Gå til sidens indhold

DISPINDK1

Langt navn

Alle indkomster tillagt lejeværdi af egen bolig og fratrukket skat, renteudgifter samt privat indbetalte pensionsbidrag

Generel Beskrivelse

Disponibel indkomst1 er inkl. beregnet lejeværdi af egen bolig og fratrukket fradragsberettigede renteudgifter, skat mv., private indbetalte pensionsbidrag, betalt underholdbidrag samt tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (tillægges i udbetalingsåret og fratrækkes i indbetalingsbetalingsårene).

DISPINDK1 er et velfærdsmål, som for boligejere er tillagt et beregnet beløb- lejeværdi af egen bolig. Dette gøres, da lejere af bolig har en udgift til leje af boligen. Boligejere har ikke denne udgift, men de har ofte renteudgifter af boliglån. Disse renteudgifter kan imidlertid ikke entydigt skelnes fra andre renteudgifter. Til brug for sammenligningen af boligejeres og lejeres indkomst til forbrug og opsparing, er det valgt at beregne en fiktiv leje af egen bolig, som lægges til boligejernes indkomst, samt at trække alle renteudgifter og skatter mv. fra.

For især selvstændigt erhvervsdrivende kan variablen antage negative værdier- det skyldes underskud i virksomheden.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i den DISPINDK1. Bl.a. indgår følgende ikke: -Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud til medicin, tandlæge, fysioterapi mm.) - Lotterigevinster mv. - Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel) - Beløb indsat på privattegnede / administrerede pensionsordninger - Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide - Ikke oplyste indkomster til offentlige myndigheder.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable DISPINDK1 = DISPON_13-FOSFUFRD-KAPPENS (1987-2014)= ERHVERSINDK_13+OFF_OVERFORSEL_13 +PRIVAT_PENSION_13 +FORMUEINDK_BRUTTO +LEJEV_EGEN_BOLIG+RESUINK_13-RENTUDGIFT -SKATMVIALT_13 -(pensionsbidrag på privattegnede pensionsordning og betalt underholdsbidrag)

Hvor DISPON_13 er indkomst i alt tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig og fratrukket skat og renteudgifter og betalt underholdsbidrag FOSFUFRD er indbetalinger til privattegnede pensionsordninger med løbende udbetalinger (livsforsikring og ratepension) KAPPENS er indbetalinger til privattegnede kapitalpensionsordninger ERHVERSINDK_13 er erhvervsindkomst OFF_OVERFORSEL_13 er offentlige overførsler PRIVAT_PENSION_13 er udbetalinger fra arbejdsmarkeds- og privattegnede pensioner inkl. udbetalinger fra ATP samt udbetalt tjenestemandspension FORMUEINDK_BRUTTO er formueindkomster (ekskl. lejeværdi af egen bolig) LEJEV_EGEN_BOLIG er lejeværdi af egen bolig RESUINK_13 er residualindkomst(ikke inkluderet i de ovenstående begreber) RENTUDGIFT er renteudgifter(fradragsberettigede) SKATMVIALT_13 er personskatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag(heri indgår ikke ejendomsskatter af boliger)

Variablen DISPINDK1 bruges til at danne en persons akkumulerede indkomster netto(DISPINDK1_AKKF),

Hvor DISPINDK1_AKKF(yyyy) er akkumuleret værdi af DISPINDK1 fra 1980 til år yyyy opregnet til år yyyy priser med forbrugerprisindekset.

DISPINDK1 er fratrukket private pensionsbidrag, for ikke i et livsperspektiv at regne pensionsbidraget med to gange, både ved indbetaling og udbetaling (livsforsikring og ratepension). Det er valgt at behandle kapitalpension ved indbetaling på samme måde som livsforsikring og ratepension. Men ved udbetaling indgår den ikke i DISPINDK1 men i sin egen variabel HAEVET_PENSION_NETTO.

I den årlige disponible indkomst DISPON_13 er de private pensionsbidrag(i modsætning til DISPINDK1) ikke trukket fra i årets indkomster, da de betragtes som værende disponible til forbrug og opsparing. De arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag betragtes derimod som en slags tvungen opsparing der ikke er til disposition i indbetalingsåret.

Fra 2014 findes oplysninger om afgiftspligtige pensionsformuer netto (ligger i variablen PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO).

Ændringer over tid. De væsentligste ændringer i den disponible indkomst er disse (for flere detaljer se under de enkelte undervariable):

Den imputerede lejeværdi af egen bolig må for årene 1980 til 1983 baseres på en imputeret boligværdi ud fra skattebegrebet oveskud af egen bolig(variablen OVSKEJD). Pga. af reglerne for skattebegrebet oveskud af egen bolig er det ikke muligt at imputere boligværdien for alle boligejere. Det betyder, at der ingen LEJEV_EGEN_BOLIG er for disse personer- 1980 til 1982 ca. 20 pct. af boligejerne, 1983 ca. 10 pct. og 1984 til 1986 en til fire pct.

1982 og før: formueindkomst for sambeskattede personer (oftest ægtepar) registreret hos manden. Fra 1983 opgøres den for mand og kvinde separat.

  1. oktober 1990 bruttofiseres revalideringsydelsen(beløb hæves og gøres skattepligtig)

1994 bruttofisering af kontanthjælp, folke- og førtidspension.

Fra 1994 indføres arbejdsmarkedsbidrag af løn og overskud af selvstændig virksomhed før fradrag.

Fra 1994 ændres beregningen af lejeværdi af egen bolig fra at være baseret på ejendomsværdi i Skats slutligningsregister til at være dannet på basis af oplysninger fra ejendomsregisteret, jf. variablen LEJEV_EGEN_BOLIG.

2002 inkluderes skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Skattefri del af betalt børnebidrag lægges til børnenes indkomst, hvor en forælder har et skattemæssigt fradrag for betalt bidrag.

Fra 2004 ændres i opgørelsesmetoden for lejeværdi af egen bolig. Fra dette år indgår alle personer som har en bolig i ejendomsregisteret ultimo året. Endvidere dannes en lejeværdi for personer, som har betalt ejendomsværdiskat, og hvor der ikke er fundet en bolig-\sommerhus i ejendomsregisteret ultimo året. Der beregnes ud fra størrelsen af ejendomsværdiskatten. Det giver et databrud fra 2003 til 2004. Antallet af personer med en lejeværdi af egen bolig stiger (i størrelsesordenen 175.000 personer), og det gennemsnitlige beløb falder lidt, da der kalibreres til et samlet makrotal. Se også TIMESeskrivelsen af variablen LEJEV_EGEN_BOLIG

I 2006 inkluderes børnebidrag, hvor kommunerne har lagt beløbet ud for den bidragspligtige.

Fra 2016 baseres indkomsten på udtræk fra Skats registre primo august i året efter indkomståret mod tidligere primo november. Fremrykningen har især betydning for overskud af selvstændig virksomhed. I 2015 er der blandt fuldt skattepligtige personer på mindst 15 år i augustudtrækket uændret antal med disponibel indkomst forskellig fra nul sammenlignet med novemberudtrækket. Den gennemsnitlige disponible indkomst er 0,2 pct. større i augustudtrækket end i novemberudtrækket.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel