Gå til sidens indhold

FAMDISPONIBEL

Langt navn

Diponibel indkomst for familien

Generel Beskrivelse

Samlet beløb for alle personer, der tilhører familien pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMDISPONIBEL er baseret på DISPON_NY fra Personindkomster.

FAMDISPONIBEL = FAMSUMINDKNETTORENT - FAMSKATMVIALT - FAMUNDERHBIDRAG

Disponibel indkomst er inkl. skattefri indkomster og beregnet lejeværdi fratrukket renteudgifter, skat mv., betalt underholdbidrag og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (tillægges i udbetalingsåret og fratrækkes i tilbagebetalingsårene). For at foretage en rimelig sammenligning af den disponible indkomst for boligejere og lejere tillægges en beregnet lejeværdi til familiens indkomst i alt. Når man til ejerne tillægger en lejeværdi, er det rimeligt at reducere deres indkomst med de ekstra renteudgifter, de betaler på lån i deres hus. I indkomstregisteret kan man ikke skelne mellem boliglån og andre lån, og derfor reduceres familieindkomsten for både ejere og lejere med familiens renteudgifter.

For skattefri tillæg til pensionister, se variablen TILBTOT og VARMEHJALP i Personindkomster.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i den disponible indkomst. Bl.a. indgår følgende ikke:

  • Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud til medicin, tandlæge og fysioterapi m.m.)
  • Lotterigevinster mv.
  • Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag, frivillige og overenskomst aftalte (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel).
  • Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide

Beløbene er i kr. og øre. Beløbene kan være negative. Udgår 2013 og erstattes af FAMDISPONIBEL_13

Detaljeret beskrivelse

Disponibel indkomst er en sumvariabel for alle personer, der tilhører E-familien pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMDISPONIBEL er baseret på DISPON_NY fra Personindkomster og beregnes således:

FAMDISPONIBEL = FAMSUMINDKNETTORENT - FAMSKATMVIALT - FAMUNDERHBIDRAG - TBKONTANTHJ (er ikke dannet for familier, men hentes direkte i Personindkomster),

hvor: - FAMSUMINDKNETTORENT er familiens indkomst i alt inkl. beregnet lejeværdi, ekskl. renteudgifter - FAMSKATMVIALT er samlede skatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag (1998-2003) - FAMUNDERHBIDRAG er betalt skattemæssigt fradragsberettiget underholdsbidrag - TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp.

De væsentligste ændringer i den disponible indkomst er disse (for flere detaljer se under de enkelte undervariable):

Fra 1994 indføres arbejdsmarkedsbidrag af løn og overskud af selvstændig virksomhed før fradrag.

Fra 1994 ændres beregningen af lejeværdi af egen bolig fra at være baseret på ejendomsværdi i SKATs slutligningsregister til at være dannet på basis af oplysninger fra ejendomsregisteret, jf. variablen FAMLEJEVAERDI.

2002 inkluderes skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Den skattefri del af børnebidraget lægges til børnenes indkomst. Børnebidraget er beregnet ud fra det fradrag for børnebidrag, den betalende forælder har i skattepligtig indkomst . Fra 2007 ændres måden at beregne lejeværdien af ejerboliger, jf. variablen FAMLEJEVAERDI.

I 2008 og 2009 er FAMDISPONIBEL ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene og kan leveres særskilt), dvs., at varmehjælpen er inkluderet igen fra 2010.

FAMDISPONIBEL er ekskl. grøn check(2010-2012).

For mere info om den disponible indkomst, se bilag (i Personindkomster) og følgende publikationer: - "Skattereformer 1980-2010" - "Skattesystem 2006" - "Aktieindkomster 1991 og frem" - Indkomster 2012, side 69 (www.dst.dk/publ/Indkomster) - Diverse årgange af publikationen "Skatten".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel