Gå til sidens indhold

FORMUEINDK_BRUTTO_AKKF

Langt navn

Formueindkomster (FORMUEINDK_BRUTTO) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overførsel er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Generel Beskrivelse

Formueindkomster (FORMUEINDK_BRUTTO) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overførsel er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Formueindkomsten brutto er summen af renteindtægter og øvrig formueindkomst, som består af udbytter samt realiserede tab/gevinster på værdipapirer. Ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig, samt fra 1987 ekskl. indkomst fra selvstændig virksomhed.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat.

Detaljeret beskrivelse

Ændringer over tid i variablen FORMUEINDK_BRUTTO: I 1980 består FORMUEINDK_BRUTTO af renteindtægter og udbytte af værdipapirer (aktieudbytter mv.), fortjeneste og tab ved salg af disse, hvis de er ejet mindre end to år, eller hvis de er købt i forbindelse med erhverv (køb/salg af værdipapirer). Hvis aktierne og værdipapirerne er ejet mindst to år, betales i stedet særlig indkomstskat (se variablen QSAR (særlig indkomst, som indgår i RESUINK_13)). Gevinst ved salg af pantebreve indgår også i formuevariablen.

De væsentligste ændringer i formueindkomsten er følgende: Fra 1981: Salg af aktier, andelsbeviser o.l. ejet mindst tre år bliver skattefrit for ikke-erhvervsmæssigt og spekulationsmæssigt salg og indgår dermed ikke i FORMUEINDK_BRUTTO. Omvendt kommer det til almindelig beskatning, hvis det er ejet mindre end tre år og ligger dermed i FORMUEINDK_BRUTTO.

Før 1983 er formueindkomst for sambeskattede personer (oftest ægtepar) registreret hos manden. Fra 1983 opgøres den separat for de to personer.

1983 inkluderes fortjeneste og tab ved salg af aktier og konvertible aktier ejet mindre end tre år.

Fra 1986 inkluderes nettoindkomst, hvor skibsvirksomhed er bierhverv (skibsanparter) og udenlandsk positiv kapitalindkomst, som før 1986 ligger i RESUINK_GL (indkomster, der ikke har kunnet klassificeres).

Fra 1987 inkluderes kursgevinster og tab ved salg af obligationer og andre værdipapirer, der ikke opfylder mindstekrav til pålydende rente, nettorenter i udenlandsk virksomhed og skattefri udenlandsk kapitalindkomst. Kapitalindkomster fra selvstændig virksomhed flyttes fra 1987 til overskud af selvstændig virksomhed - variablen NETOVSKUD_13.

Fra 1991 beskattes aktieindkomster særskilt. Det påvirker indberetningen af aktier, jf. dokumentet "aktieindkomstindberetning.doc" under højkvalitetsdokumentationen af personindkomster.

Fra 1993 inkluderes lejeindtægt ved udlejning af sommerhus samt helårsbolig en del af året (før 1993 indgår denne indkomst ikke).

Fra 1996 inkl. fortjeneste ved salg af ejendom, dog er fortjeneste ved salg af ejerlejligheder undtaget, hvis familien har boet i boligen en del af ejerperioden. Det samme gælder for en og tofamiliehuse og sommerhuse når det samlede grundareal er under 1400 kvadratmeter- der er undtagelsesmuligheder for kravet om 1400 kvadratmeter, jf. publikationen "SKATTEN 1997".

Fra 2006 ændres beskatningsregler og dermed indberetning til SKAT af aktieindkomster ved salg af aktier, jf. publikationen "SKATTEN" 2007. Se også det vedlagte bilag "aktieindkomstindberetning.doc" og variablen AKTIEINDK (ak-tieindkomster).

Fra 2016 baseres indkomsten på udtræk fra Skats registre primo august i året efter indkomståret mod tidligere primo november. Fremrykningen har især betydning for overskud af selvstændig virksomhed. I 2015 er der blandt fuldt skattepligtige personer på mindst 15 år i augustudtrækket uændret antal personer med formueindkomst sammenlignet med novemberudtrækket. Den genenmsnitlige formueindkomst er 0,4 pct. mindre i augustudtrækket end i novemberudtrækket.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel