Gå til sidens indhold

GF_VTV

Langt navn

Værditilvækst

Generel Beskrivelse

Forskellen mellem værdien af produktionen og forbrug i produktionen i hele kroner.

Detaljeret beskrivelse

Variablen eksisterer fra og med 2001

Værditilvæksten beregnes som: Omsætning + Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver (AUER) + Andre driftsindtægter (ADR) + Forøgelse/formindskelse af lagervareforbrug - Køb af varer til videresalg (vareforbrug, handelsvarer) (KVV) - Køb af råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og emballage (KRHE) - Køb af energi (KENE) - Køb af lønarbejde og underentrepriser (KLOE) - Udgifter til husleje (UDHL) - Udgifter til anskaffelse af småinventar/driftsmidler med kort levetid (UASI) - Udgifter til vikarbureauer (UDVB) - Udgifter til langtidsleje og operationel leasing (ULOL) + Ordinære tab på debitorer (konstaterede tab samt ændring i hensættelse til imødegåelse af tab (Post 11)) (OTDE)
- Eksterne omkostninger i øvrigt (bortset fra poster af sekundær karakter)* (Post 12) (EKUD) - Sekundære udgifter (SEUD)

Ved sammenligning med GF_vtv_1, der findes i data fra perioden 1999-2000, er der mindre databrud, idet ordinære tab på debitorer i vtv_1 blev beregnet som 0,0079% af TGT (tilgodehavender i alt).

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel