Gå til sidens indhold

Konkurser

Beskrivelse

Statistikken belyser udviklingen i antal erklærede konkurser. Antallet af konkurser fordeles efter erhvervshovedgrupper (brancher) og geografi. Fra 2009 (med omlægning til registerbaseret metode) fordeles konkurserne desuden efter levetid, omsætning og beskæftigelse. Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder.

Ved en konkurs forstås retsforfølgning mod en insolvent skyldner, hvorved hele hans formue inddrages til fyldestgørelse af hans kreditorer. Antallet af erklærede konkurser (dekreter) er opgjort ekskl. Færøerne og Grønland.

Efter den optællingsbaserede metode tælles både personlige og virksomhedskonkurser. Med den registerbaserede metode tælles kun virksomhedskonkurser, dvs. konkurser vedrørende et cvr-nummer.

Levetid For de konkursramte virksomheder opgøres levetiden som forskellen mellem deres registrerede startdato (i CVR/ESR) og datoen for konkursdekretets annoncering i Statstidende. Der offentliggøres dels en gennemsnitlig levetid for månedens konkurser, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 levetidsgrupper: '0-2 år' (dvs. 2 år eller derunder), '3-5 år' (dvs. over 2 år og op til og med 5 år), '6-10 år' (dvs. over 5 år og op til og med 10 år) og '10+ år' (dvs. over 10 år).

Omsætning Via det Erhvervsstatistiske Register (ESR) findes oplysninger om de konkursramte virksomheders årlige omsætning. Omsætningsoplysningerne stammer fra Firmaernes køb og salg (også kaldet momsstatistikken) og der henvises til denne statistiks varedeklaration for uddybende information om omsætningsdefinitionen. Omsætningstallene stammer fra det seneste afsluttede år. Der offentliggøres dels en samlet årlig omsætning i månedens konkursramte virksomheder, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 omsætningsgrupper: 'Ingen' (dvs. ikke momsregistreret), 'under 1 mio. kr.', '1-15 mio. kr.' og 'over 15 mio. kr.' Virksomheder med indberettet negativ omsætning eller indberettet 0 kr. i omsætning tæller i gruppen 'under 1 mio. kr.'.

Beskæftigelse Via det Erhvervsstatistiske Register (ESR) findes oplysninger om de konkursramte virksomheders kvartalsvise beskæftigelse. Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra den ATP-baserede 'Beskæftigelsesindikator for lønmodtagere' og der henvises til varedeklarationen for denne for uddybende information om definitioner og opgørelsesmetode. Beskæftigelsestallene stammer fra seneste tilgængelige afsluttede kvartal. Et nyt kvartals tal er typisk tilgængelige efter cirka 2 måneder, for september er tallene således fra 2. kvartal. Der offentliggøres dels en samlet beskæftigelse i månedens konkursramte virksomheder, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 beskæftigelsesgrupper: 'Ingen' (dvs. ingen indberetning til ATP), '0-9 ansatte', '10-19 ansatte' og 'over 20 ansatte'.

Geografi Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Før 2007 opdeling på landsdele (Hovedstaden, Øerne og Jylland).

Branche (DB07 grupper) 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3 Bygge og anlæg 4 Handel og transport mv.: G Handel G1 Handel med biler og motorcykler G2 Engroshandel G3 Detailhandel H Transport I Hoteller og restauranter 5 Information og kommunikation 6 Finansiering og forsikring 7 Ejendomshandel og udlejning 8 Erhvervsservice 9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 10 Kultur, fritid og anden service 11 Uoplyst aktivitet

Der findes ingen delopgaver under Konkurser

Variable