Gå til sidens indhold

FAMSOCIOGRUP

Langt navn

Familiens socioøkonomiske gruppe

Generel Beskrivelse

Familieindkomster indeholder kun familier som var bosiddende i Danmark 31. december indkomståret.

Familiens socioøkonomiske gruppe - vælges ud fra voksne person i familien der har den højeste indkomst i året.

Før 2002 er variablen dannet på socio. Fra og med 2002 er variablen dannet på socio02

Den socioøkonomiske klassifikation dannes ud fra oplysninger om væsentligste indkomstkilde for personen. Ud fra indkomstkilden fastlægges, om personen er selvstændig erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken, herunder pensionist, kontanthjælpsmodtager eller uddannelsessøgende. Denne hovedopdeling er lig med opdelingen i beskæftigelsesstatus - jf. variablen BESKST02.

Sociogrupperne videreopdeles for selvstændige ud fra antal ansatte i virksomheden og for lønmodtagere ud fra fagklassifikation, hovedniveau for fagklassifikation DISCOALLE_INDK, jf. tabel 3 i vedlagte bilag, "DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc". Fra 2010 se også dokumentet "Socio02 ud fra DISCO-08 nomenklatu.docx"

Gruppen af personer med ingen eller næsten ingen erhvervs- eller overførselsindkomst (beskæftigelsesstatus BESKST02=8) opdeles i uddannelsessøgende og andre. Denne gruppe personer karakteriseres som uddannelsessøgende (SOCIO02=310) hvis de er uddannelsessøgende første oktober eller har været uddannelsessøgende i mindst 3 måneder i løbet af året. De resterende med beskæftigelsesstatus BESKST02=8 klassificeres som øvrige, SOCIO02=410.

gruppen af personer med beskæftigelsesstatus(BESKST02 6 og 7) pensionsister opdeles på førtidspenionsiste rog folkepensionsier efter fødselsdato.

Detaljeret beskrivelse

Familieindkomster indeholder kun familier som var bosiddende i Danmark 31. december indkomståret.

Familiens socioøkonomiske gruppe - vælges ud fra voksne person i familien der har den højeste indkomst i året.

SOCIO02 er dannet første gang for indkomståret 2002.

SOCIO02 afløste variablen SOCIO, som dækker perioden 1994 til 2001. For perioden 1990 til 1996 findes variablen NYSTGR. Den kan ikke direkte sammenlignes med SOCIO/SOCIO02, men er den der kommer tættes på, jf. vedhæftede bilag "DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc" i Personindkomster.

Principperne for fastlæggelse af især selvstændige er ændret i forhold til variablen SOCIO (jf. BESKST02) - da antallet af personer markeret som selvstændig hos SKAT, men hvor der ikke er aktivitet i virksomheden, er steget. Ændring i opgørelsesmetode giver 22.000 færre selvstændige for år 2000. Endvidere er der i SOCIO02 indført to nye kategorier: kontanthjælpsmodtager og sygedagpenge mv. Personerne i disse kategorier lå for størstedelens vedkommende i gruppen øvrige i SOCIO (kodeværdi=33).

Ændringer i kodeværdier og indhold fra SOCIO til SOCIO02: 111 ændres fra "50 eller flere ansatte" til "10 eller flere ansatte". 112 ændres fra "10-49 ansatte" til "5 - 9 ansatte" 113 ændres fra "1-9 ansatte" til "1-4 ansatte"

12 "blank" bliver til 120 "medarbejdende ægtefælle" 13 "blank" bliver til 139 "lønmodtager uden nærmere angivelse" 2 "blank, blank" bliver til 210 "Arbejdsløs mindst halvdelen af året" 31 "blank" bliver til 310 "uddannelsessøgende" 33 "blank "Andre personer" opdeles i 220 (modtager af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser m.m.), 330 (kontanthjælpsmodtager) og 410 (andre) 4 "blank, blank" bliver til 420=børn

Variablen NYSTGR har nedenstående hovedgrupperinger: Selvstændige, 1100-1499 Medarbejdende ægtefælle, 2100-2990 Direktør mindst 20 ansatte, 3200-3900 Direktør 0-19 ansatte og overordnet funktionær, 4201-4299 Ledende funktionær, 4301-4399 Funktionær i øvrigt, 4401-4499 Faglært arbejder, 4506-4599 Ikke-faglært arbejder, 4601-4699 Lønmodtager uoplyst funktion, 4799 Uddannelsessøgende, 5100 Pensionist, 5400 Øvrige, 5500

De 10.000 personer hvor kodeværdien for SOCIO02 i år 2002 er "missing", skal have kodeværdi SOCIO02=410.

I 2008 og 2009 sættes alene SOCIO-kode for personer, som er i befolkningen ultimo året eller har været lønmodtagere i løbet af året- dvs. at SOCIO-kode er lig 999 for folkepensionister, som dør løbet af året, samt ikke lønmodtagere som udvandrer eller dør i løbet af året.

Opdelingen af lønmodtagere i SOCIO02 er baseret på fagklassifikationsvariablen DISCOALLE_INDK. Da der er ændringer i datagrundlaget for dannelsen af DISCOALLE_INDK, vil der også være ændringer i dannelsen af SOCIO02, jf. beskrivelsen af variablen DISCOALLE_INDK.

Fra 2010 er opdelingen af lønmodtagere i SOCIO02 baseret på fagklassifikationsvariablen DISCOALLE_INDK_08 ( dansk branchekode_08). Ved skiftet fra dansk branchekde 03 til dansk branchekode 08 indplaceres de fleste lønmodtaragere i samme SOCIO02 kategori. Det meste sygeplejerskerarbejde samt alt pædagogarbejde og en del salgs- og finansieringsarbejde skifter fra SOCIO02 gruppe 133 til gruppe 132 ( skift fra hovedgruppe 3 i DISCO til hovedgruppe 2). Dette skift omfatter ca. 200.000 personer. For 2010 er der foretaget en række korrektioner, som afbøder de fleste ændringer i SOCIO-grupperingen som følge af ædringen i DISCO-nomenklatur, jf. bilag :"Socio02 ud fra DISCO-08 nomenklatur.docx".

Fra 2011 er metode til imputering af DISCO08 koden ændret. Det giver en lille ændring for ca. 3000 personer
OBS!! 2010 data forfindes både opgjort efter ny og efter gammel metode.

Værdisæt

D260206.TXT_FAMSOCIO - Familiens socioøkonomiske gruppe
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2002 0 Ikke i AKM
01-01-2002 111 Selvstændig, 10 eller flere ansatte
01-01-2002 112 Selvstændig, 5 - 9 ansatte
01-01-2002 113 Selvstændig, 1 - 4 ansatte
01-01-2002 114 Selvstændig, ingen ansatte
01-01-2002 120 Medarbejdende ægtefælle
01-01-2002 131 Topleder i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
01-01-2002 132 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau
01-01-2002 133 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau
01-01-2002 134 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau
01-01-2002 135 Andre lønmodtagere
01-01-2002 139 Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst
01-01-2002 210 Arbejdsløs mindst halvdelen af året(nettoledighed)
01-01-2002 220 Modtager af dagpenge (aktivering og lign.,sygdom, barsel og orlov)
01-01-2002 310 Elever min. 15 år, under uddannelse
01-01-2002 321 Førtidspensionister
01-01-2002 322 Folkepensionister
01-01-2002 323 Efterlønsmodtager mv.
01-01-2002 330 Kontanthjælpsmodtager
01-01-2002 410 Andre
01-01-2002 420 Børn
01-01-2002 999 Ingen skattepligtig voksen