Gå til sidens indhold

LOENMV_13

Langt navn

Lønindkomst i alt

Generel Beskrivelse

Generel Officiel beskrivelse (Internet): LOENMV_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

Skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelses-godtgørelser samt værdi af aktieoptioner. Honorar for bestyrelsesarbejde indgår også i denne variabel. Honorar i forbindelse med konsulentarbejde, foredrag og lign. indgår ikke i denne variabel. Det ligger i variablen HONNY.

Lønnen er efter fradrag af bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og bidrag til ATP (både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag til pensionsordningerne er fratrukket- også frivillige ekstra pensionsbidrag administreret af arbejdsgiver er fratrukket).

Løn indbetalt på feriekonto for timelønnede samt for funktionæransatte ved jobophør/skifte indgår i lønnen på det tidspunkt, hvor beløbet indsættes på feriekontoen.

Lønnen er før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag. LOENMV_13 inkluderer løn under sygdom og barsel, også i de tilfælde, hvor arbejdsgiverne får refunderet en del af lønnen fra det offentlige. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under sygdom, udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge i de første to-fire uger af sygeperioden. De indgår også i LOENMV_13.

I Statistikbanktabellerne INDKP101, INDKP104, INDKP107 og INDKP111 findes variablen under indkomsttype nummeret 7 og benævnes 'Løn '.

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable LOENMV_13 = LOENSKPL+QSKATFRI(1994-)+JUBJUB(1995-)+QAKTIE(1999-)+ ADAGPAGN(2002-2013)+ADAGPAG(1994-2001)

Hvor: LOENSKPL er skattepligtig lønindkomst inkl. værdi af frynsegoder, og inkl. skattepligtig løn fra udlandet QSKATFRI er skattefri lønindtægt JUBJUB er jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser (ekskl. del indsat på pensionsordning) QAKTIE er værdi af aktieoptionsaflønning ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til timelønnede (de første 2 til 4 uger varierer over tid) ADAGPAG er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til timelønnede(de første 2 til 4 uger varierer over tid) samt vederlag for konkurrenceklausul mm. udbetalt af arbejdsgiver.

LOENMV_13 indgår i definitionen af erhvervsindkomsten: ERHVERVSINDK_13=LOENMV_13+HONNY+NETOVSKUD_13

Hvor: ERHVERVSINDK_13 er erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer NETOVSKUD_13 er nettooverskud af selvstændig virksomhed efter kapitalindtægter og udgifter HONNY er honorarer, der er B-skattepligtig og arbejdsmarkedsbidragspligtig.

Sammenhæng med definitioner fra før 2013 revision: LOENMV_13 = LOENMV(-2013) + ADAGPAGN(2002-2013)+ADAGPAG(1994-2001) + (forskerløn 2004- 2007)

Hvor: LOENMV er løn mv. i alt.

Ændringer over tid

Fra 1983 inkl. løn fra udlandet, som er lempelsesberettiget efter ligningslovens § 33A (ny exemption), Før 1983 ligger det i variablen RESUINK_13.

Fra 1993 inkl. værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning (ligger før 1994 i variablen RESUINK_13, se også variablen COEFRYNS).

Før 1994 er lønnen først og fremmest opgjort ud fra oplysninger fra Skats op-lysningsseddelregister samt for perioden 1980 til 1988 også ud fra særskilte oplysninger om sømandsindkomster. Med arbejdsmarkedsbidragets indførelse i 1994 adskilles hoveddelen af lønnen fra overførselsindkomsterne i Skats slut-ligningsregister. Lønnen opgøres derfor fra 1994 først og fremmest ud fra slut-ligningsregisteret.

Fra 1994 inkl. værdi af fri bil, fri telefon, fri kost, fri tv-licens mv. (ligger før 1994 i variablen RESUINK-13, se også variablen CORFYNS). Fra 1994 inkl. ekstraordinær stor indtægt som følge af opfinderarbejde o.l. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_13). Fra 1994 inkl. løn som er skattefri (udbetalt af DANIDA m.fl. samt arbejde på Færøerne og Grønland).

Fra 1995 inkl. jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse (ligger før 1995 i variablen RESUINK_13, se også variablen QSAR).

Fra 1999 inkl. værdi af køb eller tegningsret til aktier, for medarbejder mv. udnyttet i året, jf. ligningslovens § 16 og 28 (indgår ikke før 1999 i indkomsten).

2001-2003 inkl. aktieoptionsaflønning, hvor arbejdsgiver har betalt afgift (indgår i årene 2001 til 2003 i LOENMV_13).

Fra 2002 til 2010 ekskl. vederlag for konkurrenceklausul mm. udbetalt af arbejdsgiver (ligger i variablen RESUINK_13).

Fra 2002 inkl. løn til udenlandske forskere og specialister som beskattes efter kildeskattelovens § 48E og F (forskerordningen); ikke alle oplysninger er modtaget af Danmarks Statistik, før ordningen indberettes i Skats almindelige indberetningssystem (oplysningssedlerne, COR fra 2004), og specielt mangler mange for 2003.

Fra 2011 inkl. løn fra ikke skattepligtige personer uden personnummer (ligger for årene før 2011 i variablen RESUINK_13)

Fra 2012 er en række indkomster fra udlandet flyttet fra RESUINK_13 til LOENMV_13 (for 2012 13.713 personer med i alt 4,4 mia. kr.).

Fra 2013 indgår den del af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, som indbetales på aldersopsparing i lønnen. Fra 2013 udbetales flextilskud direkte til fleksjobberne og indgår derfor ikke længere i lønnen, men i variablen FLEXLON_TILSKUD, som er en del af koontanthjælpsvariablene.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel