Gå til sidens indhold

Konjunkturbarometer for Bygge og anlægsvirksomhed

Beskrivelse

Indholdsbeskrivelse Konjunkturbarometret giver en række svar på centrale konjunkturmæssige forhold inden for bygge og anlæg. Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af både faktiske forhold og forventningerne til en kommende 3-måneders periode. De vigtigste variable er beskæftigelse, omsætning, tilbudspriser, ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger.

Statistiske begreber Populationen: der ligger til grund for konjunkturbarometerundersøgelsen er afgrænset til private virksomheder inden for bygge- og anlægsvirksomhed med angivet hovedbranche inden for hovedgruppe 41, 42 og 43 i Dansk Branchekode 2007. Før januar 2009 var konjunkturbarometerundersøgelsen afgrænset til private virksomheder inden for hovedbranche 45 i Dansk Branchekode 2003. Dog blev tagdækningsvirksomhed, brolæggermestre, kloakmestre, stilladsforretninger, bygge- og anlægsvirksomhed som kræver specialisering i øvrigt, isoleringsvirksomhed, stukkatørvirksomhed, gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed, andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt og udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersoanle først inkluderet i undersøgelsen fra og med januar 2006

Stikprøveudsnittet er baseret på bygge- og anlægsstatistikkens faglige enheder, der er dannet ved at henføre virksomheder med samme branchetilhørsforhold inden for et firma til en rapporteringsenhed. Udsnittet består af ca. 750 af landets bygge- og anlægsvirksomheder, der repræsenterer ca. 1/3 af den totale beskæftigelse i sektoren. Virksomheder med 4 eller færre beskæftigede udvælges ikke til undersøgelsen, mens virksomheder med 5 eller flere beskæftigede udvælges tilfældigt. Sandsynligheden for at blive udtrukket stiger med antallet af beskæftigede i virksomheden.

Barometrets spørgsmål: Oplysningerne til konjunkturbarometret indhentes hver måned. Virksomhederne spørges om deres vurdering af de foregående tre måneder med hensyn til udviklingen i beskæftigelsen, omsætningen og tilbudspriserne ved licitation samt deres forventninger hertil for de kommende tre måneder. Endvidere spørges om virksomhedens vurdering af ordrebeholdningen ultimo den aktuelle måned. Afslutningsvis spørges der, om der har været produktionsbegrænsninger ultimo måneden og i bekræftende fald bedes virksomhederne afkrydse hvilke begrænsninger.

Opregning: Virksomhedernes svar tælles med en værdi, som svarer til deres respektive beskæftigelse. Beskæftigelsesoplysningerne opdateres hvert kvartal. De sammenvejede tal fra virksomhederne offentliggøres i form af relative tal, fx 35 pct. større, 50 pct. uændret og 15 pct. mindre for omsætningen den pågældende periode sammenlignet med omsætningen i den foregående periode. Det betyder, at virksomheder repræsenterende 35 pct. af de beskæftigede har svaret større omsætning, hvorimod virksomheder repræsenterende 15 pct. af de beskæftigede har svaret mindre omsætning.

Forskellen mellem procenttallene for "større" og "mindre" benævnes nettotal, og fortolkes som tendensen i udviklingen. Nettotallene siger således intet om størrelsen af væksten eller tilbagegangen. Et nettotal på fx +20 pct. er således ikke udtryk for en forventet vækst på 20 pct. I stedet henviser tallet til, at der forventes en fremgang i omsætningen (netto) i virksomheder, der repræsenterer 20 pct. af den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren.

På basis af et simpelt gennemsnit af beskæftigelsesforventningerne til de kommende tre måneder samt vurderingen af ordrebeholdningen beregnes den sammensatte konjunkturindikator, der er et udtryk for de samlede forventninger til udvikling inden for bygge- og anlægssektoren de kommende 3 måneder.

Den sæsonkorrigerede indikator offentliggøres på månedbasis som supplement til den månedlige ikke-sæsonkorrigerede konjunkturindikator. Tidligere blev den sæsonkorrigerede konjunkturindikator offentliggjort på kvatalsbasis, men fra januar 2001 omfatter serien tilstrækkelig data til at sæsonkorrigere på månedbasis. Forventningerne til beskæf

Delopgaver

Der findes ingen variable under Konjunkturbarometer for Bygge og anlægsvirksomhed