Gå til sidens indhold

ERHVERVSINDK_13

Langt navn

Erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer

Generel Beskrivelse

Erhvervsindkomsten består af de tre komponenter: løn, overskud af selvstændig virksomhed og arbejdsmarkedsbidragspligtige honorarer.

Lønnen er skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser, værdi af aktieoptioner samt arbejdsgiverbetalte sygedagpenge. Feriepenge indsat på feriekonto for timelønnede samt for funktionæransatte ved jobophør/skifte medgår i lønnen på det tidspunkt beløbet indsættes på feriekontoen.

Lønnen er ekskl. bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Nettooverskud af selvstændig virksomhed er overskud af selvstæn-dig virksomhed inkl. udenlandsk virksomhed, nettoindtægt som medarbejdende ægtefælle, samt- fra 1987 renteudgifter og kapitalindkomst, som stammer fra egen virksomhed.

Arbejdsmarkedsbidragspligtige honorarer er vederlag for foredrag og konsulentvirksomhed og vedrører personer, der ikke har selvstændig virksomhed.

Erhvervsindkomsten er før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og sær-lig pensionsbidrag.

ERHVERSINDK_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

For selvstændige kan variablen antage negative værdier som følge af underskud i virksomheden.

Detaljeret beskrivelse

Variablen ERHVERVSINDK_13 er beregnet således ud fra øvrige variable: ERHVERVSINDK_13= LOENMV_13 + HONNY + NETOVSKUD_13

LOENMV_13 er lønindkomst mv. NETOVSKUD_13 er nettooverskud af selvstændig virksomhed efter kapitalindtægter og udgifter HONNY er honorarer, der er B-skattepligtige og arbejdsmarkedsbi-dragspligtige.

Sammenhæng med definitioner fra før 2013 revisionen: For 1994-2013: ERHVERVSINDK_13 = ERHVERVSINDK + KAPITVIRK - RNTUDIOV + ADAGPAGN + ADAGPAG + forskerløn

For 1980-1993 ERHVERVSINDK_13= ERHVERVSINDK_GL + KAPITVIRK - RNTUDIOV + HONNY + ADAGPAGN + ADAGPAG + forskerløn

KAPITVIRK er renteindtægter og øvrige kapitalindkomster i selvstændig virksomhed RNTUDIOV er renteudgifter i selvstændig virksomhed ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til timelønnede (de første 2 til 4 uger, varierer over tid) ADAGPAG er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til timelønnede (de første 2 til 4 uger, varierer over tid) samt vederlag for konkurrenceklausul mm. udbetalt af arbejdsgiver.

Ændringer over tid: 2016: Udtræksdatoen for statistikken ændres til primo august i året efter indkomståret mod tidligere primo november. Samlet betyder fremrykningen en stigning i den disponible indkomst på 0,2 pct. Årsagen er især, at indkomsten opgjort på det tidligere tidspunkt er højere for nogle selvstændige med negative indkomster, der først bliver registreret på et senere tidspunkt.

2012: En række indkomster fra udlandet er flyttet fra RESUINK_13 til LOENMV_13.

2011: Løn fra ikke skattepligtige personer uden personnummer indgår i erhvervsindkomsten, mens de tidligere var placeret i variablen RESUINK_13.

2011: 2002 til 2010 indgik vederlag for konkurrenceklausul mm. udbetalt af arbejdsgiver ikke i erhvervsindkomsten, men var placeret i variablen RESUINK_13.

2007: Fra 2007 er syge-/barselsdagpenge lagt ind under honorarindkomst, mens de tidligere har været lagt ind under overskud af selvstændig virksomhed. Beløbene fremgår af variablen SYG_BARSEL_13.

2003: 2001-2003 inkl. aktieoptionsaflønning, hvor arbejdsgiver har betalt afgift.

2002: Forskerordningen indføres. Fra 2002 er posten inkl. løn til udenlandske forskere og specialister. Data har dog været mangelfulde før 2004.

2000: Iværksætterydelsen og etableringsydelsen (se variablen QIVARK) er af skattemyndighederne i nogle tilfælde før 2000 lagt til overskud af selvstændig virksomhed i stedet for at være en overførselsindkomst. Det fejlplacerede beløb vil optræde med negativt fortegn i variablen RESUINK_13.

1999: Værdi af køb eller tegningsret til aktier for medarbejdere mv. indgår fra 1999 i erhvervsindkomsten.

1995: Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse indgår i erhvervsindkom-sten, men de tidligere var placeret i variablen RESUINK_13.

1994: Fra 1994 er ERHVERVSINDK_13 inkl. nettooverskud af udenlandsk virksomhed samt honorarer, der er b-skattepligtige og arbejdsmarkedsbidragspligtige (ligger før 1994 i variablen RESUINK_13).

1994: Værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning indgår i erhvervsindkomsten. Den var før placeret i variablen RESUINK_13, se også variablen CORFRYNS.

1994: Fra 1994 inkluderes værdi af fri bil, fri telefon, fri kost, fri tv-licens mv. i erhvervsindkomsten, mens de tidligere var placeret i variablen RESUINK_13, se også variablen CORFYNS).

1994: Ekstraordinær stor indtægt som følge af opfinderarbejde o.l. inkluderes i erhvervsindkomsten. Tidligere var det placeret i variablen RE-SUINK_13).

1994: Skattefri løn udbetalt af DANIDA m.fl. samt arbejde på Færøerne og Grønland indgår.

1987: Først fra 1987 kan kapitalindkomster vedr. selvstændig virksomhed indgå, lige som renteudgifter vedr. den selvstændige virksomhed ikke tidligere kunne fratrækkes.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel