Gå til sidens indhold

FAMRESTINDK

Langt navn

Diverse indkomster som ikke direkte kan klassificeres i hovedgrupperne

Generel Beskrivelse

Samlet beløb for alle personer, der tilhører familien pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Familier, som ikke har indkomsttypen (60-80 pct.), indgår med 0 kr.

FAMRESTINDK er de indkomster, der er tilbage, når indkomst i alt (FAMINDKOMSTIALT) er delt ud på FAMERHVERVSINDK (erhvervsindkomster), FAMOVERFOERINDK (overførselsindkomster) og FAMFORMUEINDK (formueindkomster). Det giver nedenstående formel:

FAMRESTINDK = FAMINDKOMSTIALT - FAMERHVERVSINDK - FAMOVERFOERINDK - FAMFORMUEINDK

Indkomster ligger i variablen FAMRESTINDK, hvis de ikke falder i en af de ovenfor nævnte tre hovedkategorier, eller hvis der ikke findes oplysninger, som kan placere indkomsterne i en af de tre ovennævnte kategorier. Det vil sige, at FAMRESTINDK er en meget sammensat indkomst, som der ikke kan tolkes særskilt på.

Beløb er i kr. og øre.

Detaljeret beskrivelse

FAMRESTINDK er en sumvariabel for alle personer, der tilhører samme E-familie pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMRESTINDK består af: - værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning (1990-1993) - værdi af fri bil, fri telefon, fri kost og fri tv-licens mv. (1990-1993) - ekstraordinær stor indtægt, som følge af opfinderarbejde o.l. (1990-1993) - nettooverskud af udenlandsk virksomhed (1990-1993) - jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse (1990-1994) - legater med videre til ph.d.-studerende - rentetilskud til statsgaranterede studielån - honorarer for arbejde udført i udlandet - forsikringsselskabers udbetaling af erstatning for tabt arbejdsindtægt mv. - modtaget underholdsbidrag - royalties og lignende honorar for kunstnerisk arbejde - modtaget børnebidrag (størstedelen af børnebidraget er skattefrit og indgår ikke i opgørelserne; den skattefri del er dog fra 2002 modelberegnet af Danmarks Statistik og lagt til FAMRESTINDK) - hædersgaver - strejke- og lockoutgodtgørelse - indkomster, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og hvor der ikke foreligger oplysningspligt for udbetaleren - skattefri uddelinger fra fonde - personlig indkomst (ikke virksomhedsindkomst og ikke kapitalindkomst) fra udlandet, som er skattemæssigt lempelsesberettiget, eksklusive den del, der kan identificeres som løn og ligger i variablen FAMLOENMV - vederlag for konkurrenceklausul fra arbejdsgiver - a-indkomst, der ikke har kunnet klassificeres (a-indkomst er indkomst, hvor udbetaleren indberetter til skat og fratrækker en foreløbig betalt skat samt evt. arbejdsmarkedsbidrag).

Nedenfor er listet ændringer i variablen FAMRESTINDK:

Fra 2002 indgår beregnet skattefri del af børnebidrag hos barnet. I 2002 er denne størrelse på 1,9 mia. kr.. Størstedelen heraf er til børn under 15 år.

I 2002 er der foretaget en ændring i opgørelsen af især overførselsindkomsterne. Der er to hovedkilder til indkomsterne, jf. dokumentet "Dannelse af indkomstregister og databrud 2001-2002" i Personindkomster. For årene før 2002 ligger forskellen på de to kilder (positiv/negativ) som en del af FAMRESTINDK. Fra og med 2002 er de negative bidrag fjernet vha. korrektioner i overførselsindkomsterne, jf. ovenfor omtalte bilag.

Fra 2006 inkluderes børnebidrag, hvor kommunerne har lagt beløbet ud for den bidragspligtige.

Fra 2010 inkluderes skattefri legater til soldater.

Fra 2012 er en række indkomster fra udlandet flyttet fra FAMRESTINDK til FAMLOENMV (for 2012 i alt 4,4 mia. kr.).

I 2006 er børnebidraget på 3,0 mia. kr. Heraf kommer de 0,8 mia. kr. fra kommunerne (for de tilfælde, hvor bidragsyderen ikke har betalt).

I 1998 er der mange familier med et lille beløb, 441.000 familier med under 5.000 kr. i FAMRESTINDK. Det skyldes udbetalinger af godtgørelser fra fagforeningerne i forbindelse med storstrejken dette år.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel