Gå til sidens indhold

FAMOVERFOERINDK

Langt navn

Familiens samlede overførselsindkomster

Generel Beskrivelse

Samlet beløb for alle personer der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMOVERFOERINDK er baseret på OVERFORSINDK fra Personindkomser.

Familier uden overførselsindkomster (omkring 20 pct.) indgår med 0 kr.

Samlede overførselsindkomster er en sumvariabel indeholdende både skattepligtige og skattefri ydelser.

I variablen indgår: kontanthjælp, aktiveringsydelser, revalidering m.m., a-kasseydelser inkl. orlov, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, folke- og førtidspension inkl. tillæg, ATP-pensioner, tjenestemandspension (fra 1991) efterløn, overgangsydelse (1992-2006) og udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger (ratepensioner m.m.), boligstøtte, børnetilskud og Statens Uddannelsesstøtte med mere.

Beløbene er i kr. og øre. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMOVERFOERINDK er en sumvariabel for alle personer, der tilhører samme E-familie pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMOVERFOERINDK er baseret på OVERFORSINDK fra Personindkomster.

FAMOVERFOERINDK er dannet som en sum af andre variable. Den er baseret på følgende variable:

FAMOVERFORSINDK = FAMPENSIONIALT + FAMMIDLERTIDYD + FAMANDOVERFORSEL,

hvor FAMPENSIONIALT er folke- og førtidspension, ATP-pensioner, tjenestemandspensioner (fra 1991), efterløn, overgangsydelser (1994-2004), arbejdsmarkedspensioner og private pensioner

FAMMIDLERTIDYD er midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser) og overgangsydelser (1992-1993).

FAMANDOVERFORSEL er andre overførsler og består af Statens Uddannelsesstøtte, boligstøtte og børnetilskud.

Her følger et udvalg af de vigtigste ændringer (for yderligere detaljer, se de enkelte undervariable):

  1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig.

1991 dannes variable for tjenestemandspension og arbejdsmarkeds- og privatpensioner. Før 1991 ligger pensionerne i variablen FAMRESTINDK (anden personlig indkomst), som indgår i FAMINDKIALT (familieindkomst i alt).

1992 indføres overgangsydelse.

1992 indføres orlovsydelser. Variablen FAMOVERGANGYD dannes i 1994. I 1992 og 1993 indgår orlovsydelserne i FAMRESTINDK. Orlovsydelserne er helt ophørt i 2011.

Før 1994 vil ydelser fra a-kasser, som ikke er markeret af a-kassen i indberetningen til SKAT, ligge i variablen FAMRESTINDK.

1994 bruttoficeres kontanthjælpsydelser, hvilket vil sige, at de hæves og gøres skattepligtige.

1994 fjernes det særlige personfradrag for pensionister, og ydelsen for folke- og førtidspension hæves som led i bruttoficeringen

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensionister og skattefri kontanthjælp.

2004 nedsættes folkepensionsalderen for personer født efter 30. juni 1939 til 65 år.

I 2008 og 2009 er FAMOVERFOERSINDK ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene og kan leveres særskilt); det vil sige, at varmehjælpen er inkluderet igen fra 2010.

Stigningen i årene efter 2008 er i nogen grad et resultat af den økonomiske krise.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel