Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMOVERFOERINDK

Langt navn

Familiens samlede overførselsindkomster

Generel Beskrivelse

Samlet beløb for alle personer der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMOVERFOERINDK er baseret på OVERFORSINDK fra Personindkomser.

Familier uden overførselsindkomster (omkring 20 pct.) indgår med 0 kr.

Samlede overførselsindkomster er en sumvariabel indeholdende både skattepligtige og skattefri ydelser.

I variablen indgår: kontanthjælp, aktiveringsydelser, revalidering m.m., a-kasseydelser inkl. orlov, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, folke- og førtidspension inkl. tillæg, ATP-pensioner, tjenestemandspension (fra 1991) efterløn, overgangsydelse (1992-2006) og udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger (ratepensioner m.m.), boligstøtte, børnetilskud og Statens Uddannelsesstøtte med mere.

Beløbene er i kr. og øre. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMOVERFOERINDK er en sumvariabel for alle personer, der tilhører samme E-familie pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMOVERFOERINDK er baseret på OVERFORSINDK fra Personindkomster.

FAMOVERFOERINDK er dannet som en sum af andre variable. Den er baseret på følgende variable:

FAMOVERFORSINDK = FAMPENSIONIALT + FAMMIDLERTIDYD + FAMANDOVERFORSEL,

hvor FAMPENSIONIALT er folke- og førtidspension, ATP-pensioner, tjenestemandspensioner (fra 1991), efterløn, overgangsydelser (1994-2004), arbejdsmarkedspensioner og private pensioner

FAMMIDLERTIDYD er midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser) og overgangsydelser (1992-1993).

FAMANDOVERFORSEL er andre overførsler og består af Statens Uddannelsesstøtte, boligstøtte og børnetilskud.

Her følger et udvalg af de vigtigste ændringer (for yderligere detaljer, se de enkelte undervariable):

1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig.

1991 dannes variable for tjenestemandspension og arbejdsmarkeds- og privatpensioner. Før 1991 ligger pensionerne i variablen FAMRESTINDK (anden personlig indkomst), som indgår i FAMINDKIALT (familieindkomst i alt).

1992 indføres overgangsydelse.

1992 indføres orlovsydelser. Variablen FAMOVERGANGYD dannes i 1994. I 1992 og 1993 indgår orlovsydelserne i FAMRESTINDK. Orlovsydelserne er helt ophørt i 2011.

Før 1994 vil ydelser fra a-kasser, som ikke er markeret af a-kassen i indberetningen til SKAT, ligge i variablen FAMRESTINDK.

1994 bruttoficeres kontanthjælpsydelser, hvilket vil sige, at de hæves og gøres skattepligtige.

1994 fjernes det særlige personfradrag for pensionister, og ydelsen for folke- og førtidspension hæves som led i bruttoficeringen

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensionister og skattefri kontanthjælp.

2004 nedsættes folkepensionsalderen for personer født efter 30. juni 1939 til 65 år.

I 2008 og 2009 er FAMOVERFOERSINDK ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene og kan leveres særskilt); det vil sige, at varmehjælpen er inkluderet igen fra 2010.

Stigningen i årene efter 2008 er i nogen grad et resultat af den økonomiske krise.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel