Gå til sidens indhold

FAMSOCIOGRUP_13

Langt navn

Familiens socioøkonomiske gruppe Def13

Generel Beskrivelse

Famsociogrup_13 er socio13 for den voksne person i familien der har den højeste personindkomst (ERHVERVSINDK_13 + Off_overforsel_13 + PRIVAT_PENSION_13, + resuink_13 - KORSTOETT - KORYDIAL,0).

Den socioøkonomiske klassifikation dannes ud fra oplysninger om væsentligste indkomstkilde for personen. Ud fra indkomstkilden fastlægges, om personen er selvstændig erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken, herunder pensionist, kontanthjælpsmodtager eller uddannelsessøgende. Denne hovedopdeling er lig med opdelingen i beskæftigelsesstatus - jf. variablen BESKST13.

Sociogrupperne videreopdeles for selvstændige ud fra antal ansatte i virksomheden, og for lønmodtagere ud fra fagklassifikation, hovedniveau for fagklassifikation DISCO08_ALLE_INDK_13, Se også bilag til variablen SOCIO02 "Socio02 ud fra DISCO-08 nomenklatu.docx"

Studerende og unge under uddannelse, som er karakteriseret som lønmodtagere i klassifikationen BESKST13, og som har arbejdet mindre end 950 timer i løbet af året bliver i SOCIO13 klassificeret som studerende. Personer med uddannelsesmarkering og beskæftigelsesstatus andet (BESKST13='08') får ligeledes i SOCIO13 værdien 310 (studerende og unge under uddannelse).

Sociogrupperne videreopdeles for selvstændige ud fra antal ansatte i virksomheden og for lønmodtagere ud fra fagklassifikation, hovedniveau for fagklassifikation DISCOALLE_INDK, jf. tabel 3 i vedlagte bilag, "DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc". Fra 2010 se også dokumentet "Socio02 ud fra DISCO-08 nomenklatu.docx"

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable SOCIO13 er lig med variablen PRE_SOCIO på nær gruppen af lønmodtagere. Disse videreopdeles i SOCIO13 ud fra 1. ciffer i DISCO-koden.

Opdelingen af lønmodtagere i SOCIO13 er baseret på fagklassifikationsvariablen DISCO_ALLE_INDK_13 (1991-2009) og DISCO08_ALLE_INDK_13 fra 2010. Underopdelingen af lønmodtagere fastlægges ud fra 1. ciffer i DISCO-klassifikationen.

Ved skiftet fra dansk branchekode 03 (DISCO_ALLE_INDK_13 før 2010) til dansk branchekode 08 (DISCO08_ALLE_INDK_13 fra 2010) indplaceres de fleste lønmodtagere i samme SOCIO13 kategori. Størstedelen af sygeplejerskearbejdet samt alt pædagogarbejde og en del salgs- og finansieringsarbejde skifter hovedgruppe fra 3 til 2. Dette skift omfatter ca. 200.000 personer. Fra 2010 er der foretaget en række korrektioner, som afbøder de fleste ændringer i SOCIO-grupperingen som følge af ændringen i DISCO-nomenklatur, jf. bilag:"Socio13 ud fra DISCO-08 nomenklatur.docx". Mellem 10.000 og 30.000 personer skifter fra SOCIO02 gruppering 133 til gruppering 132 som følge af ændringen i DISCO-nomenklaturen.

FORSKEL på SOCIO13 og SOCIO02 Variablen SOCIO13 dannes ud fra samme principper som variablen SOCIO02, med få undtagelser:

  • Selvstændigt erhvervsdrivendes indkomst er netto for kapitalindkomster (hvor der i BESKST02 er regnet med overskud før renteudgifter og -indtægter). (Ca. 8.000 personer i 2012 skifter status fra selvstændige i BESKST02 til anden kategori i BESKST13.)

  • Personer på ledighedsydelse (og fra 2013 uddannelsesydelse), fleksløntilskud, uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb som hovedindkomstkilde flyttes fra gruppen af øvrige ude af erhverv til kontanthjælpsmodtagere (ca. 12.000 personer i 2012).

  • Alle beløbssatser, som anvendes til dannelsen af SOCIO13 (se BESKST13) korrigeres nu med prisudviklingen, jf. vedlagte bilag: BESKST13.pdf.

Studieaktive personer med en lønindkomst over grundbeløbet på lige under 60.000 kr. i 2012 bliver i SOCIO02 kategoriseret som lønmodtagere og ikke som studerende. Dette ændres i SOCIO13, så det nu kun er studerende med mere end 950 arbejdstimer, som bliver lønmodtagere. Dette betyder, at gruppen af studerende vokser i 2012 med op imod 116.000 personer, der før var kategori-seret som lønmodtagere.

Kategorien "andre" kodeværdi 410 er karakteriseret ved: Personen ikke er under uddannelse og (kontanthjælpsydelser er større end erhvervsindkomst + dagpenge + folke-og førtidspension) og (kontanthjælpsydelser er mindre end grundbeløb). (I 2005 er grundbeløbet på 49.138 kr.; det reguleres med forbrugerprisindekset)

Ændring over tid

Fra 1991 til 1993 er selvstændige ikke underopdelt efter hvor mange ansatte de har i virksomheden( de har alle kodeværdien 110)

Fra 2008 indgår dage på feriedagpenge ikke i opgørelsen af ledighedsgraden. Dvs. at antallet af personer karakteriseret som "arbejdsløs mindst halvdelen af året" (SOCIO13=210) reduceres i forhold til opgørelser for årene før 2008.

Fra 2008 erstattes ATP-opgørelse med løntimer til at måle lønarbejdets omfang.

Ændringer over tid Fra 2011 er metode til imputering af manglende DISCO08 kode ændret. Det giver en lille ændring for ca. 3000 personer.

I 2014 mangler der en del DISCO-koder på det private område (manglende op-lysning eller for dårlig kvalitet), ca. 100.000. Nogle af disse bliver imputeret ved hjælp af oplysninger fra A-kassemedlemsskab samt fra uddannelsesoplysninger koblet med branchekode for arbejdssted. Resultatet er, at 20-25.000 personer skifter socio-klassifikation fra 134 til 139 (stillingsangivelse ikke oplyst) og ca. 15.000 flytter fra klassifikation 135 til 139.

Værdisæt

D260206.TXT_FAMSOCIO - Familiens socioøkonomiske gruppe
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2002 0 Ikke i AKM
01-01-2002 111 Selvstændig, 10 eller flere ansatte
01-01-2002 112 Selvstændig, 5 - 9 ansatte
01-01-2002 113 Selvstændig, 1 - 4 ansatte
01-01-2002 114 Selvstændig, ingen ansatte
01-01-2002 120 Medarbejdende ægtefælle
01-01-2002 131 Topleder i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
01-01-2002 132 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau
01-01-2002 133 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau
01-01-2002 134 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau
01-01-2002 135 Andre lønmodtagere
01-01-2002 139 Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst
01-01-2002 210 Arbejdsløs mindst halvdelen af året(nettoledighed)
01-01-2002 220 Modtager af dagpenge (aktivering og lign.,sygdom, barsel og orlov)
01-01-2002 310 Elever min. 15 år, under uddannelse
01-01-2002 321 Førtidspensionister
01-01-2002 322 Folkepensionister
01-01-2002 323 Efterlønsmodtager mv.
01-01-2002 330 Kontanthjælpsmodtager
01-01-2002 410 Andre
01-01-2002 420 Børn
01-01-2002 999 Ingen skattepligtig voksen