992 151110 Svineslagterier
01-01-1992 151120 Kreaturslagterier
01-01-1992 151130 Tarmrenserier
01-01-1992 151140 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-1992 151200 Fjerkræslagterier
01-01-1992 151310 Fremstilling af færdigretter
01-01-1992 151390 Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-1992 152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-1992 152020 Røgning og saltning af fisk
01-01-1992 152030 Fiskemelsfabrikker
01-01-1992 153100 Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-1992 153200 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-1992 153300 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-1992 154100 Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-1992 154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-1992 154300 Margarinefabrikker mv.
01-01-1992 155110 Mejerier samt ostefremstilling
01-01-1992 155120 Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-1992 155200 Fremstilling af konsumis
01-01-1992 31-12-2002 156100 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2002 156110 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2002 156120 Industriel fremstilling og forædling af frø
01-01-1992 156200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-1992 157110 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-1992 157120 Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-1992 157200 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-1992 158110 Brødfabrikker
01-01-1992 158120 Bagerforretninger
01-01-1992 158200 Fremstilling af kager og kiks
01-01-1992 158300 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1992 158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-1992 158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-1992 158600 Forarbejdning af te og kaffe
01-01-1992 158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-1992 158800 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-1992 31-12-2002 158900 Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt
01-01-2002 158910 Fremstilling af kosttilskud
01-01-2002 158920 Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt
01-01-1992 159100 Fremstilling af spiritus
01-01-1992 159200 Fremstilling af råsprit
01-01-1996 159300 Fremstilling af vin
01-01-1992 31-12-1995 159300 Fremstilling af vin baseret på druer
01-01-1992 159400 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-1992 159500 Fremstilling af vermouth mv.
01-01-1992 159600 Bryggerier
01-01-1992 159700 Maltfabrikker
01-01-1992 159800 Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-1992 31-12-1995 159900 Fremstilling af andre alkoholfrie drikkevarer
01-01-1992 31-12-2002 160000 Tobaksfabrikker
01-01-2003 160000 Tobaksindustri
01-01-1992 171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-1992 172000 Vævning af tekstiler
01-01-1992 173000 Færdigbehandling af tekstiler
01-01-1992 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-1992 174020 Fremstilling af boligtekstiler
01-01-1992 31-12-2002 174090 Anden fremstilling af færdige tekstilvarer
01-01-2003 174090 Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt
01-01-1992 175100 Tæppefabrikker
01-01-1992 175210 Rebslagerier
01-01-1992 175220 Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-1992 175300 Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-1992 175400 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-1992 176000 Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-1992 177100 Strømpefabrikker
01-01-1992 177200 Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-1992 31-12-1995 177300 Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 177400 Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 177500 Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør
01-01-1992 181000 Fremstilling af læderbeklædning
01-01-1992 182100 Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2002 182200 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.
01-01-1992 31-12-2002 182210 Fremstilling af herre- og dameovertøj
01-01-1992 31-12-2002 182220 Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge
01-01-1992 31-12-2002 182230 Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger
01-01-2003 182310 Fremstilling af skjorter
01-01-1992 31-12-2002 182310 Skjortefabrikker
01-01-1992 31-12-2002 182390 Anden fremstilling af underbeklædning
01-01-2003 182390 Fremstilling af anden underbeklædning
01-01-1992 182410 Fremstilling af babytøj
01-01-1992 182490 Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-1992 183000 Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-1992 191000 Garverier
01-01-1992 192000 Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-1992 193010 Skotøjsfabrikker
01-01-1992 193020 Træskofabrikker
01-01-1992 201010 Savværker
01-01-1992 201020 Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-1992 202000 Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-1992 203010 Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-1992 203020 Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-1992 203030 Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-1992 204000 Træemballagefabrikker
01-01-1992 205110 Trædrejere
01-01-1992 205120 Ligkistefabrikker
01-01-1992 205190 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-1992 205200 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-1992 211100 Fremstilling af papirmasse
01-01-1992 211200 Fremstilling af papir og pap
01-01-1992 212100 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-1992 212200 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-2002 212300 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 31-12-2002 212310 Fremstilling af skrivepapir
01-01-1992 31-12-2002 212390 Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 212400 Fremstilling af tapet
01-01-1992 31-12-1995 212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-1996 212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
01-01-1992 221110 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-1992 221120 Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-1992 221210 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-1992 221220 Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-1992 221310 Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-1992 221320 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-1992 221330 Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-1992 221340 Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-1992 221400 Udgivelse af lydoptagelser
01-01-1992 221500 Anden udgivervirksomhed
01-01-1992 222100 Avistrykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222210 Bogtrykkerier
01-01-1996 222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222220 Offsettrykkerier
01-01-1992 222230 Serigrafiske trykkerier
01-01-1992 222290 Andre trykkerier i øvrigt
01-01-1992 222300 Bogbinderier
01-01-2002 222400 Prepress-arbejde
01-01-1992 31-12-2002 222410 Reproduktionsanstalter
01-01-1992 31-12-2002 222420 Sætterier
01-01-1992 222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-1992 223100 Reproduktion af lydoptagelser
01-01-1992 223200 Reproduktion af videooptagelser
01-01-1992 31-12-2002 223300 Reproduktion af edb-medier
01-01-2003 223300 Reproduktion af it-medier
01-01-1992 231000 Fremstilling af koks mv.
01-01-1992 232000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-1992 233000 Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-1992 241100 Fremstilling af industrigasser
01-01-1992 241200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-1992 241300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-1992 241400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-1992 241500 Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-1992 241600 Fremstilling af basisplast
01-01-1992 241700 Fremstilling af syntetisk gummi
01-01-1992 242000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-1992 243000 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-1992 244100 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-1992 244200 Medicinalvarefabrikker
01-01-1992 245110 Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-2003 245120 Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler
01-01-1992 31-12-2002 245120 Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-1992 31-12-2002 245200 Fremstilling af parfume og toiletmidler
01-01-2003 245200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-1992 246100 Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-1992 246200 Limfabrikker
01-01-1992 246300 Fremstilling af æteriske olier
01-01-1992 246400 Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-1992 246500 Fremstilling af uindspillede medier
01-01-1992 246600 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-1992 247000 Fremstilling af kemofibre
01-01-1992 251100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-2003 251200 Vulkanisering
01-01-1992 31-12-2002 251200 Vulkaniseringsanstalter
01-01-1992 251300 Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-1992 252110 Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-1992 252120 Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-1992 252130 Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-1992 252200 Fremstilling af plastemballage
01-01-1992 252310 Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-1992 252390 Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-1992 252410 Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-1992 252420 Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-1992 252490 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-1992 261100 Fremstilling af planglas
01-01-1992 261200 Formning og forarbejdning af planglas
01-01-1992 261300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2003 261400 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf
01-01-1992 31-12-2002 261400 Glasuldsfabrikker
01-01-1992 261500 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-1992 262100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-1992 262200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-1992 262300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-1992 262400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-1992 262500 Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-1992 262600 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-1992 263000 Fremstilling af fliser og kakler
01-01-1992 264000 Teglværker
01-01-1992 265100 Cementfabrikker
01-01-1992 265200 Kalkværker
01-01-1992 265300 Fremstilling af gips
01-01-1992 266110 Betonvarefabrikker
01-01-1992 266120 Betonelementfabrikker
01-01-1992 266200 Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-1992 266300 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1992 266400 Mørtelværker
01-01-1992 266500 Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-1992 266600 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-1992 267000 Stenhuggere
01-01-1992 268100 Fremstilling af slibemidler
01-01-1992 268210 Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-1992 268220 Stenuldsfabrikker
01-01-1992 268290 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-2003 271000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-1992 31-12-2002 271000 Jern- og stålværker
01-01-1992 272100 Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-1992 272200 Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-1992 273100 Koldtrækning af jern og stål
01-01-1992 273200 Koldvalsning af jern- og stålbånd
01-01-1992 273300 Koldbehandling af jern og stål
01-01-1992 273400 Trådtrækning af stål
01-01-1992 273500 Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-1992 274100 Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2003 274200 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274200 Fremstilling og første bearbejdning af aluminium
01-01-2003 274300 Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274300 Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin
01-01-2003 274400 Fremstilling af kobber og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274400 Fremstilling og første bearbejdning af kobber
01-01-2003 274500 Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274500 Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller
01-01-1992 275100 Støbning af jernprodukter
01-01-1992 275200 Støbning af stålprodukter
01-01-1992 275300 Støbning af letmetalprodukter
01-01-1992 275400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-1992 281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-1992 281200 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-1992 282100 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-1992 282200 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-1992 283000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-1992 284000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2003 285100 Overfladebehandling af metal
01-01-1992 31-12-2002 285100 Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-2003 285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
01-01-1992 31-12-2002 285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-1992 286100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-1992 286200 Fremstilling af håndværktøj
01-01-1992 286310 Låsefabrikker
01-01-1992 286320 Fremstilling af metalbeslag
01-01-1992 287100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2003 287200 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal
01-01-1992 31-12-2002 287200 Fremstilling af konservesdåser mv.
01-01-1992 287300 Fremstilling af trådvarer
01-01-1992 287400 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-1992 287510 Fremstilling af metalskilte
01-01-1992 287520 Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-1992 287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-1992 291110 Skibsmotorfabrikker
01-01-1992 291120 Reparation af skibsmotorer
01-01-1992 291190 Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-1992 291210 Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-1992 291220 Fremstilling af væskepumper
01-01-1992 291230 Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-1992 291300 Fremstilling af haner og ventiler
01-01-1992 291400 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-1992 292100 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-1992 292210 Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-1992 292220 Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-1992 292230 Fremstilling af trucks
01-01-1992 292290 Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-1996 292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-1995 292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til industrielt brug
01-01-1996 292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-1995 292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til industrielt brug
01-01-1992 292410 Vægtfabrikker
01-01-1992 292420 Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-1992 292430 Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-1992 292490 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-1992 293100 Fremstilling af traktorer
01-01-1992 293210 Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-1992 293220 Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-1992 31-12-2002 293230 Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt
01-01-2003 293230 Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 293240 Reparation af maskiner til land- og skovbrug
01-01-2003 293240 Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug
01-01-1992 31-12-2002 294000 Fremstilling af værktøjsmaskiner
01-01-2002 294100 Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
01-01-2002 294200 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
01-01-2002 294300 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
01-01-1992 295100 Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-1992 295210 Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-1992 295290 Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-1992 295310 Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-1992 295320 Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-1992 295330 Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-1992 295340 Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-2003 295390 Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri
01-01-1992 31-12-2002 295390 Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1992 295400 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-1992 295500 Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-1992 295610 Fremstilling af støbeforme
01-01-1996 295620 Fremstilling af tørringsanlæg
01-01-1992 31-12-1995 295620 Fremstilling af tørringsanlæg unbdtagen til landbrugsvarer
01-01-1992 295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1992 296000 Fremstilling af våben og ammunition
01-01-1996 297110 Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 297110 Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug
01-01-1992 297120 Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-1992 297130 Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-1992 297190 Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-1992 297200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-1992 300100 Fremstilling af kontormaskiner
01-01-2003 300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 300200 Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 311010 Fremstilling af elmotorer og -generatorer
01-01-2003 311010 Fremstilling af elmotorer og generatorer
01-01-1992 311020 Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-1992 311030 Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-1992 31-12-2002 311040 Fremstilling af vindmøller
01-01-2003 311040 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-1992 312010 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-1992 312090 Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-1992 313000 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-1992 314000 Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1992 315000 Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-1992 31-12-1995 316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
01-01-1996 316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
01-01-1992 316210 Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-1992 316220 Elektromekaniske værksteder
01-01-1992 316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-1992 321010 Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-1992 321090 Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-1992 322010 Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-1992 322020 Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-1992 323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-1992 323020 Fremstilling af højtalere mv.
01-01-1992 323030 Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-1992 31-12-2002 331010 Fremstilling af kanyler og sprøjter
01-01-2003 331010 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt
01-01-1992 331020 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-1992 331030 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-1992 331040 Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-1992 331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.
01-01-1992 332010 Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-1992 332020 Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-1992 332030 Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-1992 332040 Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-1992 332090 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-1992 333000 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-1992 334010 Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-1992 334020 Fremstilling af reproduktionskameraer
01-01-1992 334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-1992 335000 Fremstilling af ure
01-01-1992 341000 Bilfabrikker
01-01-1992 342000 Karosserifabrikker
01-01-1992 343000 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2003 351100 Bygning og reparation af skibe
01-01-1992 31-12-2002 351100 Skibsværfter
01-01-2003 351200 Bygning og reparation af både
01-01-1992 31-12-2002 351200 Bådbyggerier
01-01-1992 352000 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-1992 353000 Flyfabrikker og -værksteder
01-01-1992 354100 Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-1992 354200 Fremstilling af cykler
01-01-1992 354300 Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-1992 355000 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-1992 361110 Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-1992 361120 Møbelpolstrervirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 361200 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole
01-01-2003 361200 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole
01-01-2003 361300 Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv.
01-01-1992 31-12-2002 361300 Fremstilling af køkkeninventar mv.
01-01-1992 361410 Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-1992 361490 Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-1992 361500 Madrasfabrikker
01-01-1992 362100 Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-1992 362210 Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-1992 362220 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-1992 363000 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1992 31-12-2002 364000 Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-2003 364000 Fremstilling af sportsrekvistitter
01-01-1992 365000 Fremstilling af legetøj og spil
01-01-1992 366100 Fremstilling af bijouterivarer
01-01-1992 366200 Børstefabrikker
01-01-1992 366310 Stearinlysfabrikker
01-01-1992 366390 Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-1992 371000 Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-1992 372000 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-1992 31-12-2002 401000 Elforsyning
01-01-2002 401100 Produktion af elektricitet
01-01-2002 401200 Transmission af elektricitet
01-01-2002 401300 Distribution af og handel med elektricitet
01-01-1992 31-12-2002 402000 Gasforsyning
01-01-2002 402100 Fremstilling af gas
01-01-2002 402200 Distribution af og handel med gas gennem rørledninger
01-01-1992 403000 Varmeforsyning
01-01-1992 410000 Vandforsyning
01-01-1992 451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-1992 451200 Funderingsundersøgelser
01-01-2003 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og
01-01-1992 31-12-2002 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-1992 452200 Tagdækningsvirksomhed
01-01-1992 452510 Murerforretninger
01-01-1992 452520 Brolæggermestre
01-01-1992 452530 Kloakmestre
01-01-1992 452540 Stilladsforretninger
01-01-1992 452590 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-2003 453100 El-installation
01-01-1992 31-12-2002 453100 Elektroinstallationsforretninger
01-01-1992 453200 Isoleringsvirksomhed
01-01-1992 453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-1992 454100 Stukkatørvirksomhed
01-01-1992 454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-1992 454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-1992 454320 Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-1992 454410 Malerforretninger
01-01-1992 454420 Glarmesterforretninger
01-01-1992 454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-1992 455000 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-1992 31-12-2002 501010 Engroshandel med biler
01-01-2003 501010 Engroshandel med biler mv.
01-01-1992 501020 Detailhandel med biler
01-01-1992 501030 Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-1992 502010 Autoreparationsværksteder
01-01-1992 502020 Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-1992 502030 Autoelektrikere
01-01-1992 502040 Undervognsbehandling
01-01-1992 502050 Autolakererier
01-01-1992 502060 Dækservice
01-01-1992 502090 Autoservice i øvrigt
01-01-1992 503010 Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-1992 503020 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-1992 504000 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf
01-01-1992 505010 Servicestationer uden kiosksalg
01-01-1992 505020 Servicestationer med kiosksalg
01-01-1992 511100 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-1992 511200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-1992 511300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-1992 511400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-1992 511500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-1992 511600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-1992 511710 Fiskeauktioner
01-01-2003 511790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 511790 Anden agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 511800 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-1992 511900 Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-1992 512100 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-1992 512200 Engroshandel med blomster og planter
01-01-1992 512300 Engroshandel med levende dyr
01-01-1992 512400 Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-1992 512500 Engroshandel med råtobak
01-01-1992 513100 Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-1992 513200 Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-1992 513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-1992 513410 Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1992 513420 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1992 513490 Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-1992 513500 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2003 513600 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik
01-01-1992 31-12-2002 513600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-1992 513700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-1992 31-12-1995 513800 Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 513810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1992 31-12-2002 513820 Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-1992 513830 Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-2003 513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 513890 Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 31-12-1995 513910 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513920 Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-1992 31-12-1995 513930 Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513990 Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 514100 Engroshandel med tekstiler
01-01-1992 514210 Engroshandel med beklædning
01-01-1992 514220 Engroshandel med fodtøj
01-01-1992 514310 Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-1992 31-12-2002 514320 Engroshandel med radio og tv
01-01-2003 514320 Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-1992 31-12-2002 514330 Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd mv.
01-01-2003 514330 Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.
01-01-1992 514340 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-1992 514410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-1992 514420 Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2003 514500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-1992 31-12-2002 514500 Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer
01-01-1992 514610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-1992 514620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1992 514705 Engroshandel med møbler
01-01-1992 514710 Engroshandel med tæpper
01-01-1992 514715 Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-1992 514720 Engroshandel med ure og optik
01-01-1992 514725 Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-1992 514730 Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-1992 514735 Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-1992 514740 Engroshandel med legetøj og spil
01-01-1992 514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-1992 514750 Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-1992 514790 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-1992 515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-1992 515200 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-1992 515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-1992 31-12-2002 515320 Engroshandel med lak, maling og tapet
01-01-2003 515320 Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv.
01-01-1992 515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-1992 515500 Engroshandel med kemiske produkter
01-01-1992 515610 Engroshandel med emballageartikler
01-01-1992 515690 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-1992 515700 Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-1996 31-12-2002 516100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1992 31-12-1995 516100 Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1992 31-12-2002 516200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 516300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-1992 31-12-2002 516410 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr
01-01-1992 31-12-2002 516420 Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
01-01-1992 31-12-2002 516510 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-1992 31-12-2002 516520 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-1992 31-12-2002 516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-1992 31-12-2002 516600 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-1992 31-12-2002 517000 Anden engroshandel
01-01-2002 518100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-2002 518200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2002 518300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2002 518410 Engroshandel med computere og it-udstyr
01-01-2002 518420 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2002 518500 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr
01-01-2002 518600 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-2002 518710 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-2002 518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-2002 518800 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-2002 519000 Anden engroshandel
01-01-1992 521110 Kolonialhandel
01-01-1992 521120 Døgnkiosker
01-01-1992 521130 Supermarkeder
01-01-2002 521140 Discountforretninger
01-01-1992 521210 Varehuse
01-01-1992 521220 Stormagasiner
01-01-1992 522100 Frugt- og grøntforretninger
01-01-1992 522200 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-1992 522300 Fisk- og vildtforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522400 Brødudsalg
01-01-1992 522410 Brødudsalg
01-01-1992 522420 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-1992 522500 Vinforretninger
01-01-1992 31-12-2002 522600 Tobaks- og vinforretninger
01-01-2003 522600 Tobaksforretninger
01-01-1992 522710 Osteforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522720 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-1992 522730 Helsekostforretninger
01-01-2003 522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 522790 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt
01-01-1992 523100 Apoteker
01-01-1992 523200 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-1992 523310 Parfumerier
01-01-1992 523320 Materialister
01-01-1992 524100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-1992 524210 Dametøjsforretninger
01-01-1992 524220 Herretøjsforretninger
01-01-1992 524230 Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-1992 524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-1992 524310 Skotøjsforretninger
01-01-1992 524320 Lædervareforretninger
01-01-1992 524410 Møbelforretninger
01-01-1992 31-12-2002 524420 Tæppeforretninger
01-01-1992 524430 Boligtekstilforretninger
01-01-2003 524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-1992 31-12-2002 524440 Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn
01-01-1992 524450 Detailhandel med belysningsartikler
01-01-1996 524510 Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 31-12-1995 524510 Detailhandel med husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 524520 Radio- og tv-forretninger
01-01-1992 524530 Pladeforretninger
01-01-1992 524540 Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-1992 524610 Isenkramforretninger
01-01-1992 524620 Byggemarkeder
01-01-1992 524630 Farve- og tapetforretninger
01-01-1992 524700 Bog- og papirhandlere
01-01-2002 524801 Tæppeforretninger
01-01-1992 524805 Urmagerforretninger
01-01-1992 524810 Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1992 524815 Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-2003 524820 Optikere
01-01-1992 31-12-2002 524820 Specialoptikere
01-01-1992 524825 Fotoforretninger
01-01-1992 524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-1992 524835 Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-1992 524840 Frimærke- og møntforretninger
01-01-1992 524845 Sportsforretninger
01-01-1996 524850 Detailhandel med legetøj og spil
01-01-1992 31-12-1995 524850 Legetøjsforretninger
01-01-1992 524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-1992 524860 Cykel- og knallertforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og programmel
01-01-1996 31-12-2002 524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware
01-01-2002 524866 Detailhandel med computere og standardsoftware
01-01-2002 524867 Detailhandel med kontormaskiner
01-01-1992 524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-1992 524875 Blomsterforretninger
01-01-1992 524880 Planteforhandlere og havecentre
01-01-1992 524885 Dyrehandel
01-01-1992 524890 Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-1992 524895 Pornobutikker
01-01-1992 524899 Detailhandel med andre varer
01-01-1992 525010 Bogantikvariater
01-01-1992 525020 Antikvitetsforretninger
01-01-1992 525090 Andre forhandlere af brugte varer
01-01-1992 526100 Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-1992 526210 Frugt- og grøntstader
01-01-1992 526290 Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-1992 526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-1992 527100 Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-1992 527210 Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 527220 Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-1992 527300 Reparation af ure
01-01-1992 527410 Cykelreparationsværksteder
01-01-1992 527420 Låsesmede
01-01-1992 527490 Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-2002 551010 Hoteller
01-01-2002 551020 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551110 Hoteller med restauration
01-01-1992 31-12-2002 551120 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551200 Hoteller uden restauration
01-01-1992 552100 Vandrehjem
01-01-1992 552200 Campingpladser
01-01-1992 552310 Feriecentre
01-01-1992 552390 Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-1992 553010 Restauranter
01-01-1992 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-1992 553090 Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-1992 554010 Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-1992 554020 Diskoteker og natklubber
01-01-2003 554090 Caféer og kaffebarer mv.
01-01-1992 31-12-2002 554090 Kaffebarer mv.
01-01-1992 555100 Kantiner
01-01-1992 555200 Catering og diner transportable
01-01-1992 601000 Jernbaner
01-01-1992 31-12-2002 602100 Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
01-01-2002 602110 Bustrafik
01-01-2002 602120 S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
01-01-1992 602200 Taxikørsel
01-01-1996 602300 Anden landpassagertransport
01-01-1992 31-12-1995 602300 Anden passagertransport, ikke rutefart
01-01-1992 602410 Vognmandsvirksomhed
01-01-1992 602420 Flytteforretninger
01-01-1992 603000 Rørtransport
01-01-1992 611010 Rederivirksomhed, fragtfart
01-01-1992 611020 Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
01-01-1992 31-12-1995 611100 Rederivirksomhed, oceanfart
01-01-1992 31-12-1995 611210 Færge- og passagerfart
01-01-1992 31-12-1995 611220 Kystfart med gods
01-01-1992 612000 Transport ad indre vandveje
01-01-1992 621000 Ruteflyvning
01-01-1992 622010 Charterflyvning med passagerer
01-01-1992 622020 Charterflyvning med gods
01-01-1992 622030 Taxiflyvning mv.
01-01-1992 623000 Rumfart
01-01-1992 631100 Godsbehandling
01-01-1992 631200 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 632110 Stationer og godsterminaler
01-01-2003 632110 Stationer, godsterminaler mv.
01-01-1992 632120 Parkerings- og garageanlæg
01-01-1992 632130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-1992 632210 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-1992 31-12-2002 632220 Lystbådehavne
01-01-1992 632230 Fyrvæsen og lodserier
01-01-1992 632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1992 632300 Lufthavne mv.
01-01-1992 633010 Turistbureauer
01-01-1992 633020 Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-2003 633030 Rejsebureauer, billetformidlende
01-01-1992 31-12-2002 633030 Rejsebureauer, billetudstedende
01-01-1992 633040 Turistguidevirksomhed
01-01-1992 634010 Skibsmæglervirksomhed
01-01-1992 634020 Speditørvirksomhed
01-01-1992 634030 Vejere og målere
01-01-1992 634090 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-1992 641100 Postvæsen
01-01-1992 641200 Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-1992 31-12-2002 642000 Telekommunikation
01-01-2002 642010 Udbydere af fast telekommunikation
01-01-2002 642020 Udbydere af trådløs kommunikation
01-01-2002 642030 Udbydere af internetadgang
01-01-2002 642040 Øvrig telekommunikation
01-01-1992 651100 Danmarks Nationalbank
01-01-1992 651200 Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-1992 652100 Finansiel leasing
01-01-1992 31-12-1995 652210 Realkreditinstitutter mv.
01-01-1992 31-12-1995 652220 Finansieringsfonde
01-01-1992 652230 Realkreditinstitutter
01-01-1992 652240 Andre kreditinstitutter
01-01-1992 652250 Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
01-01-1992 652260 Finansieringsselskaber
01-01-2002 652270 CMO-selskaber
01-01-1992 31-12-1995 652290 Anden kreditgivning
01-01-1992 652295 Anden udlånsvirksomhed
01-01-1992 652310 Investeringsforeninger
01-01-2002 652315 Innovationsforeninger
01-01-1992 652320 Investeringsselskaber
01-01-2002 652325 Ventureselskaber
01-01-1992 652330 Fondsmæglerselskaber
01-01-1992 652340 Finansielle holdingselskaber
01-01-1992 31-12-1995 652390 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 660100 Livsforsikring
01-01-1992 660210 Pensionskasser
01-01-1992 660290 Anden pensionsforsikring
01-01-1992 660310 Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-1992 660320 Sygeforsikring
01-01-1992 660390 Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 671100 Fondsbørsen mv.
01-01-1992 671200 Børsmæglervirksomhed
01-01-1992 671300 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-1992 672010 Forsikringsagenturer
01-01-1992 672090 Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-1992 701100 Udstykning af fast ejendom
01-01-1992 701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-1992 702010 Almennyttige boligselskaber
01-01-1992 702020 Private andelsboligforeninger
01-01-1992 702030 Anden udlejning af boliger
01-01-1992 702040 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-1992 703110 Ejendomsmæglere
01-01-1992 703120 Boliganvisning
01-01-1992 703130 Ferieboligudlejning
01-01-1992 703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-1992 703220 Ejerforeninger
01-01-1992 711000 Biludlejning
01-01-1992 712110 Udlejning af containere
01-01-1992 712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-1992 712200 Udlejning af skibe
01-01-1992 712300 Udlejning af luftfartøjer
01-01-1992 713100 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-1992 713200 Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-2003 713310 Udlejning af computere og it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 713310 Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr
01-01-1992 713320 Udlejning af kontormaskiner
01-01-1992 713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 714010 Udlejning af videobånd
01-01-2003 714010 Udlejning af videobånd og dvd'er
01-01-1992 714090 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-1992 721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-1992 31-12-1995 722000 Levering af prgrammel og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-1996 31-12-2002 722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-2002 722100 Udvikling af standardsoftware
01-01-2002 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-1992 723000 Databehandling
01-01-1992 724000 Databaseværter og -formidlere
01-01-1992 31-12-2002 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr
01-01-2003 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 726000 Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
01-01-2003 726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
01-01-1992 731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-1992 732000 Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-1992 741100 Advokatvirksomhed
01-01-1992 741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-1992 741300 Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-1992 741410 Landbrugskonsulenter
01-01-1992 741490 Anden virksomhedsrådgivning
01-01-1992 741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-1992 742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-1992 742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-1992 742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-1992 742040 Arkitektvirksomhed
01-01-1992 742050 Have- og landskabsarkitekter
01-01-1992 742060 Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-1992 742070 Landinspektører mv.
01-01-1992 742080 Patentbureauer
01-01-1992 742090 Anden teknisk rådgivning
01-01-1992 743010 Kontrol af levnedsmidler
01-01-1992 743020 Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-1992 743030 Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-1992 743090 Anden måling og teknisk analyse
01-01-1992 744010 Reklamebureauvirksomhed
01-01-1992 744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-1992 745010 Arbejdsformidling
01-01-1992 745020 Vikarbureauer
01-01-1992 745030 Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-1992 31-12-2002 746000 Detektiv- og overvågningsvirksomhed
01-01-2003 746000 Vagt- og overvågningsvirksomhed
01-01-1992 747010 Almindelig rengøring
01-01-1992 747020 Specialiseret rengøring
01-01-1992 747030 Vinduespolering
01-01-1992 747040 Skorstensfejning
01-01-1992 747050 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-1992 748110 Fotografer
01-01-1992 748120 Fotolaboratorier
01-01-1992 748200 Pakkerier mv.
01-01-1992 31-12-2002 748310 Adresseringsbureauer
01-01-1992 31-12-2002 748320 Tolkning og oversættelse
01-01-1992 31-12-2002 748390 Anden kontorservice
01-01-1992 31-12-2002 748410 Indretningsarkitekter
01-01-1992 31-12-2002 748420 Formgivning og industrielt design
01-01-1992 31-12-2002 748430 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-1992 31-12-2002 748440 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-1996 31-12-2002 748490 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 748490 Musikbureauer og anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2002 748510 Adresseringsbureauer
01-01-2002 748520 Tolkning og oversættelse
01-01-2002 748590 Anden kontorservice
01-01-2002 748600 Call centres virksomhed
01-01-2002 748710 Indretningsarkitekter
01-01-2002 748720 Formgivning og industrielt design
01-01-2002 748730 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-2002 748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-2002 748790 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1992 751100 Generelle offentlige tjenester
01-01-1992 751200 Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-1992 751300 Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-1992 751400 Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-1992 752100 Udenrigsanliggender
01-01-2003 752200 Forsvar
01-01-1992 31-12-2002 752200 Forsvar og civilforsvar
01-01-1992 752310 Domstole
01-01-1992 752320 Fængselsvæsen
01-01-1992 752400 Politiet
01-01-1992 752500 Brandvæsen og redningskorps
01-01-1992 753000 Socialforsikring
01-01-1992 801010 Folkeskole o.l.
01-01-1992 801020 Specialskoler for handicappede
01-01-1992 801030 Ungdoms- og efterskoler
01-01-1992 802100 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-1992 31-12-2002 802210 Skoler med pædagogiske uddannelser
01-01-1992 802220 Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-1992 802230 Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-1992 802240 Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-1992 802250 Skoler med transportuddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802260 Skoler med sundheds- og forsorgsuddannelser
01-01-1996 802260 Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
01-01-1992 31-12-2002 802270 Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 803010 Universiteter
01-01-1992 31-12-2002 803020 Læreanstalter med pædagogiske uddannelser
01-01-2003 803020 Lærerseminarier
01-01-2002 803025 Pædagogseminarier
01-01-1992 803030 Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-1992 803040 Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-1992 803050 Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-1992 803060 Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-1992 803070 Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-1992 803080 Officersskoler
01-01-2002 803085 Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 31-12-1995 804100 Køreskoler
01-01-1996 804100 Køreskoler mv.
01-01-1992 804210 Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-1992 804220 Folkehøjskoler
01-01-1992 804230 Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-1992 804290 Undervisning i øvrigt
01-01-1992 851100 Hospitaler
01-01-1992 851210 Alment praktiserende læger
01-01-1992 851220 Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-1992 851310 Praktiserende tandlæger
01-01-1996 851320 Praktiserende kliniske tandteknikere
01-01-1992 31-12-1995 851320 Praktiserende tandteknikere
01-01-1992 851410 Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-1992 851420 Jordemødre og jordemodercentre
01-01-1992 851430 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-1992 851440 Psykologisk rådgivning
01-01-1992 851450 Lægelaboratorier
01-01-1992 31-12-2002 851460 Bedriftssundhedstjenesten
01-01-1992 851470 Kiropraktorer
01-01-1992 851480 Fodplejere
01-01-2003 851490 Andet sundhedsvæsen
01-01-1992 31-12-2002 851490 Kuranstalter, naturlæger mv.
01-01-1992 852000 Dyrlæger
01-01-1992 853110 Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-1992 853120 Familiepleje
01-01-1992 853130 Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-1992 853140 Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-1992 853150 Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-1992 853160 Forsorgshjem mv.
01-01-1992 853190 Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-1992 853205 Dagplejemødre
01-01-1992 853210 Vuggestuer
01-01-1992 853215 Børnehaver
01-01-1992 853220 Fritidshjem mv.
01-01-1992 853225 Aldersintegrerede institutioner
01-01-1992 853230 Fritidsklubber for unge
01-01-1992 853235 Hjemmehjælp
01-01-1992 853240 Dagcentre for ældre mv.
01-01-1992 853245 Revalideringsinstitutioner
01-01-2003 853250 Flygtninge- og asylcentre
01-01-1992 31-12-2002 853250 Flygtningecentre
01-01-1992 853255 Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-1992 853260 Legater og fonde med velgørende formål
01-01-1992 853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-1992 31-12-2002 900010 Kloakvæsen og rensningsanlæg
01-01-1992 31-12-2002 900020 Renovation og renholdelse
01-01-1992 31-12-2002 900030 Lossepladser og forbrændingsanstalter
01-01-2002 900100 Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2002 900210 Indsamling af affald
01-01-2002 900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg
01-01-2002 900310 Renovation, snerydning mv.
01-01-2002 900320 Rensning af jord og grundvand
01-01-1992 911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-1992 911200 Faglige, oplysende foreninger
01-01-1992 912000 Fagforeninger
01-01-1992 913100 Religiøse institutioner og foreninger
01-01-1992 31-12-1995 913110 Folkekirken
01-01-1992 31-12-1995 913120 Andre trossamfund
01-01-1992 913200 Politiske partier
01-01-1992 913310 Lejerforeninger
01-01-1992 913320 Friluftsorganisationer
01-01-1992 913330 Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-1992 913340 Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-1992 913390 Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-1992 921100 Film- og videoproduktion
01-01-1992 921200 Film- og videoformidling
01-01-1992 921300 Biografer
01-01-1992 31-12-2002 922000 Radio- og tv-virksomhed
01-01-2002 922010 Tv-virksomhed
01-01-2002 922020 Radiovirksomhed
01-01-1992 923110 Teater- og koncertvirksomhed
01-01-1992 923120 Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1992 31-12-2002 923200 Drift af teater- og koncertsale
01-01-2003 923200 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-1992 923300 Forlystelsesparker
01-01-1992 923400 Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 924000 Pressebureauer
01-01-1992 925110 Folkebiblioteker
01-01-1992 925120 Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-1992 925130 Arkiver
01-01-1992 925200 Museer
01-01-1992 925300 Botaniske og zoologiske haver
01-01-1992 926110 Idræts- og svømmehaller
01-01-1992 926190 Andre sportsanlæg
01-01-1992 926210 Idrætsklubber
01-01-2002 926220 Lystbådehavne
01-01-1992 926290 Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-1992 927100 Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-1992 927200 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-1992 930110 Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-1992 930120 Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-1992 930130 Renserier
01-01-1992 930210 Frisørsaloner
01-01-1992 930220 Skønheds- og hudpleje
01-01-1992 930310 Bedemænd
01-01-1992 930320 Begravelsesvæsen
01-01-1992 31-12-2002 930400 Sol- og motionscentre mv.
01-01-2003 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv.
01-01-1992 930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-1992 950000 Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-1992 980000 Uoplyst
01-01-1992 990000 Internationale organisationer mv.
01-01-1992 999999 Ikke oplyst