Gå til sidens indhold

FAMPENSIONIALT

Langt navn

Pensioner i alt for familien

Generel Beskrivelse

Samlede pensionsudbetalinger for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMPENSIONIALT er baseret på QPENSIALT fra Personindkomster.

Familier uden nedenstående indkomster (omkring 60 pct.) indgår med 0 kr.

FAMPENSIONIALT består af folke- og førtidspension, delpension, skattefri tillæg til førtidspensionister, ATP-pension, efterløn, overgangsydelse (1992-2006), tjenestemandspension (fra 1991) samt private pensioner inkl. arbejdsgiveradministrerede ordninger.

For skattefri tillæg til pensionister, se variablen TILBTOT i Pesonindkomster.

FAMPENSIONIALT indeholder ikke disse engangsudbetalinger:

  • hævede kapitalpensioner (variablen KAPPEN i Personindkomster)
  • pensioner hævet i utide (indgår i variablen HAEVPEN i Personindkomster sammen med hævede kapitalpensioner)
  • engangsudbetalinger fra lønmodtagernes dyrtidsfond og ATP, herunder særlig pension (SP).

Beløbene er i kr. og øre. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

'Pensioner og lign.' er en sumvariabel for alle personer, der tilhører samme E-familie pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMPENSIONIALT er baseret på QPENSIALT fra Personindkomster og beregnes således:

FAMPENSIONIALT = FAMPENSOFFENTLIG +FAMPENSIONATP + FAMEFTERLOEN + FAMOVERGANGYD (1994-2006) + FAMPENSTJENESTE (fra 1991) + FAMANDENPENSION,

hvor: FAMPENSOFFENTLIG = folke- og førtidspension, delpension samt tillæg til førtidspensionister

FAMPENSIONATP = udbetalte pensioner fra ATP (ATP, sær- og midlertidig pension)

FAMEFTERLOEN = efterløn

FAMOVERGANGYD = overgangsydelse

FAMPENSTJENESTE = tjenestemandspension

FAMANDENPENSION = pensionsudbetalinger fra livspensionsforsikring, pensionskasser og ratepensioner, udbetalinger fra indeksordninger, udenlandsk pension (fra 1998) og pension fra tidligere arbejdsgiver (fra 1994).

(I 2008 indgår udbetalt fleksydelse i FAMPENSIONIALT, men ikke i FAMEFTERLOEN, hvorfor en sammentælling af variablerne i 2008 vil mangle dette beløb).

Her følger en oversigt over større ændringer:

1991: Tjenestemandspension og arbejdsmarkeds- og privatpensioner dannes for første gang (før dette år ligger beløbet i variablen FAMRESTINDK).

1992: Overgangsydelse indføres (i 1992 og 1993 ligger beløbet i FAMRESTBISTANDSYD).

1994: Folke- og førtidspension hæves og gøres skattepligtig.

1999: Reform af efterlønsordningen gør den mindre attraktiv for personer på 60 og 61 år.

2004: Folkepensionsalderen nedsættes for personer født efter 30. juni 1939 til 65 år. Følgende indgår ikke FAMPENSIONIALT Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp og hjælp til personlig pleje m.m. En mere detaljeret beskrivelse ses under de enkelte variable, der indgår i FAMPENSIONIALT, jf. variabellisten ovenfor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel