Gå til sidens indhold

FORKLAR

Langt navn

Opholdstilladelsens forklar

Generel Beskrivelse

  1. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen. Niveauet kan bl.a. bruges til at underopdele "Familiesammenføring" i variablen "Ka-tegori" .

Detaljeret beskrivelse

Overordnet om opholdstilladelsestype: Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS"," "Familiesammenføring", "Studie","Brexit" og "Ukraine særlov". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke i alle tilfælde anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende det tredje niveau, Forklar. Fx kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet, eller til at udvælge forskere ud fra Grundlaget "Fast-track" under Kategorien "Erhverv".

Det er kun indvandrere der har seneste indvandring fra 1997 og frem, der har opholdstilladelsestype "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Indvandrere med seneste indvandring før 1997 har opholdstilladelsestype "Opholdsgrund", som også kan dannes ved hjælp af "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Opholdsgrund anvendes, hvis man vil sammenligne opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret både før og efter 1997.

Læs mere om dannelsen af opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret hhv. før og efter 1997 under Dokumentation på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere

Variablen Forklar Forklar er niveau 3 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Forklar består i mange tilfælde af en §, men består også af ren tekst. Forklar indeholder 181 forskellige værdier. Værdierne er ikke entydige og skal således anvendes sammen med Kategori og evt. Grundlag. Til og med 2015 findes der 199 forskellige kombinationsmuligheder med Kategori, Grundlag og Forklar. I nogle tilfælde kan værdien i Forklar være entydig og behøver ikke at blive anvendt sammen med Kategori- og Grundlagsniveauerne. Fordi der kommer nye Forklar-værdier hvert år, anbefales det dog at udtrække data med Forklar i kombination med variablene Kategori og Grundlag. Den bedste måde at få et overblik over, hvad de forskellige Forklar-værdier betyder, er ved at bruge excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag .

I Danmarks Statistiks publiceringer bliver niveauet Forklar kun anvendt til at fordele personer, som er familiesammenførte efter om referencen er 1) flygtning 2) dansk/nordisk eller 3) udlænding, men ikke flygtning. Dette er muligt for tilladelser, der er givet fra 2010 og frem. Udlændingestyrelsen udgiver årligt publikationen "Tal og fakta på udlændingeområdet", som kan findes på www.nyidanmark.dk. I denne beskrives lovgivning, ændringer og tilføjelser til opholdstilladelserne og grupperingerne mere detaljeret. For eksempel er det beskrevet i udgaven for 2014, at "Kategorien Voluntør og Working Holiday (arbejdsferieaftale) mv. tidligere har været benævnt "humanitært arbejde". Den indeholder derfor sager fra det øvrige studieområde, hvilket blandt andet indebærer Danida-stipendiater og opholds- og arbejdstilladelser med henblik på at opnå dansk autorisation som læge eller tandlæge", s. 81. Disse typer af ændringer i grupperinger foretager Udlændingestyrelsen med forskellige intervaller.

