Gå til sidens indhold

FAMRENTEUDGIFTER

Langt navn

Samlede fradragsberettigede renteudgifter for familien

Generel Beskrivelse

Samlet beløb for alle personer, der tilhører samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMRENTEUDGIFTER er baseret på QRENTUD2 fra Personindkomster.

Samlede fradragsberettigede renteudgifter inkl. virksomhedsrenter.

Inkl. løbende provisioner med videre og reservefonds- og administrationsbidrag til realkreditinstitutter (Ligningsloven §15J), der er forfalden i det pågældende år. Morarenter indberettes for det kalenderår, hvor der sker opkrævning.

Variablen omfatter renteudgifter af gæld i pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitut, kurstab ved omlægning af kontantlån, pantebreve og renter af studielån (medgår først, når renterne betales).

Renter af boligstøttelån er ikke fradragsberettigede og indgår derfor ikke her.

Beløbene er i kr. og øre.

Detaljeret beskrivelse

Renteudgifter er en sumvariabel for alle personer i den samme E-familie pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMRENTEUDGIFTER er baseret på QRENTUD2 fra Personindkomster.

Fradrag for renter skal som hovedregel finde sted i det år, hvori de er forfaldne til betaling.

Undtagelsen er renter af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter, indtil afvikling begynder (denne låneform ophørte ultimo juli 1993). Ved afviklingen af denne lånetype kan fradrages årets påløbne renter samt den del af afdraget, som er påløbne renter i studietiden. (Se også publikationen "Skatten", diverse årgange).

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkomståret først trækkes fra, når de betales.

FAMRENTEUDGIFTER inkluderer fradragsberettigede renter fra udlandet, dog med visse undtagelser.

Renter af skattebøde indgår i rentefradraget.

Renteudgifterne er fra 1990 til 2012 faldet med 14 pct. Dette skyldes især, at rentesatsen er faldet kraftigt i perioden.

Se mere information om provisioner, gebyrer m.m. i Ligningsloven §8. Der indgår kun de elementer, som kan fradrages i skatten.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel