Gå til sidens indhold

PKAT

Langt navn

Personalekategori for statsansatte

Generel Beskrivelse

Lønmodtagerens personalekategori. Oplysningerne får DST fra Moderniseringsstyrelsen, og er en variabel i Statens LønSystem (SLS).

Detaljeret beskrivelse

Lønmodtagerens personalekategori. Oplysningerne får DST fra Moderniseringsstyrelsen, og er en variabel i Statens LønSystem (SLS). Se https://slsguide.modst.dk/Pkat.aspx (blot klik på søg, så får man alle).

Værdisæt

D161900.TXT_PKAT - Personale kategori kode fra statslige løndata
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
000 **Særlig kategori **
001 Ac-hvs-pkat(tab29)
021 Kiropraktorer
022 Civiløkonomer
023 Hjælpepræster
025 Fængselslæger
026 Efterløn
027 Efterindtægt
028 Mejeriingeniører
029 Undervisn.assistent
030 Tandtekn. Og optiker
032 Cheftekn. Tandlægeh.
033 Underv.assistent kc
036 Bygningskonstruktør
038 Bibliotekarer
039 Erhvervss.kandidater
040 Ingeniørassistenter
042 Forsk.tekn./ing.ass.
043 Arkitekter
044 Ingeniører
045 Teknikumingeniører
046 Jurister/økonomer
047 Bachelorer
048 Bygningskonstruktør
049 Magistre
050 Tekniske tegnere
051 Laboratoriemestre
052 Værkstedsfunkt.g.t.o
053 Forskn.tekn./operat.
054 Maskinmestre
055 Helseassistenter
056 Kemotekn./levn.med.t
057 Inventarkonduktører
058 Værkstedsfunktionær
059 Værkstedsfunktionær
060 Journalister
061 Journalister
062 Faglærere v/spec.sk.
063 Af-konsulenter
064 Dyrlæger
065 Lærerudd. I staten
067 Læger i staten
068 Tandlægekons.krim.f.
069 Tandlæger
070 Eksterne lektorer
074 Inspektører og afdl.
075 Hjemmeværnspersonel
076 Sygep.i bedrifts.tj.
077 Fysio-/ergoter.(bst)
078 Særligt aflønnede
080 Vederlagslønnede
081 Særsk.vederlæggelse
082 Timelønnede
083 Vederlagslønnede
084 Farmaceuter
085 Landinspektører
086 Agronomer
088 Gymnasiemagistre
089 Magistre erhvervssk.
090 Redningspersonel
091 Fremm.tjenst.ydelser
092 Vederlagslønnede
093 Særligt aflønnede
094 Lærere st.teatersk.
095 Observatorer
096 Praktiklærerløn
097 Særligt aflønnede
098 Særlig aflønnet sktr
099 Lærere ved ddf
100 Ik.statsau.revisorer
101 Civiløkonomer, rigsr
102 Akademisk medarb.
103 Særligt aflønnede
104 Regulativløn.medarb.
105 Klinisk lekt/lærere
106 Eksterne lektorer
107 Studenterundervisere
108 Læger v/højere lære.
109 Særligt aflønnede
110 Hk-medarbejdere
111 Ministre
112 Uddannelseskonsulent
113 Konsulenter arb.tils
114 Forsøgsmedarbejdere
115 Jordbrugsteknikere
116 Maskinkonsulenter
117 Konsulenter i underv
118 Konsulenter
119 Lærere,ergo-fysio.sk
120 Særligt aflønnede
121 Speciallægekons.
122 Phare-eksperter
123 Skibspersonel
124 Biologass/o.ass.
125 Individuel. Kontrakt
127 Prøveass (demko)
129 Klinikass (hk)
130 Plantekontrollører
131 Lægeass./sessionslg.
132 Forsøgsteknikere
133 Faglærer klinikass.
134 Erhvervsvejledere
135 Kørelærere
136 Lager- og handelsarb
138 Arbejdere, hvidesten
139 Gartn.og gartneriarb
140 Faglærte slagtere
141 Medhjælpere st.filmc
142 Funktionærer
143 Postarbejdere
144 Slagteriarbejdere
145 Landmålingsteknikere
146 Operatører
147 Faglærte gartnere
150 Økonomaer
153 Lærere ansat ved CVU
154 Lærere, selvejeinst.
155 Sceneteknikere
156 Teaterteknikere
157 Lydtekniker
158 Tekn.personale dkt
159 Fritids-/kulturm.arb
160 Værnepl.personel
161 Stampersonel (elev)
162 Lærere v skovskolen
163 Omsorgsmedarbejdere
164 Lægekonsulent luftf.
165 Stampersonel (elev)
166 Stampersonel a-løn
168 Stampersonel k.pens.
169 Efg-elever,transport
170 Stampersonel b-løn
171 Tjm.ans.stampersonel
172 Lærlinge og efg-elev
174 Skovtekniker
177 Amtskommunalt ansatt
178 Værkstedsass./ledere
179 Håndværkere i staten
180 Tilsynsfunktionærer
181 Rengøringsass odense
182 Icu-ansatte
183 Kommunalt ansatte
184 Rengøringsassistent
185 Grafiske arbejdere
186 Officerer
187 Officerer
188 Officerer
189 Mil.tjenestemænd
190 Pæd.omsorgsmedarb.
191 Skolebetjente
192 Timelærer/vikarer
193 Socialrådgivere
194 Børne- og ungd.pæd.
195 Håndværkere i pdk
196 Tolke
197 Pædagogmedhjælpere
198 Kons.tekn./konduktør
199 Overdyrlæger
200 Specialarbejdere
201 Tjenestemænd
202 Tjenestemænd-pp
203 (anvendes af pensab)
204 (anvendes af pensab)
205 Kontorassistent-pp
206 Tjenestemandslign.
207 Tjenestemænd(åremål)
208 Tjm.ans.stampersonel
209 Cykelbude
210 Postarbejdere
211 Tjenestemandslign.
212 Tjm.lign kgl. Teater
213 Officerer tjm.ans.
214 Industriarbejdere
215 Officerer tjm.lign.
216 Stampers. Tjm.lign.
217 Stampers. Tjm.lign.
218 Militære mekanikere
219 Postbestyrere (tid)
2'2 Husmedhjælpere
220 Tjm.ans. Mekanikere
221 Køkkenmedhjælper
222 Vederlagslønn. Pens.
223 Lærere m.fl. Grundsk
224 Servicemedarbejdere
225 Tjm-hvs-pkat(tab36)
226 Fagfotografer
227 Repetitør kgl.teater
228 Faglærte arbejdere
229 Jordemødre
230 Lær/led v.eftersk.mv
231 Bioanalytikere
232 Økonomaassistenter
233 Bilprøveassistenter
234 Bilassistenter
235 Fysioterapeuter
236 Lab.funktionærer
237 Lærere m.fl. Grundsk
238 Edb-medarb. Hk
239 Edb-medarb. Prosa
240 Kontorfunktionærer
241 Lær/led v.eftersk.mv
242 Apoteksdefektr.-ass
243 Tjenestem. Told/skat
244 Pedeller og retsbude
245 Særligt aflønnede
246 Tekniske ledere
247 Rengøringsassistent
248 Specialarbejdere m.f
249 Syersker
250 Stampersonel råd.tj.
251 Sygeplejersker/radio
252 Vagt- og sikkerhedsf
253 Radiotelegrafister
254 Præster
255 Teknisk servicemeda.
256 Lærere (civiludd.)
257 O.ensk.ans told/skat
258 Kokke/kogersker
259 Postbestyrere (enh)
260 Tjenestemandslign.
261 Soc-og sundh.ass.mf.
262 Kørelærere
263 Installatører, gto
264 Styrmd.og maskmestre
265 Kantinel./reng.insp.
266 Køkkenassistenter
267 Kadetter
268 Reservelæger
269 Officerer(værnepl.)
270 Værnepl.personel
271 Stampersonel a-løn
272 Officerer på kontr.
273 Militærlæger
274 Officerer råd.tj.
275 Officerer pilotløn
276 Stampersonel cs
277 Stampersonel råd.tj.
278 Sygeplejersker-råd.
279 Efg-køkkenass.elev
280 Skibsass. I esbjerg
281 Motormænd, esbjerg
282 Pedel spec.arb.skole
283 Pedeller - arb.mænd
284 Fysio/ergo.arb.tils.
285 Piccolo/piccoline
286 Ledere og lærere
287 Ledere og lærere
288 Ungkok/stewardesse
289 Kantineledere (arbl)
290 Bestyrere (provins)
291 Bestyrere (kh)
292 Parkeringskontrollør
293 Særligt aflønnede
294 Særligt aflønnede
295 Optikere
296 Sanitører
297 Uv.ass.fodterapeutsk
298 Skuesp. St.teatersk.
299 Køkkenledere
301 Egenpension
302 Enkepension
303 Børnepension
304 Ventepenge
305 Tilskadekomstpension
306 Tilskadekomstpension
308 Efterindtægter
309 Efterindtægt
310 Efterindtægt
315 Egenpension
316 Ægtefællepension
319 Børnepensionstillæg
320 Børnepension
321 Opsat pensionsreg.
322 Opsat egenpension
323 Opsat ægtefællepens.
324 Opsat børnepension
325 Opsat grønlandspens.
326 Ventepenge
327 Rådighedsløn
328 Efterindtægt
329 Kval.svagelighedsp.
330 Efterindtægt
331 Efterindtægt
335 Tilskadekomstpension
336 Tilskadekomstpension
337 Supplementsunderstøt
338 Supplementsunderstøt
339 Pens.lgn. Understøt.
340 Pens.lgn. Understøt.
341 Pens.lgn. Børneustøt
342 Pens.lgn. Understøt.
343 Pens.lgn. Understøt.
344 Understøttelser
345 Understøttelser
347 Understøttelser
349 Understøttelser
350 Hædersgaver
351 Legater
352 Kunstnerydelser
353 Rådighedsløn
354 Ventepenge
355 Supplementsunderstøt
357 Supplementsunderstøt
358 Supplementsunderstøt
360 Ministeregenpension
361 Ministerenkepension
362 Ministerventepenge
363 Ministerbørnepension
364 Min.børnepens.tillæg
365 Europaparlemantar.
366 Min.eftervederlag
373 Understøttelser
374 Understøttelser
375 Understøttelser
376 Opsat understt (337)
377 Opsat understt (357)
381 Rådighedsløn
382 Ventepenge
393 Diverse ydelser
398 Tidl. Tj.mand.
399 Tillagt pensionsanc.
401 Tjenestemænd
402 Tjenestemænd grl pp
407 Personlig kontrakt
410 Postarbejder........
411 Tjenestemandslign.
412 Arbejdsledere.......
414 Køkkenass./-ledere
415 Hand.-og kont.pers.
416 Sti-elever
417 Reservepolitibetjent
418 Skibsfører/styrmænd
422 Særligt aflønnede
439 Butiks- & lagerpers.
440 Hk-funktionærer
442 Edb medarbejdere hk
443 Arkitekter
444 Civil- & akademiing.
445 Teknikumingeniører
446 Jurister
448 Konstruktører
449 Magistre
454 Maskinmestre
456 Plejemødre,økonomaer
459 Specialmedarbejdere
461 Tekniske tegnere/ass
462 Faglærte arbejdere
463 Faglærte og ikke fag
464 Vejrobservatører
465 Attaveqaat (teletek)
467 Tolke
471 Kommunikationsmedarb
472 Varmemestre,pedeller
480 Honorarlønnede
484 Honorarløn, grønland
485 Elever/lærlinge
492 Indiv.aflønnede grl.
493 Særl. Aflønnede grl.
500 Særligt aflønnede
501 Garderobedamer
502 Kontrollører
503 Personale ved d.k.t.
504 Påklædere
505 Musikassistenter
507 Korassistenter
508 Lærere ved læseskole
509 Eksterne lektorer
510 Skuespill./operasang
512 Skuespill./operasang
513 Musikere kgl. Kapel
514 Musikere kgl. Kapel
516 Operasangere
517 Operasangere
518 Balletdansere
519 Balletdansere
520 Bådsmænd/matroser
521 Skibsassistenter mfl
522 Elektriker, istjen.
525 Vts-personel
526 Decca-assistenter
530 Læger dansk fors.sel
531 Interviewere
533 Ufagl.kantinedamer
535 Journalistpraktikant
537 Lærer/leder prod.sk.
538 Jord-og beton. Serum
539 Mellemledere
540 Korrespondenter
542 Kontorfunk. Tele
545 Projektløn
547 Sagkyndig konsulent
548 Egu-elever
549 Stipendiater
550 Uddannelsesydelser
551 Ansat i besk.projekt
552 Edb-medarbejdere
553 Ph.d. studerende
554 Ph.d. studerende
555 Skolepraktikelever
560 Eksportstipendiater
567 Civile værnepligtige
570 Ansatte, vagar lufth
571 Ansatte, vagar lufth
580 Klinisk professorer
581 Vederlagslønnede
582 Pædagogmedhj. Børne.
583 Pædagogisk personale
584 Sygepleje.arb.tils.
585 Sanitører m. Fl.
590 Hovmestre m.fl.
591 Bådsmænd/matroser
592 Overstyrmænd m.fl.
594 Kvartermestre
596 Læge, skoleskibet
597 Mask.chefer/-mestre
599 Radiotelegrafister
601 Invd.ansatte. Drka
602 Hk/sl-ansatte centre
603 Specialarbejdere
604 Sygeplejersker
605 Lærere ved centre
606 Køkkenmedarbejdere
608 Reserv. Dk røde kors
609 Reserv. Dk røde kors
610 Reserv. Dk røde kors
611 Reserv. Dk røde kors
612 Reserv. Dk røde kors
613 Reserv. Dk røde kors
614 Reserv. Dk røde kors
615 Reserv. Dk røde kors
622 Vederlagsl. Pension.
626 Reserveret scl
627 Reserveret scl
630 Håndværkere,murere
631 Reserveret scl
632 Reserveret scl
633 Reserveret scl
634 Reserveret scl
635 Reserveret scl
636 Reserveret scl
637 Reserveret scl
638 Reserveret scl
639 Reserveret scl
641 Ekspedienter cat.
642 Færgerestauranter
643 Inspektører catering
644 Stewarder catering
645 Cateringmedarbejdere
646 Akademikere
647 Lokomotivførere
648 Kontorpersonale m.v.
649 Håndværkere
650 Depotservicemedarb.
651 Stat.servicemedarb.
652 S-togsrevisorer
653 Reserveret dsb
654 Særpræster
655 Hjælpesærpræster
657 Kokke, koge-/sm.br.
660 Værnepl.personel
661 Stampersonel (elev)
665 Stampersonel (elev)
666 Værnepl.personel
667 Kadetter (cf)
668 Særligt aflønnede
669 Særligt aflønnede
670 Vok-ansat
671 Finanssektoren pdk
672 Kasserere i pdk
673 Tekniske tegnere pdk
674 Kontorelever
675 Arbejdsleder mfl dpf
676 Post danmark
677 Rengøringsassistent
678 Post danmark
679 Post danmark
680 Post danmark
681 Befalingsm.bk.stamp.
682 Off. Tjm.lign. (cf)
683 Stampersonale m/rådh
684 Off. Råd.tjm. (cf)
686 Stampers.k.pens.(cf)
687 Kontraktansatte
688 Bilaterale rådgivere
689 Undervisere / lærere
690 Redningspersonel
692 Forstandere amu cent
693 Særl.afløn.timeløn
694 Særl.afløn.timeløn
695 Timelærere handelssk
696 Timelærere teknisksk
697 Timelærere maskinm.s
700 Specialarb.(timeløn)
714 Industriarb.(timel.)
715 Musikerass.(timeløn)
721 Husmedhjælp.(timel.)
728 Faglærte arb.(tim.)
740 Kontorfunk.(timeløn)
745 Kasernearb.(timeløn)
746 Rengøringsinspt.
747 Rengøringsassistent
748 Specialarb. (timel.)
749 Psykologer (timeløn)
750 Psyk.kons.timeløn
752 Vagt/sikhedsf.timel.
753 Prøvetagere, pl.dir.
754 Bi.inspek./tilsynsm.
760 Skibsassistenter
761 Skibsassistenter
762 Skibsassistenter
763 Dis-ansatte
764 Dis-ansatte
765 Skibsofficerer
766 Skibsofficerer
767 Skibsofficerer
768 Maskinmestre
769 Styrmænd
770 Inspektører catering
771 Ekspedienter cat.
772 Færgerestauranter
773 Dis-ansatte
774 Stewarder catering
777 Læger (vederlagsløn)
780 Vederlagsløn eeng.
781 Timelønnede
782 Timelønnede
784 Fejlrettelse
785 Voksenudd.støtte
787 Studenterundv. Eeng
789 Socialrådg.(timeløn)
790 Bibliotekar(timeløn)
791 Fremm.tjenst.ydelser
792 P.kontrollør timeløn
793 Særl.afløn.timeløn
794 Særl.afløn.timeløn
795 Fyrpassere
796 Garnisonstandlæger
797 Distriktslæger
798 Depottilsynsførende
799 Praktiklærerløn
800 Automekanikere
802 Håndværkere/fo dsb
803 Skibsassistenter
804 Jernbanearbejdere
805 Kontorpersonale dsb
806 Lastbilchauffører
807 Togrengøringsass.
808 Rutebilchauffører
809 Skibsassistenter
810 Håndværkere
811 Trafiklederassistent
812 Kontorfunktionærer
813 Terminalpersonale
814 Skibsassistenter
815 Lagerarbejdere
816 Havnearbejdere (dsø)
817 Håndværkere (dsø)
818 Matroser m.v. (dsø)
819 Kontorpersonale m.v.
820 Rutebilchauffører
824 Medhjælpere timeløn
829 Landpersonale
830 Rengøringsassistent
831 Reserveret dsb
832 Reserveret dsb
833 Reserveret dsb
835 Stationsbetjente
836 Kontorpersonale m.v.
840 Husmedhjælpere
841 Ekspedienter cat.
842 Færgerestauranter
843 Reserveret dsb
844 Stewarder catering
845 Cateringmedarbejdere
846 Reserveret dsb
847 Lokomotivførere
848 Kontorpersonale m.v.
849 Håndværkere
850 Depotservicemedarb.
851 Stat.servicemedarb.
852 Reserveret dsb
853 Reserveret dsb
860 Trafikdisponenter
861 Kontorpersonale bane
862 Reserveret dsb
863 Reserveret dsb
870 Dis-ansatte
871 Ekspedienter cat.
872 Færgerestauranter
873 Dis-ansatte
874 Stewarder catering
875 Skibsassistenter
876 Skibsassistenter
877 Dis-ansatte
878 Dis-ansatte
879 Dis-ansatte
896 Sanitører (timeløn)
899 Indlånte medarbejd.
900 Akademikere
902 Styrm./overstyrmænd
903 Håndværkere (dsø)
904 Matroser m.v. (dsø)
905 Lagerarbejdere
906 Havnearbejdere (dsø)
907 Terminalpersonale
908 Skibsassistenter
909 Landpersonale
910 Rengøringsassistent
911 Trafiklederassistent
912 Kontorfunktionærer
914 Jernbanearbejdere
915 Lastbilchauffører
916 Rutebilchauffører
917 Togrengøringsass.
918 Kontorpersonale dsb
920 Skovarbejdere
921 Automekanikere
922 Elektrikere
923 Maskinmestre
925 Skibsassistenter
926 Skibsassistenter
927 Tilsynsformænd
928 Værkstedsledere
929 Håndværkere/fo dsb
930 Kontorpersonale m.v.
931 Lokomotivførere
932 Togførere
933 Reserveret dsb
934 Håndværkere
935 Stationsbetjente
936 Kontorpersonale m.v.
937 Bedriftslæger i dsb
938 Arbejdere, planteavl
939 Hovmestre/butiksled.
940 Transportdisponenter
941 Bådsmænd,matroser mf
942 Styrmænd,maskinmestr
943 Skibsfører
944 Donkeymænd,motormænd
945 Ueksamin. Maskinass.
946 Restaurations/butik.
947 Tjenere
948 Kontorfunkt. Bht
949 Terminalarbejder
950 Havnearbejder
951 Rengøringsass.
952 Snedkere/tømrere
953 Elektriker
954 Maskinmestre
958 Maskinchefer
959 Skibsassistenter bht
960 Trafikdisponenter
961 Kontorpersonale bane
962 Reserveret dsb
963 Reserveret dsb
964 Erhvervselever
968 Selskabstjenestemænd
969 Rutebilchauffører
973 Kokkelærlinge
976 Timeløn v. Folkeh.sk
978 Bornholmstrafikken
982 Ledere/lærere (pfa)
983 Ledere/lærere (tjml)
987 Led/lær. Daghøjsk.
988 Led/lær. Prod.sk.
991 Navigatører
992 Skibsofficerer
993 Timel. Gravermedhj.
994 Ok-ansat. Fastansat
995 Ok-ansat. Ej fastans
996 Ok-ansat. Andre