Værdisæt

D101200.TXT_FORKLAR - Opholdstilladelsens forklar
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 (intet)
10 § 3, stk. 2 - Specialist på individuel kontrakt i overenskomstd. virk.
100 Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieomr. mv.
101 Fodermester
102 Forskere og undervisere
103 Green card (pointbaseret)
104 Grund- og ungdomsuddannelse
105 Idrætsudøvere og trænere
106 Ikke familiemæssig tilknytning til person (Færøerne og Grønland) (EstherH)
107 Ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark
108 Ingen ReferenceType
109 Ingeniører mv.
11 § 4, stk. 1 - Studerende
110 IT-medarbejdere
111 IT-medarbejdere ikke på positivlisten/beløbsordningen
112 Kok
113 Koncernopholdstilladelse
114 Kursus på folkehøjskole
115 Landbrugsmedhjælper
116 Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88)
117 Læger
118 Lønarbejde på Færøerne - EU-statsborgere
119 Med høring af beskæftigelsesråd
12 § 4, stk. 1 - Udstationeret EU-borger
120 Musikere og artister
121 Ophold efter Fribyordningen
122 Pendlere
123 Praktikanter
124 Referencen dansk
125 Referencen dansk/nordisk
126 Referencen flygtning
127 Referencen nordisk
129 Referencen udlænding, men ikke flygtning
13 § 4, stk. 1 og 2 - Udstationerede
130 Religiøse forkyndere mv.
131 Samfundsvidenskab og økonomi
132 Selvstændig erhvervsdrivende
133 Specialister
134 Specialister eller ledere uden høring af organisation
135 Studerende på adgangsgivende kurser
136 Sygeplejersker
137 Tidl. § 13, stk. 3 - Arbejdstilladelse til studerende fra de nye EU-la
138 Tidligere dansk indfødsret
139 Tivolispecialist
14 § 4, stk. 2 - Udstationeret tredjelandsstatsborger
140 Tjenestepersonale i internationale organisationer
141 Trainee
142 Uden høring af arbejdsmarkedsråd
143 Uden høring af beskæftigelsesråd
144 Undervisning, pædagogisk arbejde mv.
145 Ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb
146 Videnmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab
147 Videregående uddannelse (ej Danske Universiteter)
148 Videregående uddannelse under Danske Universiteter
149 Voluntørarbejde, Danida-stipendiater mv.
15 § 5, stk. 1 - Studerende
150 Øvrige på beløbsordningen
151 Øvrige på positivlisten
152 Øvrigt lønarbejde
153 Øvrigt ophold (Færøerne og Grønland) (EstherH)
154 Øvrigt sundhedspersonale
155 Dossier
156 Uledsagede mindreårige
157 Øvrige grunde
159 Særlige individuelle kvalifikationer - Musikere, artister og kunstnere
16 § 5, stk. 1 - Studerende (tidl. 4, stk. 1 (§ 2, stk. 1 (§ 10, stk. 2))
160 Særlige individuelle kvalifikationer - Specialiserede kokke
161 Ikke angivet
162 Phd-ansatte
163 § 7, stk. 3 - Midlertidig beskyttelsesstatus
164 Referencen flygtning, konv./beskyt. status
166 Landbrug - Driftsledere
167 Ukendt
168 Landbrug - Fodermestre
169 Særlige individuelle kvalifikationer - Idrætsudøvere og trænere
17 § 5, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
170 § 9 c, stk. 2 (og tidl. best.) - Udsendelseshindrede
171 Gæsteforsker
172 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer
173 § 9 c, stk. 3, nr. 2 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige
174 Etableringskort
175 § 9 b, stk. 1
176 Ansatte
177 Art. 12 - Familie til skolesøgende børn
178 Fast-track - Forsker
179 Forskere (ej PhD)
18 § 6, stk. 1 - Folkepensionister mv.
180 Jobskifte ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb
181 Referencen flygtning, midlertidig status
182 Specialiserede kokke
183 Start up Denmark
184 Studerende
185 Øvrige med særlige individuelle kvalifikationer
186 Øvrige på fast-track ordningen
187 Referencen flygtning , konv./beskyt. status
188 Driftsledere
189 Fodermestre
19 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
190 Musikere, artister og kunstnere
191 Ingeniører
192 Boreplatform og lignende
193 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
194 Øvrig uddannelse
197 Øvrige på Associering-stand still
199 Satiretegner
2 § 1, 1. led - Lønnet beskæftigelse
20 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler (tidl. § 5, stk. 1 (§ 3, stk. 1 (§
200 Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker
201 Selvstændigt erhvervsdrivende
202 Restaurations- og fødevarebranchen
209 § 9 c, stk. 3, nr. 1 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige
21 § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv.
210 § 9 b, stk. 1 - Humanitær opholdstilladelse
211 Adoption, nære slægtninge mv.
212 Hotel- og restaurantmedarbejdere
213 Medarbejdere indenfor servicebranchen
214 Forskere
215 § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige
216 International pensionist
217 § 6 - Selvstændigt erhverv
218 § 10, stk. 2 - Studerende
219 § 6 - Lønnet beskæftigelse
22 § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. (tidl. § 6, stk. 1 (§ 4, stk. 1 (§
220 Montører
221 Udl. med tidsubegrænset tilladelse
222 § 10, stk. 1 - Pensionist m.v.
223 § 6 - Tjenesteydelser
224 Udvidet besøgsophold
225 § 7 og § 11 - Ægtefæller, børn m.v., der er EF/EØS-statsborgere
226 Med høring af arbejdsmarkedsråd
227 Asyl mv.
228 Barnet dansk/nordisk
229 Specialister eller ledere med høring af organisation
23 § 7, stk. 1 - Konventionsstatus
230 Andre § 9.2.3
231 § 10, stk. 1 - Opholdsret for andre
232 Referencen udlænding men ikke flygtning
233 Uddannelse
234 Barnet flygtning
24 § 7, stk. 2 - B-status
246 Autorisation som sygeplejerske
247 Kandidat
248 Ph.d.
249 Positivlisten for faglærte
25 § 7, stk. 2 - De facto status
250 Professionsbachelor
251 Bachelor
252 Folkepensionister mv.
253 Lønnet beskæftigelse
254 Selvstændigt erhverv
255 Familiemedlemmer
256 Udstationerede
257 Tilstrækkelige midler
258 Ægtefæller mv.
259 Børn
26 § 7, stk. 4 - De facto status
260 Arbejdstilladelse til medfølgende familie
261 Forældre
262 Anden familie
263 Særlov Afghanistan
264 Grænsearbejdere
265 Uledsaget barn
266 Ægtefælle/samlever
267 Mindreårigt barn
268 Familiemedlemmer
269 Andre
27 § 7, stk. 4 - Konventionsstatus
270 Nær familiemæssig tilknytning
28 § 8 - Kvote
29 § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 30, stk. 5
292 Medfølgende barn
293 Voksen
294 Tidligere flygtningetilladelse
3 § 14 - Familiemedlemmer der ikke er EF/EØS-statsborgere
30 § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 34
31 § 9 a, stk. 1 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
33 § 9 a, stk. 1 - Positivliste/Særlig kvalificeret arbejdskraft
34 § 9 a, stk. 17 - Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv.
35 § 9 a, stk. 2 - Efter ophør af tidligere opholdstilladelse
36 § 9 a, stk. 2, nr. 1 - Green card (pointbaseret)
37 § 9 a, stk. 2, nr. 2 - Positivlisten
38 § 9 a, stk. 2, nr. 3 - Beløbsordningen
39 § 9 a, stk. 2, nr. 4 - Koncernopholdstilladelse
4 § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse
40 § 9 a, stk. 2, nr. 5 - Arbejdsmarkedstilknytning
41 § 9 a, stk. 2, nr. 6 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
42 § 9 a, stk. 20 - Green card
43 § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager
44 § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager (L65)
45 § 9 a, stk. 6 - De nye EU-sager (L65)
46 § 9 b, stk. 1 - Humanitære hensyn
47 § 9 c, stk. 1 - Andre
48 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde
5 § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse (tidl. § 1, 1. led (tidl. § 6))
50 § 9 c, stk. 2 - Ganske særlige grunde
51 § 9 c, stk. 2 - Udsendelseshindrede
52 § 9 c, stk. 3 - Ganske særlige grunde
53 § 9 c, stk. 3 - Uledsagede mindreårige
54 § 9 c, stk. 3, nr. 1 - Uledsagede mindreårige
55 § 9 c, stk. 3, nr. 2 - Uledsagede mindreårige
56 § 9 d - Tidligere dansk indfødsret
57 § 9 e, stk. 1 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlo
58 § 9 f, stk. 1 - Religiøse forkyndere mv.
59 § 9, stk. 1, nr. 1 - Tidligere dansk indfødsret
6 § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv
60 § 9, stk. 1, nr. 3 - Adoption, plejeforhold m.v.
61 § 9, stk. 2, nr. 1 - Nær familiemæssig eller lign. tilknytning
62 § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn
63 § 9, stk. 2, nr. 3 - Beskæftigelsesmæssige eller erhvervshensyn
64 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde
65 § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter
66 § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7
67 § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede
68 §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er EU-statsborger
69 §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger
7 § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv (tidl. § 1, 2. led og § 1, 3. led (
70 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er EU-statsborger
71 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger
72 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer (tidl. §§ 7-10 (§§ 5-8 (§§ 7,
73 Adoption
74 Adoption (Færøerne)
75 Ambassadepersonale
76 Andet tidligere opholdsgrundlag end flygtning
77 Andre § 9.2.1
78 Andre § 9.2.4
79 Andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold
8 § 3, stk. 1 i L462 af 17. juni 2008 - Lønarbejde på Færøerne
80 Arbejdsferieaftaler
81 Arbejdstilladelse til autorisation som læge
811 Referencen dansk/nordisk statsborger, cpr-oplysning
812 Referencen flygtning, cpr-oplysning
813 Referencen udlænding, men ikke flygtning, cpr-oplysning
82 Arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse
83 Arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse
84 Associeringsaftalen mellem EU/EØS og Tyrkiet
85 Au pair
86 Autorisation som læge
87 Autorisation som tandlæge
88 Boreplatformsmedarbejder
89 Børn af andre
9 § 3, stk. 2 - Overenskomstdækket ansættelse (nye EU-lande)
90 Børn af flygtninge
91 Cirkusspecialist
911 Referencen dansk/nordisk statsborger, imputeret
912 Referencen flygtning, imputeret
913 Referencen udlænding, men ikke flygtning, imputeret
92 Dansk afstamning
93 Dansk mindretal
94 Dansk mindretal i Tyskland
95 Driftsleder
96 Erhverv/studie i Grønland
97 Erhverv/studie på Færøerne
98 Fam.mæs. tilknytn. til EU-statsborger med lønarb. på Færøerne
99 Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på erhvervsomr.
9997 Nordisk statsborger
9998 Kan ikke imputeres
9999 Indvandret før 1997
271 Familiemæssig tilknytning til person med dansk indfødsret, erhvervsomr.