Gå til sidens indhold

BYG_ANVENDELSESKODE

Langt navn

BYG_ANVENDELSESKODE

Generel Beskrivelse

BYG.21 - Anvendelseskoden beskriver bygningens faktiske

hovedanvendelse.

MAP: CBANV

BBRfelt: 203 Se TXT_BYG_ANVENDELSESKODE i D242907 for koder

Detaljeret beskrivelse

BYG_ANVENDELSESKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D242907.TXT_BYG_ANVENDELSESKODE - BYG_ANVENDELSESKODE
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
15-04-2010 1000220 Stuehus til landbrugsejendom
15-04-2010 1000221 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
15-04-2010 1000222 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
15-04-2010 1000223 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
15-04-2010 1000224 Kollegium
15-04-2010 1000225 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
15-04-2010 1000226 Anden bygning til helårsbeboelse
15-04-2010 1000227 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
15-04-2010 1000228 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.
15-04-2010 1000229 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.
15-04-2010 1000230 Anden bygning til landbrug, industri etc.
15-04-2010 1000231 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
15-04-2010 1000232 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
15-04-2010 1000233 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
15-04-2010 1000234 Anden bygning til transport, handel etc
15-04-2010 1000235 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.
15-04-2010 1000236 Bygning til undervisning og forskning.
15-04-2010 1000237 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.
15-04-2010 1000238 Bygning til daginstitution
15-04-2010 1000239 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.
15-04-2010 1000240 Sommerhus
15-04-2010 1000241 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)
15-04-2010 1000242 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)
15-04-2010 1000243 Kolonihavehus
15-04-2010 1000244 Anden bygning til fritidsformål
15-04-2010 1000245 Garage med plads til et eller to køretøjer
15-04-2010 1000246 Carport
15-04-2010 1000247 Udhus
15-04-2010 1000248 Ukendt Anvendelse
15-01-2011 1000800 Uoplyst enhedsanvendelse
15-09-2016 1066122 Række- og kædehus (lodret adskillelse)
15-09-2016 1066123 Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse)
15-09-2016 1066124 Anneks i tilknytning til helårsbeboelse
15-09-2016 1066125 Svinestald
15-09-2016 1066126 Kvægstald
15-09-2016 1066127 Fjerkræsstald
15-09-2016 1066128 Minkhal
15-09-2016 1066129 Væksthus
15-09-2016 1066130 Foder-/ladebygning (bygning med vægge)
15-09-2016 1066131 Maskinhus, løsdrifsstal, garage, o.a
15-09-2016 1066132 Halmlade/staklade (bygning uden vægge)
15-09-2016 1066133 Anden bygning til landbrug, skovbrug, fiskeri eller råstofudvinding
15-09-2016 1066134 Erhversmæssig produktion, herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapperat er en integreret del af bygningen
15-09-2016 1066135 Erhversmæssig produktion, herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapperat ikke er en integreret del af bygningen
15-09-2016 1066136 Værksted
15-09-2016 1066137 Anden bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk o. lign.
15-09-2016 1066138 Bygning til energiproduktion (herunder energiproduktion vedr. affaldsforbrænding o. lign.)
15-09-2016 1066139 Bygning til forsyning- og energidistribution
15-09-2016 1066140 Bygning til vandforsyning
15-09-2016 1066141 Bygninger til affaldshåndtering, rensningsanlæg o. lign.
15-09-2016 1066142 Anden bygning til forsyning- og energidistribution mv.
15-09-2016 1066143 Bygning til jernbane- og busdrift
15-09-2016 1066144 Bygning til luftfart
15-09-2016 1066145 Bygning til parkering- og transportanlæg i forbindelse med erhverv, med plads til mere end to kø-retøjer
15-09-2016 1066146 Bygning til parkering- og transportanlæg i tilknytning til boliger, med plads til mere end to køretø-jer
15-09-2016 1066147 Andet transport anlæg
15-09-2016 1066148 Bygning til kontor
15-09-2016 1066149 Bygning til handel og butik
15-09-2016 1066150 Bygning til lager
15-09-2016 1066151 Anden bygning til kontor, handel og lager
15-09-2016 1066152 Hotel, kro eller konferencecenter med overnatningsmulighed
15-09-2016 1066153 Restaurant, café, kasino o. lign.
15-09-2016 1066154 Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé o. lign.
15-09-2016 1066155 Anden byning til serviceerhverv
15-09-2016 1066156 Biograf, teater o.lign.
15-09-2016 1066157 Museum
15-09-2016 1066158 Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund
15-09-2016 1066159 Forsamlingshus
15-09-2016 1066160 Anden bygning til kulturelle og religiøse formål
15-09-2016 1066161 Grundskole (folkeskole, privatskole o. lign.)
15-09-2016 1066162 Anden bygning til undervisning
15-09-2016 1066163 Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik o. lign.
15-09-2016 1066164 Daginstitution
15-09-2016 1066165 Anden bygning til institutionsformål
15-09-2016 1066166 Feriecenter, campingcenter o. lign.
15-09-2016 1066167 Anden bygning til ferieformål
15-09-2016 1066168 Klubhus i forbindelse med fritids- og idrætsudøvelse
15-09-2016 1066169 Svømmehal
15-09-2016 1066170 Idrætshal
15-09-2016 1066171 Rideskole inklusiv ridehal, ridestald o. lign.
15-09-2016 1066172 Anden bygning til idrætsudøvelse o.lign.
15-09-2016 1066173 Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus
15-09-2016 1066174 Drivhus (ikke landbrug)
15-09-2016 1066175 Fritliggende overdækket areal
15-09-2016 1066176 Fritliggende udestue
15-09-2016 1066177 Tiloversbleven landbrugsbygning
15-10-2016 1066245 Havneanlæg
15-10-2016 1066246 Tankstation
15-10-2016 1066247 Butikscenter og storcenter
15-10-2016 1066248 Bed & breakfast o.lign.
15-10-2016 1066249 Bibliotek
15-10-2016 1066250 Konferencecenter uden overnatningsmuligheder
15-10-2016 1066251 Universitet
15-10-2016 1066252 Hospital og sygehus
15-10-2016 1066253 Hospice, behandlingshjem o.lign.
15-10-2016 1066254 Anden bygning til sundhedsformål
15-10-2016 1066255 Servicefunktion på døgninstitution
15-10-2016 1066256 Kaserne
15-10-2016 1066257 Fængsel, arresthus o. lign.
15-10-2016 1066258 Ferielejlighed og fritidsbolig
15-10-2016 1066259 Tribune i forbindelse med stadion
15-10-2017 1076161 Ferielejligheder og fritidsbolig (til eget brug)
15-10-2017 1076162 Ukendt bygning
15-10-2017 1076582 Faldefærdig bygning
15-03-2018 1078194 Sammenbygget enfamiliehus
15-07-2020 1086998 Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse (Byhuse)
01-04-2023 1087295 Beskyttelsesrum