Gå til sidens indhold

FAMFRADRAGIALT

Langt navn

Samlet beregnet fradrag for familien

Generel Beskrivelse

Samlet beløb for alle personer, der tilhører samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familinummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMFRADRAGIALT er baseret på FRADRAG fra Personindkomster.

Samlet fradrag i skattepligtig indkomst er en beregnet variabel.

Fradraget omfatter: fradrag for private indbetalinger til pensionsordninger, betalte renteudgifter, kørselsfradrag, underholdsbidrag og børnebidrag, udgifter til arbejdsløshedsforsikring, fagligt kontingent, efterlønsordning og beskæftigelsesfradrag m.m.

Variablen indholder den indkomst, som er fradraget. Dette er ikke det samme som den skattemæssige værdi af fradraget.

Beløbene er i kr. og øre.

Detaljeret beskrivelse

'Fradrag i alt' er en sumvariabel for alle personer, der tilhører samme E-familie pr. 31. december i indkomståret(familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMFRADRAGIALT er baseret på FRADRAG fra Personindkomster.

Følgende variable er en del af det samlede beløb i variablen FAMFRADRAGIALT: - FAMRENTEUDGIFTER, fradragsberettigede renteudgifter - QPRIPEN, private pensionsindbetalinger (denne variabel afviger i enkelte tilfælde fra det fradrag, der indgår i variablen FAMFRADRAGIALT) - ARBFORS, fradrag vedrørende a-kasse, fagforening og efterløn - FAMTRANSPORTFRADRAG, befordringsfradrag - FAMUNDERHBIDRAF, fradragsberettiget betalt underholdsbidrag.

Variablen FAMFRADRAGIALT er dannet ud fra følgende formel: FAMFRADRAGIALT = FAMBRUTTOINDK - FAMSKATPLIGTIGINDK - FAMARBMABIDRAG (fra 1994),

hvor - FAMBRUTTOINDK er lig med indkomst, der kommer til almindelig beskatning (defineret af Danmarks Statistik) - FAMSKATPLIGTIGINDK er lig med skattepligtig indkomst opgjort af SKAT - FAMARBMABIDRAG er lig med arbejdsmarkedsbidrag (fra 1994) og særlig pensionsbidrag (fra 1998 til 2003) opgjort af SKAT.

Fradraget kan for enkelte familier blive negativt. Det skyldes negativ FAMBRUTTOINDK eller en ikke-færdig opgørelse af en persons skattemæssige forhold på det tidspunkt, hvor udtrækket fra SKATs slutligningsregister til Danmarks Statistik foretages.

Nedenfor er listet ændringer i variablen:

Fra 1990 til 1993 er der et 3 pct. fradrag i personlig indkomst (erhversindkomst og skattepligtig del af overførselsindkomster); dog er der grænse for størrelsen af fradraget (se www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-beløbsgrænser-i-skattelovgivningen).

Fra 1994 udgår fradrag for skiftende arbejdspladser (indgår i variablen FAMTRANSPORTFRADRAG (befordringsfradrag)).

Fra 1999 indføres indbetalinger til efterlønsbidrag (indgår i variablen ARBFORS i Personindkomster (fradrag vedrørende a-kasse, fagforening og efterløn)). Medlemmer af a-kasser får mulighed for at beholde retten til efterløn mod at betale et efterlønsbidrag.

Fra 2004 indføres beskæftigelsesfradrag for arbejdsindkomst. I 2004 er fradraget på 2,5 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 7.000 kr. Det er siden hævet med skattereformerne i 2009 og 2012.

Derudover varierer fradraget for renteudgifter generelt med renteniveauet. Således er det højere i de år, hvor renteniveauet er højt og omvendt.. Desuden er fradragssatsen ændret med Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 - indfasning af satser og beløbsgrænser 2010 til 2019.

For mere information om størrelsen af de enkelte fradrag henvises til den gældende skattelovgivning i de enkelte år. Se fx skatteberegninger på www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser-i-skattelovgivningen-der-reguleres-efter-personskattelovens-§-20-2014-2015/ eller den årlige publikation "Skatten" udgivet af Forlaget Aktuelle Bøger

Danmarks Statistik har udgivet et notat med titlen "Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012". Her gennemgås de vigtigste skattereformer med betydning for værdien af rentefradrag. www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rentefradrag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel