Gå til sidens indhold

DISPINDK1_AKKF

Langt navn

Disponibel indkomst akkumuleret fra og med1980 til aktuelt år. Det enkelte års indkomst er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Generel Beskrivelse

DISPINDK1_AKKF er disponibel indkomst (DISPINDK1) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års indkomst er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat. Dvs., hvis en person ikke indgår i registeret i af de foregående år mellem aktuelt år og 1980, så indgår personens evt. indkomster i udlandet fra dette år ikke i den akkumulerede indkomst.

Den disponible indkomst, der indgår i beregningen af DISPINDK1_AKKF (DISPINDK1) er inkl. beregnet lejeværdi af egen bolig og fratrukket fradragsberettigede renteudgifter, skat mv., arbejdsgiver administrerede og private indbetalte pensionsbidrag og betalt underholdbidrag og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (tillægges i udbetalingsåret og fratrækkes i indbetalingsårene).

Registret kan være list svært at anvende. Der er derfor udarbejdet en Brugervejledning, der kan findes her: https://www.dst.dk/ext/1233582051/0/velfaerd/Brugervejledning-til-forskere--pdf

DISPINDK1 er et velfærdsmål, som for boligejere er tillagt et beregnet beløb- lejeværdi af egen bolig. Dette gøres, da lejere af bolig har en udgift til leje af boligen. Boligejere har ikke denne udgift, men de har ofte renteudgifter af boliglån. Disse renteudgifter kan ikke skelnes fra andre renteudgifter. Til brug for sammenligningen af boligejeres og lejeres indkomst til forbrug og opsparing, er det valgt at beregne en fiktiv leje af egen bolig, som lægges til boligejernes indkomst, samt at trække alle renteudgifter og skatter mv. fra ( dog ikke ejendomsskatter).

For især selvstændigt erhvervsdrivende kan variablen antage negative værdier- det skyldes underskud i virksomheden.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i den DISPINDK1. Bl.a. indgår følgende ikke:

-Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud ti medicin, tandlæge , fysioterapi mm.) - Lotterigevinster mv. - Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel) - Beløb indsat på privattegnede / administrerede pensionsordninger - Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide - Ikke oplyste indkomster til offentlige myndigheder.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

DISPINDK1_AKKF=ERHVERSINDK_13_AKKF+OFF_OVERFORSEL_13_AKKF +PRIVAT_PENSION_13_AKKF +FORMUEINDK_BRUTTO_AKKF +LEJEV_EGEN_BOLIG_AKKF +RESUINK_13_AKKF -RENTUDGIFT_AKKF -SKATMVIALT_13_AKKF -(pensionsbidrag fra privattegnede pensionsordninger og betalt underholdsbidrag akkumuleret)

DISPINDK1_AKFF giver sammen med variablene PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO og HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF det samlede billede af en persons indkomst fra 1980 til aktuelt år

PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO(eksisterer fra 2014), er de afgiftspligtige pensionsformuer netto(reduceret med en antaget 40 pct. skat) og ekskl. værdien af aldersopsparingspensionerne, som ligger i variablen HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF.

HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF (eksisterer fra 1989), er værdien af de akkumulerede (hævede pensioner reduceret med betalt afgift) opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindekset. HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF er inkl. overførslerne af kapitalpensioner og lign. samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til aldersopsparing og lign. i årene 2013 til 2015.

DISPINDK1 er fratrukket private pensionsbidrag, for ikke i et livsperspektiv at regne beløbet med to gange, både ved indbetaling og udbetaling (livsforsikring og ratepension). Det er valgt at behandle kapitalpension på samme måde som livsforsikring og ratepension- dvs., medregne dem i udbetalingsåret. Ved udbetaling indgår kapitalpensionerne ikke i DISPINDK1 men i sin egen variabel HAEVET_PENSION_NETTO.

I den årlige disponible indkomst DISPON_13 er de private pensionsbidrag(i modsætning til DISPINDK1) ikke trukket fra i årets indkomster, da de betragtes som værende disponible til forbrug og opsparing. De arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag betragtes derimod som en slags tvungen opsparing der ikke er til disposition i indbetalingsåret.

Ændringer over tid De væsentligste ændringer i den disponible indkomst (DISPINDK1) er følgende (for flere detaljer se under de enkelte undervariable):

Den imputerede lejeværdi af egen bolig må for årene 1980 til 1983 basers på en imputeret boligværdi ud fra skattebegrebet oveskud af egen bolig(variablen OVSKEJD). Pga. af reglerne for skattebegrebet overskud af egen bolig er det ikke muligt at imputere boligværdien for alle boligejere. Det betyder, at der ingen LEJEV_EGEN_BOLIG er for disse personer- 1980 til 1982 ca. 20 pct. af boligejerne, 1983 ca. 10 pct. og 1984 til 1986 en til fire pct.

1982 og før: formueindkomst for sambeskattede personer (oftest ægtepar) registreret hos manden. Fra 1983 opgøres den for mand og kvinde separat.

  1. oktober 1990 bruttofiseres revalideringsydelsen(beløb hæves og gøres skattepligtig)

1994 bruttofisering af kontanthjælp, folke- og førtidspension.

Fra 1994 indføres arbejdsmarkedsbidrag af: løn og overskud af selvstændig virksomhed før fradrag.

Fra 1994 ændres beregningen af lejeværdi af egen bolig fra at være baseret på ejendomsværdi i Skats slutligningsregister til at være dannet på basis af oplysninger fra ejendomsregisteret, jf. variablen LEJEV_EGEN_BOLIG.

2002 inkluderes skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Skattefri del af betalt børnebidrag lægges til børnenes indkomst, hvor en forælder har et skattemæssigt fradrag for betalt bidrag.

Fra 2004 ændres i opgørelsesmetoden for lejeværdi af egen bolig. Fra dette år indgår alle personer som har en bolig i ejendomsregisteret ultimo året. Endvidere dannes en lejeværdi for personer, som har betalt ejendomsværdiskat, og hvor der ikke er fundet en bolig-\sommerhus i ejendomsregisteret ultimo året. Der beregnes ud fra størrelsen af ejendomsværdiskatten. Det giver et databrud fra 2003 til 2004. Antallet af personer med en lejeværdi af egen bolig stiger (i størrelsesordenen 175.000 personer), og det gennemsnitlige beløb falder lidt, da der kalibreres til et samlet makrotal. Se også TIMESeskrivelsen af variablen LEJEV_EGEN_BOLIG.

I 2006 inkluderes børnebidrag, hvor kommunerne har lagt beløbet ud for den bidragspligtige.

Fra 2016 baseres indkomsten på udtræk fra Skats registre primo august i året efter indkomståret mod tidligere primo november. Fremrykningen har især betydning for overskud af selvstændig virksomhed. I 2015 er der blandt fuldt skattepligtige personer på mindst 15 år i augustudtrækket uændret antal med disponibel indkomst forskellig fra nul sammenlignet med novemberudtrækket. Den gennemsnitlige disponible indkomst er 0,2 pct. større i augustudtrækket end i novemberudtrækket.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel