Gå til sidens indhold

Koncerner i Danmark (ESDVH)

Beskrivelse

Dataserien Koncerner i Danmarks formål er at belyse koncernrelationer i det danske erhvervsliv gennem antallet af danske koncerner, antallet af danske firmaer i danske koncerner samt antallet af fuldtidsansatte heri.

Statistikken belyser koncerner og antallet af tilknyttede firmaer i Danmark, hvoraf mindst et af firmaerne i koncernen skal have været reelt statistisk aktivt i referenceåret. Statistikken dækker den private sektor, med undtagelse af primær-erhvervene og personligt ejede virksomheder. Dataserien dækker fra 2009 og frem.

Statistikken anvender ligesom Generel Firmastatistik (henvisning til dokumentation) bagatelgrænsen som kriterie for reelt aktive firmaer. Dog medtages alle firmaer i en koncern i koncernstatistikken, såfremt blot ét af firmaerne i den pågældende koncern betragtes som reelt statistisk aktivt.

Koncernstatistikken er baseret på et koncernregister fra ErhvervsStatistisk Register (ESR). Koncernrelationer fra registret bliver fejlsøgt manuelt.

Koncerner er konstellationer bestående af to eller flere firmaer i Danmark. Der er tale om en koncern, når et firma lokaliseret i Danmark kontrollerer mere end 50 pct. af en andet firma, også lokaliseret i Danmark. Kontrol er defineret som majoritet af stemmerettigheder først, og dernæst af ejerandel.

Danske firmaer, som udelukkende ejer udenlandske datterselskaber og som ikke er ejet af et andet dansk firma, betragtes ikke som en koncern, og udelades af statistikken. Danske firmaer der er ejet direkte fra udlandet, medtages kun hvis de overordnet er kontrolleret af et andet firma i Danmark.

Dataserien indeholder cvr_nr for alle firmaer, der indgår i koncerner, samt cvr_nr for det firma der er ’head-of-group’ (HOG) i de respektive koncerner. HOG er det øverste firma, lokaliseret i Danmark, i den pågældende koncernstruktur. Det er dette cvr_nr der bruges til at identificere den individuelle koncern i det pågældende referenceår, da alle datterselskaber i koncernen er forbundet til denne HOG via variablen Hog_cvr_nr. Således er dette nummer at betragte som en slags koncern-id, som skifter i takt med at det kontrollerende firma på toppen udskiftes.

For at kunne genskabe statistikbanktabellerne, skal man foruden cvr_nr og hog_cvr_nr fra denne dataserie bruge følgende variable fra Generel Firmastatistik: gf_aarsv, gf_gr010_db07

Statistikken står i modsætning til udenlandsk ejede virksomheder i Danmark (IFATS) (henvisning til dokumentation) og danske datterselskaber i udlandet (OFATS) (henvisning til dokumentation), som belyser henholdsvis. udenlandsk ejede virksomheder i Danmark og danske datterselskaber i udlandet. De tre statistikker repræsenterer tilsammen de tre forskellige muligheder firmaer i Danmark kan indgå i ejerskabsrelationer på.

Bemærk at koncerner som har ejerskabsrelationer der kvalificerer dem til at være med i mere end én af disse statistikker, vil være repræsenteret i hver statistik med disse respektive relationer og led mellem firmaer Ved at kombinere koncernstatistikken med IFATS og OFATS, får man dermed et helhedsbillede af det danske erhvervslivs koncernrelationer internt samt globalt/på tværs af landegrænser.

For at få et fuldt overblik over den enkelte koncern, anbefales det at søge ud fra Hog_cvr_nr, da alle datterselskaber i koncernen er linket til HOG’en. Hog_cvr_nr kan også bruges til at følge koncerner over tid, når den samme virksomhed er HOG igennem perioden.

Læs statistikdokumentationen for Koncerner i Danmark.

Variable: