Gå til sidens indhold

FAMFORMREST_NY05

Langt navn

Familiens nettorestformue ultimo året, ekskl. Pensionsformuer

Generel Beskrivelse

FAMFORMREST_NY05 er baseret på FORMREST_NY05 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Kursværdi af nettoformue ultimo året, er ekskl. pensionsformue og kontantbeholdninger mv.

Følgende formuestørrelser indgår ikke i definitionen af FORMREST_NY05: - Kontantbeholdning, værdi af bil, lystbåd mv. - Pensionsformuer - Kursværdi af hovedaktionæraktier, aktier og investeringsforeningsbeviser, som ikke ligger i depot - Privat gæld.

Danmarks Statistik har fra 2014 et nyt og meget mere komplet formueregister, der indeholder en del af disse komponenter. Vi anbefaler, at man benytter dette i stedet, hvis man ikke skal længere tilbage i tid end 2014.

FORMREST_NY05 er dannet fra 1997. Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

FAMFORMREST_NY05=FAMFORMUEAKTIVER-FAMGAELDIALT,

hvor: - FAMFORMUEAKTIVER er aktiver opgjort efter ny metode - FAMGAELDIALT er passiver opgjort efter ny metode.

Aktiver og passiver fra Danmark er indberetninger fra registre (ejendomsregister og indberetninger fra pengeinstitutter, depotholdere og kreditforeninger).

Aktiver og passiver fra udlandet (udenlandsk depot/ejendom i udlandet) er indberetninger til SKAT af skatteyderen.

1980-1997 er formuerne opgjort efter gammel metode, lagt i variablen FAMFORM. Formuerne i FAMFORM er opgjort til den skattemæssige værdi i 1980-1996.

Forskellen e på variablen FAMFORM og FAMFORMREST_NY05 for 1997, hvor begge er dannet, er disse:

  • Ejendomsværdien i FAMFORM kommer fra SKATs slutligningsregister og omfatter værdien af boliger inkl. driftsbygninger.
  • Ejendomsværdien i FAMFORMREST_NY05 er dannet ud fra oplysninger i SKATs ejendomsregister og omfatter alle ejendomme inkl. ubebyggede grunde.

Læs mere om forskellen på FAMFORM (1980-1996) og FAMFORMREST_NY05 i det vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" og under variablene QAKTIVF_NY05 og QPASSIVN i Personindkomster.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel