Gå til sidens indhold

FAMBRUTTOINDK

Langt navn

Bruttoindkomst for familien

Generel Beskrivelse

Bruttoindkomst er den indkomst, der kommer til almindelig indkomstbeskatning (beregnet af Danmarks Statistik).

BRUTTO= +Personlige A-skattepligtige indkomster (løn, pensioner fra pensionskasser mv., overførselsindkomster fra offentlige kasser, honorarer mm. ) + indkomst som selvstændig (overskud af selvstændig virksomhed inkl. B-skattepligtige konsulent honorar mm) +Kapitalindkomst(renteindtægter mm.) +indkomster fra udlandet (løn, pension, kapitalindkomst og erhvervsindkomst mm)

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Bruttoindkomsten er et skatteindkomstbegreb og derfor meget afhængig af den til en hver tid gældende skattelovgivning.

Bruttoindkomsten indeholder ikke alle indkomster

Følgende indkomster er ikke en del af BRUTTO - ATP-bidrag og arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag, både arbejdsgiverens og lønmodtagerens andel - skattefri Løn (fra DANIDA. fl.). (1994 ff, QSAKAFRI) - boligstøtte (skattefri) (1984 ff,KORSTOETT) - børnetilskud (skattefri) (1984 ff,KORYDIAL) - kontanthjælp 1980-1993 samt revalidering 1980- 30. sept. 1990 , (1980-1993 QSOCYD) - skattefrie tillæg (invalidetets-beløb og tillæg, bistands/plejetillæg, invaliditetsydelse og førtidsbeløb) (1984 ff, TILBTOT) - skattefri kontanthjælp, (2002 ff,KONSKFRI) - varmetillæg til pensionister,(2002 ff, VARMEHJALP) - hævede pensioner (kapitalpension og pensioner hævet i utide, ) (afgiftpligtig i stedet for skattepligtig) (1993 ff,HAEVPEN) - Lotterigevinster (afgiftpligtig i stedet for skattepligtig)

Nedenfor er en kort beskrivelse af de ændringer der fra 1980 og frem har betydet at bruttoindkomstbegrebet har ændret indhold.

Fra 1980-1991 indgår visse jubilæumsgratialer i bruttoindkomsten og fra 1992 indgår fratrædelsesgodtgørelse samt alle jubilæumsgratialer i bruttoindkomst

Fra 1987 kan selvstændigt erhvervsdrivende vælge at lade en del af overskudet blive stående i virksomheden, og hæve beløbet på et senere tidspunkt. Det beløb der bliver stående i virksomheden indgår ikke i BRUTTO i "optjeningsåret" , men først i det år hvor beløbet tages ud af virksomheden- I variablen QBRUKOR2 indgår hele overskudet fra virksomheden i det år hvor det optjenes.

Fra 1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen ( §43 i lov om social bistand)- dvs. at den fra denne dato er skattepligtig og indgår herefter i BRUTTO.

Fra 1991 indgår aktieudbytter ikke i bruttoindkomsten- beskattes uafhængigt af den øvrige indkomst

Fra medio 1992 kan udenlandske forskere og specialister under visse forudsætninger blive beskattet efter en særlig ordning med lavere skat på lønindkomsten. I perioden 1992 til 2003 har lønindkomst under denne ordning ikke indgået i BRUTTO.

Fra og med 1994 indgår kontanthjælp i Brutto. Kontanthjælp bliver hævet i 1994 samtidig med at den bliver gjort skattepligtig. (1980-1993, QSOCYD)

Fra 1994 fjernes det særlige personfradrag for pensionister, nogle skattefrie tillæg gøres skattepligtige og beløbene hæves generelt. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge som var skattepligtige, mens den del der gik til betaling af opholdet var skattefrit. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Den skattepligtige del af folke- og førtidpension indgår i hele perioden i BRUTTO.

Fra 1994 ændres pct-satserne for beregning af lejeværdi. Lejeværdien beregnes i hovedtræk efter følgende regel: 2,5 pct. af boligværdien før 1994 og 2,0 pct. fra 1994. De tilsvarende satser for folkepensionster var 1,2 og 1,0 pct. - en mere detaljeret beskrivelse se nedenfor.

Fra 1996 indgår -En række engangsindtægter som tidligere blev beskattet særskilt -Hædersgaver fra offentlige midler, legater, fonde mv. -Vederlag for påtagelse af konkurrenceklausul -Fortjeneste ved salg af fast ejendom

Fra 2000 udgår beregnet lejeværdi af egen bolig fra bruttoindkomsten. Før 2000 beregnede Skat en lejeværdi af egen bolig, som blev lagt til kapitalindkomsten. Den indgår i BRUTTO. Lejeværdien beregnes i hovedtræk efter følgende regel: 1,7 pct. af kontant ejendomsværd 1980-1981, pensionist 0,8 pct. , over 1mio. 5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1983 pensionist 1,2 pct., over 741.000 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1984 pensionist 1,2 pct. ,over 802.000 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1985 pensionist 1,2 pct., over 813.000 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1986 pensionist 1,2 pct., over 834.000 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1987 pensionist 1,2 pct., over 1,2 mio. 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1988 pensionist 1,2 pct., over 1,248 mio. 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværd 1989 pensionist 1,2 pct., over 1,298 mio. 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværdi 1990 pensionist 1,2 pct., over 1,3368 mio. 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværdi 1991 pensionist 1,2 pct., over 1,3632 mio. 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværdi 1992 pensionist 1,2 pct., over 1,39908 mio. 7,5 pct. 2,5 pct. af kontant ejendomsværdi 1993 pensionist 1,2 pct., over 1,44 mio. 7,5 pct. 2,0 pct. af kontant ejendomsværdi ( dog 2,5 pct. for sommerhuse) 1994 pensionist 1,1 pct., over 1,4832 mio. 6,0 pct. 2,0 pct. af kontant ejendomsværdi ( dog 2,5 pct. for sommerhuse) 1995 pensionist 1,0 pct., over 1,494 mio. 6,0 pct. 2,0 pct. af kontant ejendomsværdi ( dog 2,5 pct. for sommerhuse) 1996 pensionist 1,0 pct., over 1,5348 mio. 6,0 pct. 2,0 pct. af kontant ejendomsværdi ( dog 2,5 pct. for sommerhuse) 1997 pensionist 1,0 pct., over 1,5444 mio. 6,0 pct. 2,0 pct. af kontant ejendomsværdi ( dog 2,5 pct. for sommerhuse) 1998 pensionist 1,0 pct., over 2,15 mio. 6,0 pct. 2,0 pct. af kontant ejendomsværdi ( dog 2,5 pct. for sommerhuse) 1999 pensionist 1,0 pct., over 2,365 mio. 6,0 pct.

Ud dover de ovenstående kommer en række regler om maksimal stigning i den årlige lejeværdi, se diverse årgange publikationen "SKATTEN".

QOVSKEJD= OVSKEJD(80-99) + (1993ff LEJINDT) LEJINDT, 1993ff., indtægter ved udlejning af helårsbolig en del af året, sommerhusudlejning og værelsesudlejning OVSKEJD, Skats beregnede lejeværdi af egen bolig samt 1980-1992 inkl. indhold svarende til LEJINDT

Hvis man ønskeret indkomstbegreb for 1980-1995 som dækker samme indhold som Bruttoindkomst efter 1995, findes dette ved at summere BRUTTO+(1980-1995 QSAR)-(1980-1990 QAKTINDX)+(1980-1993 QSOCYD)

(QSOCYD=(80-90 GLSOC)+(83-90 GLSOCP42)+ (91-93 SOCYD)- hvor GLSOC og SOCYD er kontanthjælp, og GLSOCP42 er revalideringsydelse. Bemærk at GLSOC oG SOCYD er en familieydelse, og er lagt på den person i familien med den højeste skattepligtige indkomst.

Ønskes en variabel, som omfatter alle indkomster både skattepligtige og skattefri med undtagelse af hævede pensioner og lotterigevinster mm. , så anvendes variablen: FAMINDKOMSTIALT_13. Den indeholder oså Skattefrie ydelser, aktieindkomster, nettoindskud på virksomhedsordningen.

For perioden 1987 til 1996 er foretaget korrektioner af BRUTTO vedr. beløb ind og ud af virksomhedsordningerne, så opgørelsen for denne periode nu følger opgørelsesmetoden for perioden fra og med 1997.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel